Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Odpowiedzialno¶ć za CE
Zgodno¶ć z dyrektywami
Procedura oceny zgodno¶ci
Ważne zagadnienia - najczę¶ciej zadawane pytania
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej/ Zgodno¶ć z dyrektywami
  Wymagania zasadnicze

Wymagania zasadnicze wprowadzaj± elementy niezbędne do ochrony interesu publicznego. S± one obowi±zkowe; tylko wyroby spełniaj±ce wymagania zasadnicze mog± być wprowadzane na rynek oraz oddawane do użytku. Stosowanie wymagań zasadniczych powinno być funkcj± zagrożeń wła¶ciwych dla danego wyrobu. Więcej »

  Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane to normy europejskie, które zostały przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne, przygotowane zgodnie z Generalnymi Wytycznymi (General Guidelines) uzgodnionymi przez Komisję i europejskie organizacje normalizacyjne oraz powstałe na podstawie mandatu (zlecenia) Komisji wydanego po konsultacjach z państwami członkowskimi.

Normy europejskie - w znaczeniu Nowego Podej¶cia - uważane s± za zharmonizowane, gdy europejskie organizacje normalizacyjne oficjalnie przedstawi± Komisji normy opracowane lub zidentyfikowane zgodnie z mandatem wydanym przez Komisję, a Komisja opublikuje numery tych norm w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Więcej »

  Domniemanie zgodno¶ci

Zgodno¶ć z norm± krajow±, która przenosi normę zharmonizowan±, poci±ga za sob± domniemanie zgodno¶ci z wymaganiami zasadniczymi odpowiedniej dyrektywy Nowego Podej¶cia, której ta norma dotyczy.

Państwa członkowskie musz± ogłaszać informację o normach krajowych przenosz±cych normę zharmonizowan±. Poż±dane jest również zaznaczenie zwi±zku z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Zastosowanie norm zharmonizowanych, które pozwalaj± na domniemanie zgodno¶ci, pozostaje dobrowolne w zakresie dyrektyw Nowego Podej¶cia. Dlatego też wyrób może być wytworzony wprost w oparciu o wymagania zasadnicze. Więcej »

Domniemanie zgodno¶ci może być podważone przez wykazanie niezgodno¶ci normy z wymaganiami zasadniczymi. Komisja wycofuje domniemanie zgodno¶ci dla cało¶ci lub czę¶ci normy, jeżeli stwierdzi, że norma zharmonizowana nie w pełni odpowiada wymaganiom zasadniczym. Informacje o wycofaniu domniemania zgodno¶ci s± publikowane w Dzienniku Urzędowym WE.


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie