Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Nowe i Globalne Podej¶cie
Dyrektywy Nowego Podej¶cia i normy zharmonizowane
Ważne zagadnienia - najczę¶ciej zadawane pytania
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy/ Dyrektywy Nowego Podej¶cia i normy zharmonizowane
  Obowi±zek przeniesienia dyrektyw Nowego Podej¶cia na poziom krajowy

Dyrektywy Nowego Podej¶cia powoduj± zbliżenie prawa państw członkowskich w celu usunięcia barier w handlu. Ponieważ dyrektywy Nowego Podej¶cia s± dyrektywami całkowitej harmonizacji, państwa członkowskie musz± uchylić wszystkie sprzeczne z nimi przepisy krajowe. Co więcej, państwa członkowskie nie mog± utrzymywać ani wprowadzać bardziej restrykcyjnych unormowań niż przewidziane w dyrektywie, tak jak jest to możliwe w przypadku tzw. dyrektyw minimalnych, np. przyjętych zgodnie z artykułem 138 Traktatu o EWG (czyli dyrektyw maj±cych na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, szczególnie w miejscu pracy).
 • Dyrektywy Nowego Podej¶cia s± dyrektywami całkowitej harmonizacji: postanowienia tych dyrektyw zastępuj± wszystkie odpowiednie przepisy krajowe.
 • Dyrektywy Nowego Podej¶cia kierowane s± do państw członkowskich, które s± zobowi±zane wdrożyć je do swego ustawodawstwa krajowego.
 • Krajowe ustawy, rozporz±dzenia lub przepisy administracyjne przenosz±ce dyrektywę musz± zawierać odniesienie do tej dyrektywy albo też odniesienie takie musi być doł±czone do ich oficjalnej publikacji.
 • Krajowe ustawy, rozporz±dzenia lub przepisy administracyjne przyjmowane i publikowane w celu wdrożenia dyrektywy, musz± być zgłoszone Komisji.

Jeżeli w przewidzianym na to okresie nie zostan± podjęte kroki zmierzaj±ce do przeniesienia dyrektywy na poziom ustawodawstwa krajowego, lub też zostan± podjęte działania niewła¶ciwe, uzna się to uznane za naruszenie prawa Wspólnoty. Według artykułu 226 Traktatu, Komisja może podj±ć działania przeciw państwu członkowskiemu, które nie wypełniło zobowi±zań przewidzianych przez Traktat; mog± też być zgłoszone przeciw niemu roszczenia o odszkodowanie z tego tytułu.

  Główne elementy dyrektyw Nowego Podej¶cia

Dyrektywy Nowego Podej¶cia opieraj± się na ograniczeniu harmonizacji technicznej wył±cznie do wymagań zasadniczych. Tylko wyroby spełniaj±ce wymagania zasadnicze mog± zostać wprowadzone na rynek i oddane do użytku. Wymagania dyrektyw Nowego Podej¶cia dotycz± fazy wytwarzania wyrobu, wł±cznie z projektowaniem, natomiast nie obejmuj± fazy eksploatacji.

 1. Zakres dyrektywy

  Zakres dyrektywy okre¶la rodzaje wyrobów regulowanych dyrektyw± lub rodzaje zagrożeń, których dyrektywa ma dotyczyć. Zazwyczaj dyrektywa obejmuje zagrożenia zwi±zane z wyrobem lub okre¶lonym zjawiskiem. Dlatego też jeden wyrób może być objęty kilkoma dyrektywami.

  Dyrektywy Nowego Podej¶cia dotycz± tylko wyrobów, które maj± być po raz pierwszy wprowadzone na rynek Wspólnoty lub po raz pierwszy oddane tam do użytku. Dyrektywy stosuje się więc do wyrobów nowych wytworzonych w krajach członkowskich oraz do importowanych z krajów trzecich wyrobów nowych, używanych i z drugiej ręki. Więcej »

  Wyroby poddane istotnym zmianom mog± być uznane za wyroby nowe, które musz± spełniać wymagania odpowiednich dyrektyw w chwili wprowadzenia na rynek lub oddania do użytku. Więcej »

  Wyroby poddane naprawie bez zmiany ich oryginalnej charakterystyki, ich przeznaczenia oraz rodzaju nie podlegaj± procedurze oceny zgodno¶ci przewidzianej w dyrektywach Nowego Podej¶cia. Więcej »

  Wyroby szczególnie lub wył±cznie przeznaczone dla celów wojskowych lub policyjnych s± wyraĽnie wył±czone z zakresu pewnych dyrektyw Nowego Podej¶cia. W przypadku dyrektyw państwo członkowskie - zgodnie z art. 296 Traktatu - może pod pewnymi warunkami wył±czyć spod stosowania wyroby szczególne, przeznaczone do celów wojskowych. Więcej »

 2. Jednoczesne stosowanie kilku dyrektyw

  Ł±czne stosowanie dyrektyw Nowego Podej¶cia

  Wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywach Nowego Podej¶cia mog± pokrywać się lub wzajemnie dopełniać w zależno¶ci od rodzaju zagrożeń uwzględnionych w wymaganiach zasadniczych odnosz±cych się do danego wyrobu.

  Wprowadzenie na rynek lub oddanie do użytku może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wyrób spełnia przepisy wszystkich maj±cych zastosowanie dyrektyw oraz gdy poddany został ocenie zgodno¶ci przeprowadzonej zgodnie z wszystkimi tymi dyrektywami.

  Je¶li ten sam wyrób lub rodzaj ryzyka objęty jest dwoma lub więcej dyrektywami, zastosowanie innych dyrektyw może zostać czasami wył±czone na podstawie analizy ryzyka. Więcej »

  Dyrektywy Nowego Podej¶cia a dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu

  Dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu stosuje się do wyrobów konsumpcyjnych dostarczonych w ramach działalno¶ci handlowej pod warunkiem, że:
  • wyrób nie jest objęty dyrektywami Nowego Podej¶cia lub innymi aktami prawnymi Wspólnoty, lub
  • dyrektywy Nowego Podej¶cia lub inne akty prawne Wspólnoty nie reguluj± w pełni wszystkich kwestii zwi±zanych z bezpieczeństwem lub rodzajami ryzyka.

  Dyrektywy Nowego Podej¶cia a dyrektywa o odpowiedzialno¶ci producenta za szkody wyrz±dzone przez wadliwy wyrób

  Dyrektywa o odpowiedzialno¶ci za szkody wyrz±dzone przez wadliwy wyrób ma zastosowanie do wszystkich wyrobów objętych dyrektywami Nowego Podej¶cia. Nie dotyczy ona odpowiedzialno¶ci za sam wyrób, ale za szkody przezeń wyrz±dzone, jeżeli wyrób był wadliwy lub niebezpieczny. Należy podkre¶lić, że odpowiedzialno¶ć ta występuje nawet wtedy, jeżeli nie ma winy umy¶lnej producenta. W Polsce dyrektywa ta została wdrożona w postaci uzupełnień do kodeksu cywilnego. Więcej »

 3. Wprowadzanie na rynek i oddawanie do użytku

  Państwa członkowskie nie mog± zakazywać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek i oddawania do użytku wyrobów zgodnych ze wszystkimi maj±cymi zastosowanie dyrektywami Nowego Podej¶cia.

  Jednocze¶nie państwa członkowskie zobowi±zane s± do podjęcia niezbędnych kroków w celu zagwarantowania, że wyroby wprowadzane na rynek i oddawane do użytku (jeżeli będ± odpowiednio zainstalowane, obsługiwane, a także używane zgodnie z przeznaczeniem) nie będ± zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu ludzkiemu lub innym interesom publicznym. Ponieważ bezpieczeństwo ma tu charakter nadrzędny, możliwe jest nawet zakwestionowanie produktu zgodnego z wymaganiami dyrektywy b±dĽ normy zharmonizowanej. Poci±ga to także za sob± obowi±zek prowadzenia nadzoru rynku przez państwa członkowskie.

  Państwa członkowskie mog± ustanawiać dodatkowe przepisy w celu ochrony pracowników, konsumentów lub ¶rodowiska naturalnego. Jednakże przepisy te nie mog± wymagać modyfikacji wyrobu zgodnego z dyrektyw±, zwłaszcza w sposób z ni± sprzeczny, ani też mieć wpływu na warunki wprowadzania wyrobu na rynek.

  Wprowadzenie na rynek to działanie, w efekcie którego dochodzi do udostępnienia wyrobu na rynku wspólnotowym po raz pierwszy, z zamiarem dalszej dystrybucji lub użytkowania na obszarze Wspólnoty. Udostępnianie produktu może zachodzić odpłatnie lub nieodpłatnie. W prawie polskim zastosowano formułę "wprowadzenie do obrotu", o zbliżonym znaczeniu, mieszcz±c± w sobie także oddawanie do użytku. Spotyka się również sformułowanie "umieszczanie na rynku". Więcej »

  Oddawanie do użytku ma miejsce w chwili, gdy wyrób zostaje po raz pierwszy użyty na obszarze Wspólnoty przez użytkownika końcowego.

  Wyrób musi być zgodny z odpowiednimi dyrektywami Nowego Podej¶cia, kiedy jest po raz pierwszy wprowadzany na rynek i/lub wprowadzany do użytku na obszarze Wspólnoty. Jednakże konieczno¶ć weryfikacji, czy wyrób oddawany do użytku spełnia wymagania dyrektyw, jest ograniczona do szeregu okoliczno¶ci. Więcej »

 4. Wymagania zasadnicze

  Wymagania zasadnicze zawarte s± w zał±cznikach do dyrektyw i obejmuj± wszystkie konieczne ¶rodki do osi±gnięcia celu dyrektywy. Wyrób może być wprowadzony na rynek i oddany do użytku tylko wówczas, gdy jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

  Dyrektywy Nowego Podej¶cia z zasady maj± obejmować wszystkie rodzaje ryzyka zwi±zane z interesem publicznym, który dyrektywa ma chronić. Dlatego też, aby osi±gn±ć zgodno¶ć z ustawodawstwem Wspólnoty, często wymagane jest równoczesne zastosowanie kilku dyrektyw Nowego Podej¶cia. Niektóre kwestie mog± nawet pozostawać poza zakresem unormowań prawa wspólnotowego, co pozwala państwom członkowskim na opracowanie dodatkowych przepisów krajowych. Należy pamiętać, iż wymagania dyrektyw (w tym dyrektyw Nowego i Globalnego Podej¶cia) zostały wdrożone do systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich oraz państw przystępuj±cych do UE zgodnie z obowi±zuj±cymi w danym kraju zasadami legislacyjnymi. Ramy prawne do wprowadzenia w Polsce dyrektyw Nowego Podej¶cia stworzyły kolejne ustawy o ocenie zgodno¶ci (obowi±zuj±cym obecnie aktem prawnym jest Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno¶ci Dz.U.02.166.1360, zmieniona ustaw± z dnia 29 sierpnia 2003 roku Dz.U.03.170.1652) oraz rozporz±dzenia wła¶ciwych ministrów wdrażaj±ce poszczególne dyrektywy Nowego Podej¶cia.

 5. Swobodny przepływ

  Państwa członkowskie powinny przyj±ć, że wyrób z oznakowaniem CE spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw reguluj±cych nadanie tego oznakowania. Zgodnie z tym państwa członkowskie nie mog± na swoim terytorium zabraniać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek i oddawania do użytku wyrobu z oznakowaniem CE, chyba że przepisy dotycz±ce znakowania CE zostały zastosowane w niewła¶ciwy sposób.

  Tylko w drodze wyj±tku państwa członkowskie mog± zabronić, ograniczyć lub utrudnić swobodny przepływ towarów z oznakowaniem CE - dzieje się to, gdy istnieje zagrożenie, które nie jest przewidziane w dyrektywach znajduj±cych zastosowanie w danej sytuacji. Drugim wyj±tkiem jest zastosowanie klauzuli bezpieczeństwa (patrz niżej).

 6. Domniemanie zgodno¶ci

  Wyroby, które odpowiadaj± normom krajowym przenosz±cym na poziom krajowy normy zharmonizowane (których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE), s± uznawane za odpowiadaj±ce wymaganiom zasadniczym. Je¶li producent nie zastosował takiej normy lub zastosował j± jedynie czę¶ciowo, musi udokumentować działania podjęte w celu spełnienia wymagań zasadniczych oraz ich odpowiednio¶ć.

 7. Klauzula bezpieczeństwa

  Państwa członkowskie zobowi±zane s± do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków w celu zakazania lub ograniczenia wprowadzania na rynek wyrobów z oznakowaniem CE lub usunięcia ich z rynku, jeżeli wyroby te, używane zgodnie z przeznaczeniem, mog± zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ludzkiemu lub innym interesom publicznym objętym zakresem odpowiednich dyrektyw.

  Co więcej, państwa członkowskie musz± poinformować Komisję o podjęciu takich działań. Jeżeli Komisja uzna, że działania krajowe s± uzasadnione, informuje wszystkie państwa członkowskie o tym, kto ma podj±ć odpowiednie działania w celu realizacji ogólnego obowi±zku wdrażania prawa wspólnotowego.

 8. Ocena zgodno¶ci

  Przed umieszczeniem wyrobu na rynku Wspólnoty producent poddaje wyrób procedurze oceny zgodno¶ci zawartej w odpowiedniej dyrektywie lub kilku dyrektywach przewiduj±cych naniesienie oznakowania CE.

 9. Jednostki notyfikowane

  Ocena zgodno¶ci przez stronę trzeci± wykonywana jest przez jednostki notyfikowane, które s± wyznaczone przez państwa członkowskie spo¶ród jednostek spełniaj±cych wymagania podane w dyrektywie i ustanowionych na ich terytorium.

 10. Oznakowanie CE

  Wyrób spełniaj±cy postanowienia wszystkich dyrektyw przewiduj±cych nanoszenie oznakowania CE powinien być nim oznakowany. Tak więc oznakowanie CE jest w szczególno¶ci potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw oraz że został poddany procedurom oceny zgodno¶ci przewidzianym w dyrektywach dotycz±cych danego wyrobu.

 11. Koordynacja działań wdrożeniowych

  Jeżeli państwo członkowskie albo Komisja uznaj±, że norma zharmonizowana nie spełnia w pełni wymagań zasadniczych dyrektywy, sprawa wnoszona jest przed Komitet ds. norm i przepisów technicznych.

  Komisja, wzi±wszy pod uwagę stanowisko Komitetu, zawiadamia państwa członkowskie o tym, czy norma powinna zostać wycofana z listy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 12. Nadzór rynku

  Nowe Podej¶cie było krokiem wprowadzaj±cym znaczne zmiany w systemie zapewnienia bezpieczeństwa produktów umieszczanych na rynku, ponieważ zdecydowano w nim o rezygnacji z bezpo¶redniej ingerencji państwa w bezpieczeństwo wyrobów na etapie projektowania i wytwarzania.

  Działanie jednostek notyfikowanych nie jest traktowane jako działalno¶ć organów państwowych, lecz jako usługa rz±dz±ca się prawami rynkowymi. Nałożony został natomiast obowi±zek ustanowienia i wdrożenia przez państwo członkowskie systemu nadzoru rynku, który będzie wystarczaj±co skuteczny i będzie miał odpowiedni zasięg, tak aby zapobiegać umieszczaniu na rynku wyrobów niezgodnych z przepisami.

  Podstaw± do ustanowienia nadzoru rynku jest wymaganie Dyrektyw Nowego Podej¶cia skierowane do państwa członkowskiego, aby wyroby były wprowadzane na rynek i oddawane do użytku tylko wtedy, je¶li nie będ± zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi lub innym interesom publicznym będ±cym przedmiotem dyrektywy, o ile będ± prawidłowo zainstalowane i obsługiwane oraz stosowane zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.

  Sprawny system nadzoru rynku leży nie tylko w interesie konsumentów, pracowników, użytkowników czy nabywców, ale także w interesie przedsiębiorców, ponieważ przyczynia się do eliminowania nieuczciwej konkurencji.

  W ramach nadzoru rynku dokonuje się kontroli, czy wyroby w chwili wprowadzenia na rynek spełniały wymagania dyrektyw Nowego Podej¶cia. Organy nadzoru rynku podejmuj± również działania maj±ce na celu doprowadzenie do zgodno¶ci wyrobów niezgodnych z wymaganiami i wymierzaj± sankcje w niezbędnych przypadkach.

  Z wyj±tkiem fragmentarycznych postanowień w dyrektywie dotycz±cej zabawek, dyrektywy Nowego Podej¶cia nie zawieraj± szczegółowych wytycznych co do organizacji systemu nadzoru rynku w państwie członkowskim. Bardziej szczegółowe postanowienia zawiera dyrektywa horyzontalna o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów. Postanowienia te stanowi± pewien punkt odniesienia dla nadzoru rynku realizowanego w ramach dyrektyw Nowego Podej¶cia, zwłaszcza w obszarze wyrobów konsumenckich.

  Ze względu na potrzebę zachowania bezstronno¶ci podczas prowadzenia nadzoru rynku, jest on powierzany organom państwowym. Zorganizowanie odpowiedniej infrastruktury krajowej pozostawia się państwom członkowskim. Tak więc systemy nadzoru rynku w poszczególnych krajach różni± się. Istotnego znaczenia nabiera więc zagadnienie współpracy pomiędzy odpowiednimi organami poszczególnych krajów, tak aby został osi±gnięty równoważny poziom ochrony w całej Wspólnocie.

  Podstawowym Ľródłem finansowania jednostek nadzoru rynku jest budżet państwa lub samorz±du lokalnego. Przyjmuje się ponadto zasadę, że jednostki notyfikowane nie mog± być organami nadzoru rynku. Jednostki te mog± uczestniczyć w nadzorze rynku jedynie jako podwykonawcy nadzorowani przez organy państwowe, które będ± w stanie rozpoznać i wykluczyć konflikt interesów między wykonywaniem oceny zgodno¶ci i czynno¶ciami nadzoru rynku w przypadku, gdy jednostka miałaby samodzielnie kontrolować wyniki własnej działalno¶ci.   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie