Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Odpowiedzialno¶ć za CE
Zgodno¶ć z dyrektywami
Procedura oceny zgodno¶ci
Ważne zagadnienia - najczę¶ciej zadawane pytania
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej/ Odpowiedzialno¶ć za CE
  Odpowiedzialno¶ć producenta

Zgodnie z dyrektywami Nowego Podej¶cia producentem jest osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie i wyprodukowanie wyrobu z zamiarem wprowadzenia go na rynek pod własnym nazwiskiem lub pod własn± nazw±. Odpowiedzialno¶ć producenta ci±ży również na każdej osobie fizycznej lub prawnej, która składa, pakuje, przetwarza lub etykietuje gotowe wyroby z zamiarem umieszczenia ich na rynku Wspólnoty pod własnym nazwiskiem lub własn± nazw±. Co więcej, odpowiedzialno¶ć producenta dotyczy każdego, kto zmienia przeznaczenie wyrobu w taki sposób, że zachodzi potrzeba dostosowania się do innych wymagań zasadniczych, lub też tego, kto istotnie modyfikuje lub odnawia wyrób (tworzy więc nowy wyrób) z zamiarem wprowadzenia go na rynek Wspólnoty. Więcej »

  Upoważniony przedstawiciel

Producent może wyznaczyć dowoln± osobę fizyczn± lub prawn±, aby działała w jego imieniu jako upoważniony przedstawiciel. Dla potrzeb dyrektyw Nowego Podej¶cia upoważniony przedstawiciel musi mieć siedzibę we Wspólnocie (do niego, zamiast do producenta, mog± zwracać się władze państw członkowskich w sprawach dotycz±cych realizacji zobowi±zań producenta, wynikaj±cych z danej dyrektywy Nowego Podej¶cia). Producent pozostaje ogólnie odpowiedzialny za działania prowadzone przez upoważnionego przedstawiciela w jego imieniu. Więcej »

  Importer/osoba odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek

Importer (postrzegany tu jako osoba odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek) w rozumieniu dyrektyw Nowego Podej¶cia oznacza każd± osobę fizyczn± lub prawn±, która wprowadza na rynek Wspólnoty wyrób pochodz±cy z kraju trzeciego. Importer musi być w stanie dostarczyć organom nadzoru rynku niezbędne informacje o wyrobie, jeżeli producent nie ma siedziby we Wspólnocie oraz nie ma upoważnionego przedstawiciela na terenie Wspólnoty. Jednocze¶nie też, w niektórych przypadkach, osoba fizyczna lub prawna importuj±ca wyrób na rynek Wspólnoty może być uważana za osobę, na której spoczywa odpowiedzialno¶ć nałożona na producenta zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Nowego Podej¶cia. Więcej »

  Dystrybutor

Generalnie dyrektywy Nowego Podej¶cia nie zawieraj± przepisów dotycz±cych dystrybucji. Dystrybutorem jest każda osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, która podejmuje dalsze działania handlowe po tym, gdy wyrób już został wprowadzony na rynek Wspólnoty. Dystrybutor powinien działać z należyt± ostrożno¶ci±, aby nie wprowadzić na rynek Wspólnoty wyrobów wyraĽnie nie odpowiadaj±cych wymaganiom. Więcej »

  Montuj±cy i instaluj±cy

Montuj±cy i instaluj±cy wyroby wprowadzone już na rynek Wspólnoty powinni podejmować wszystkie niezbędne działania w celu zapewnienia, że wyroby te pozostaj± zgodne z wymaganiami zasadniczymi, w momencie gdy wyrób zostanie po raz pierwszy użyty na terenie Wspólnoty. Ma to zastosowanie, gdy dana dyrektywa obejmuje oddawanie wyrobu do użytku i jeżeli ich czynno¶ci mog± mieć wpływ na zgodno¶ć wyrobu z wymaganiami. Więcej »

  Użytkownik (pracodawca)

Dyrektywy Nowego Podej¶cia nie nakładaj± obowi±zków na użytkowników, z wyj±tkiem dyrektyw obejmujacych oddawanie do użytku.

Przepisy wspólnotowe dotycz±ce zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy maj± wpływ na obsługę/konserwację i użytkowanie wyrobów, wykorzystywanych w miejscu pracy a objętych dyrektywami Nowego Podej¶cia. Więcej »   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie