Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Krok po kroku do oznakowania CE
Procedura oceny - niezbdna, aby na wyrobie znalazo si oznakowanie CE - moe zosta wykonana prawie samodzielnie przez producenta.

Poniej prezentujemy siedem krokw, ktre prowadz wanie do tego celu: umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

 1. Sprawd, czy wyrb podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejcia.

  • Przeanalizuj zagroenia stwarzane przez wyrb.
  • Ustal zagroenia istotne, wspomagajc si analiz ryzyka.
  • Sprawd, jakie dyrektywy odnosz si do zidentyfikowanych zagroe.
  • Skorzystaj z serwisu oznaczenie-ce.pl - zapoznaj si z zakresem przedmiotowym poszczeglnych dyrektyw. Pomocniczo moesz skorzysta rwnie z mechanizmw wyszukiwania hase - system informatyczny wskae ci wszelkie powizania zadanego hasa z zawartoci serwisu oznaczenie-ce.pl. Moe to by pomocne przy identyfikowaniu dyrektyw, ktre powinny zosta zastosowane. Pamitaj jednak, e podpowied nie jest wica - za zidentyfikowanie dyrektyw zawsze odpowiedzialny jest wytwrca.
  • Zapoznaj si z tekstami dyrektyw - naley dokadnie przeanalizowa teksty tych dyrektyw, ktre potencjalnie mog mie zastosowanie dla danego wyrobu. Naley zwrci uwag na definicj wyrobw podlegajcych dyrektywie oraz ewentualn list wyjtkw. Trzeba upewni si, czy upyn ju zapisany w dyrektywie termin, od ktrego rozpoczyna si jej stosowanie.

 2. Sprawd, czy wyrb spenia zasadnicze wymagania okrelone w dyrektywie (lub dyrektywach), ktrej podlega.

  Przeprowad analiz ryzyka stwarzanego przez twj wyrb, a nastpnie przygotuj list adekwatnych dla danego wyrobu zasadniczych wymaga, ktre odnosz si do zidentyfikowanych zagroe.

  Pamitaj:

  Zasadnicze wymagania - zawarte w zacznikach do dyrektyw - to najistotniejsze zasady bezpieczestwa odnoszce si przede wszystkim do ochrony zdrowia i bezpieczestwa uytkownikw (konsumentw i pracownikw), cho czasem obejmuj take inne istotne zagadnienia (np. ochron mienia lub rodowiska). Wyrb moe by wprowadzony na rynek tylko wtedy, gdy spenia odnoszce si do niego zasadnicze wymagania.

  Zasadnicze wymagania maj gwarantowa wysoki poziom bezpieczestwa wyrobu. Mog one dotyczy m.in. odpornoci mechanicznej, palnoci, waciwoci chemicznych, elektrycznych lub biologicznych, higieny itp.

  Zasadnicze wymagania maj zastosowanie w zwizku z zagroeniem, ktre moe stwarza okrelony wyrb. W zwizku z tym kady producent musi przeprowadzi analiz ryzyka, majc na celu stwierdzenie, ktre z zasadniczych wymaga stosuje si do danego wyrobu. Taka analiza powinna by zapisana i wczona do dokumentacji technicznej.

  Zasadnicze wymagania okrelaj rezultaty, ktre naley osign, lub zagroenia, ktrym trzeba zapobiega, nie precyzuj jednak ani nie przesdzaj, jakich rodkw technicznych naley w tym celu uy. To elastyczne podejcie pozwala producentowi wybra sposb spenienia wymaga, pozwala rwnie na dostosowywanie przyjtych rozwiza do postpu technicznego. Konkretne rozwizania techniczne zawarte s w odpowiednich normach zharmonizowanych, ktrych stosowanie pozostaje jednake dobrowolne.

 3. Zapoznaj si z treci odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm zharmonizowanych i ewentualnie dostosuj do nich wyrb.

  Normy zharmonizowane z poszczeglnymi dyrektywami to techniczne normy europejskie (EN), przyjte w krajach czonkowskich Unii Europejskiej. S one opracowywane i ustanawiane przez trzy europejskie organizacje normalizacyjne (CENELEC - elektrotechnika, ETSI - telekomunikacja, CEN - pozostae brane). Normy te zawieraj konkretne rozwizania i wymagania techniczne.

  Producent moe skorzysta z domniemania zgodnoci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, jeli wyrb zosta wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej, ktrej numer zosta opublikowany w Dzienniku Urzdowym Wsplnot Europejskich i ktra zostaa przeniesiona do systemu norm krajowych przynajmniej jednego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej.

  Pamitaj:

  Domniemanie zgodnoci dotyczy tylko tych zasadniczych wymaga, ktre objte s dan norm zharmonizowan. Istotne jest, aby zastosowane normy zharmonizowane objy wszystkie zasadnicze wymagania, jakie dotycz danego wyrobu. Zastosowanie norm zharmonizowanych, ktre daj domniemanie zgodnoci, jest dobrowolne. Jeli jednak producent zdecyduje si na niestosowanie norm zharmonizowanych, musi innymi rodkami wykaza zgodno wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

  W przypadku niektrych dyrektyw zgodno wyrobu z normami zharmonizowanymi otwiera drog do uproszczonej procedury oceny zgodnoci, nie wymagajcej udziau tzw. jednostki notyfikowanej, lub daje wikszy wybr dostpnych procedur.

  Wszystkie procedury oceny zgodnoci przedstawione s w schematach - skorzystaj z serwisu oznaczenie-ce.pl i zapoznaj si ze schematem waciwym dla twojego wyrobu.

  Zawsze wypeniaj procedury wskazane w dyrektywach, zarwno wtedy, gdy stosujesz normy zharmonizowane, jak i w przypadku ich cakowitego lub czciowego pominicia.

 4. Opracuj dokumentacj techniczn zawierajc elementy wymagane przez dan dyrektyw/dyrektywy.

  Producent samodzielnie przygotowuje dokumentacj techniczn zawierajc informacje, ktre umoliwi wykazanie zgodnoci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami; niektre procedury zapisane w dyrektywach wymagaj zbadania i zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez jednostk notyfikowan.

  Pamitaj:

  Dokumentacja techniczna moe by czci dokumentacji systemu jakoci, jeeli dana dyrektywa przewiduje procedur oceny zgodnoci opart na takim systemie. Dokumentacja musi by przechowywana przez producenta przez 10 lat od daty produkcji ostatniego wyrobu, chyba e konkretna dyrektywa przewiduje inny okres (np. 5 lat lub 3 lata).

 5. Wypenij procedur oceny zgodnoci okrelon dla danego wyrobu w dyrektywie/ dyrektywach

  Przeanalizuj odpowiedni fragment dyrektywy opisujcy procedury oceny zgodnoci i ewentualnie dokonaj wyboru jednej ze cieek, jeli jest taka moliwo.

  Aktualne wykazy dyrektyw moesz znale rwnie w internecie:
  Pamitaj:

  Zgodnie z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejcia, przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej wyrb musi zosta poddany procedurze oceny zgodnoci przewidzianej w dyrektywie, ktrej dany wyrb podlega. Zastosowanie procedur ma na celu ocen zgodnoci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

  Przewidziane w dyrektywach Nowego Podejcia cieki oceny zgodnoci oparte s gownie na systemie przyjtym w decyzji 93/465/EWG i zawierajcym osiem moduw (od A do H), z ktrych kady opisuje pewn mniej lub bardziej rozbudowan procedur. Decyzja ta i opisane w niej moduy adresowane s do legislatorw Komisji Europejskiej, przygotowujcych kolejne dyrektywy Nowego Podejcia. Spord przewidzianych moduw maj oni wybra te, ktre s najbardziej odpowiednie dla wyrobw objtych dyrektyw oraz stwarzanych przez te wyroby zagroe.

  W praktyce kada z istniejcych dyrektyw przewiduje procedury oceny zgodnoci oparte na kilku spord dostpnych moduw, czasem dajc producentowi moliwo wyboru pomidzy niektrymi z nich. Czsto wyroby podlegajce danej dyrektywie podzielone s na kategorie (np. w zalenoci od stopnia zagroenia) i do poszczeglnych kategorii przypisane s odrbne procedury.

  Przewidziane w niektrych dyrektywach procedury oceny zgodnoci odbiegaj od omiu wzorcowych moduw, dlatego bardzo istotne jest dokadne zapoznanie si z tekstem danej dyrektywy i zawartymi w niej konkretnymi rozwizaniami.

  Jeeli stwierdzisz, e dyrektywa wymaga udziau jednostki notyfikowanej, nawi z ni kontakt: skorzystaj z serwisu oznaczenie-ce.pl lub serwisu Komisji Europejskiej.

  Po przeprowadzonych badaniach uzyskasz certyfikat lub wypenisz inne przewidziane procedury. Pamitaj, e niektre procedury oceny zgodnoci wymagaj regularnego nadzoru wykonywanego przez jednostk notyfikowan.

 6. Sporzd i podpisz deklaracj zgodnoci EC.

  Producent wystawia deklaracj zgodnoci EC samodzielnie, we wasnym imieniu. Moe to rwnie zrobi jego upowaniony przedstawiciel.

  Pamitaj:

  Deklaracja zgodnoci EC jest to dokument wystawiony przez producenta (lub jego przedstawiciela) zawiadczajcy, e wyprodukowany wyrb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej dyrektywy (lub kilku dyrektyw). Kada z dyrektyw okrela tre deklaracji zgodnoci.

  W kadej deklaracji zgodnoci powinny si znale nastpujce informacje:
  • nazwa i adres producenta (oraz jego upowanionego przedstawiciela) wystawiajcego deklaracj,
  • identyfikacja wyrobu (nazwa, typ, model, numer itp.),
  • dyrektywy, z ktrymi wyrb jest zgodny,
  • normy zharmonizowane (lub inne), z ktrymi wyrb jest zgodny,
  • data wystawienia deklaracji,
  • podpis osoby upowanionej,
  • owiadczenie, e deklaracja zostaa wydana na wyczn odpowiedzialno producenta (lub jego upowanionego przedstawiciela),
  • nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeeli bya zaangaowana w procedur oceny zgodnoci.

  Deklaracja zgodnoci EC, podobnie jak dokumentacja techniczna, musi by przechowywana przez okres 10 lat, chyba e poszczeglne dyrektywy przewiduj inny okres (np. 5 lat lub 3 lata).

  Niektre dyrektywy wymagaj, aby deklaracja zgodnoci EC bya doczona do wyrobu. W pozostaych przypadkach musi by udostpniona organom nadzoru rynku na ich yczenie. Zasadniczo deklaracja powinna by sporzdzona w jednym z oficjalnych jzykw Unii Europejskiej; poszczeglne dyrektywy zawieraj te dodatkowe wymagania w tym wzgldzie.

 7. Umie na wyrobie oznaczenie CE

  Producent (lub jego upowaniony przedstawiciel) samodzielnie umieszcza oznakowanie CE na wyrobie. Nie robi tego jednostka notyfikowana, nawet jeeli uczestniczya w procedurze oceny zgodnoci. Jeli jednak jednostka notyfikowana bya zaangaowana w faz produkcji, jej numer identyfikacyjny musi by umieszczony obok oznakowania CE.


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie