Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Nowe i Globalne Podejcie
Dyrektywy Nowego Podejcia i normy zharmonizowane
Wane zagadnienia - najczciej zadawane pytania
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy/ Wane zagadnienia - najczciej zadawane pytania
  Co to jest dyrektywa?

Dyrektywa to akt prawny Unii Europejskiej skierowany do wszystkich pastw czonkowskich. Dyrektywa nakada na pastwa czonkowskie obowizek wydania w okrelonym terminie wasnych przepisw krajowych wprowadzajcych w ycie wymagania zawarte w dyrektywie.

W przypadku dyrektyw Nowego Podejcia przepisy krajowe musz by w peni zgodne z ich postanowieniami. I konsekwentnie: wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z dyrektywami musz zosta uchylone. Pastwa czonkowskie zachowuj swobod wyboru formy, w jakiej wprowadzaj przepisy krajowe (np. poprzez ustaw, rozporzdzenie lub inny akt prawny). Warunkiem jest jednak osignicie celu wynikajcego z przepisu dyrektywy.

Dyrektywy najczciej pozostawiaj moliwo wykorzystania tzw. okresu przejciowego. W okresie tym dopuszczalne jest stosowanie zarwno przepisw dotychczasowych, jak i przepisw nowo opublikowanej dyrektywy. Przepisami dotychczasowymi mog by zarwno odrbne przepisy krajowe, jak i przepisy uprzednio stosowanej dyrektywy, np. w przypadku zmiany jej treci. Naley jednak wyranie wskaza, ktre przepisy maj zastosowanie.

  Na czym polega "wprowadzenie na rynek"?

Wprowadzenie na rynek to dziaanie, w ktrego efekcie dochodzi do udostpnienia wyrobu na rynku wsplnotowym po raz pierwszy, z zamiarem dalszej dystrybucji lub uytkowania na obszarze Wsplnoty. Udostpnianie wyrobu moe zachodzi odpatnie lub nieodpatnie.

UWAGA: Definicja "wprowadzenia do obrotu", stanowicego odpowiednik pojcia "wprowadzenie na rynek" w prawie polskim, jest podana w ustawie o ocenie zgodnoci.

  Na czym polega "oddawanie do uytku"?

Wprowadzenie do uytku ma miejsce w chwili, gdy wyrb zostaje po raz pierwszy uyty na obszarze Wsplnoty przez uytkownika kocowego. Wyrb musi by zgodny z majcymi zastosowanie dyrektywami Nowego Podejcia, kiedy jest oddawany do uytku na obszarze Wsplnoty.

  Jak przebiega proces przyjcia dyrektyw Nowego Podejcia w UE?

Podstaw prawn dla przyjcia czy zmiany dyrektyw Nowego Podejcia stanowi artyku 95 Traktatu ustanawiajcego Europejsk Wsplnot Gospodarcz. Zgodnie z artykuem 251 Traktatu, Komisja inicjuje proces ustawodawczy poprzez zoenie projektu Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Po otrzymaniu projektu dyrektywy Rada zasiga opinii Parlamentu i Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego, po czym opracowuje swoje stanowisko wobec projektu. Po osigniciu wsplnego stanowiska projekt przesyany jest do Parlamentu, ktry moe go przyj, odrzuci lub uchwali poprawki podczas drugiego czytania. Komisja bada jeszcze raz projekt w wietle poprawek Parlamentu i zwraca projekt Radzie, ktra podejmuje ostateczn ju decyzj w terminie trzech miesicy. Jeli zachodzi taka potrzeba, kwestie sporne pomidzy Rad i Parlamentem rozstrzygane s w komitecie pojednawczym, w ktrym Komisja peni rol mediatora.

A do chwili przyjcia wsplnego stanowiska prace oparte s na projekcie Komisji. Komisja uprawniona jest do zmiany swojego projektu w kadym czasie, np. po uzyskaniu w tej kwestii stanowiska Parlamentu, natomiast Rada moe odej od projektu Komisji tylko jednomylnie.

Przyjte dyrektywy Nowego Podejcia ogaszane s w Dzienniku Urzdowym Wsplnot Europejskich, seria L. Propozycje Komisji dla dyrektyw Nowego Podejcia ogaszane s w serii C Dziennika Urzdowego.


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie