Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Produkty wymagajce CE - akty prawne, dodatkowe informacje
 
Skorzystaj z narzdzi serwisu oznaczenie-ce.pl aby okreli, czy twj produkt wymaga oznaczenia CE:

Zapoznaj si z zakresem przedmiotowym poszczeglnych Dyrektyw Nowego Podejcia - naley dokadnie przeanalizowa teksty tych dyrektyw, ktre potencjalnie mog mie zastosowanie dla danego wyrobu. Naley zwrci uwag na definicj wyrobw podlegajcych dyrektywie oraz ewentualn list wyjtkw.

Poniej znajduje si wykaz grup wyrobw dla ktrych dyrektywy Nowego Podejcia przewiduj oznaczenie CE. Wybierz grup by otrzyma zwizane z ni:
 • wszelkie akty prawa polskiego i europejskiego (dyrektywy, ustawy, rozporzdzenia)
 • schemat wdraania procedur oceny zgodnoci
 • wykazy polskich i europejskich norm technicznych
 • przewodniki i opracowania dotyczce stosowania poszczeglnych dyrektyw
 •  
  1Aktywne implanty medyczne
  Active implantable medical devices
  Aktywny implantowany wyrb medyczny oznacza kady aktywny wyrb medyczny, przeznaczony do wprowadzania do ciaa ludzkiego oraz czciowo wprowadzone do ciaa drog zabiegu chirurgicznego lub poprzez interwencj medyczn do otworu naturalnego i przeznaczony do pozostawania w nim po zakoczeniu procedury
  2Dwigi
  Lifts
  Dwig oznacza urzdzenie obsugujce okrelone poziomy, posiadajce kabin poruszajc si wzdu prowadnic, ktre s sztywne, nachylone pod ktem wikszym ni 15o do poziomu i przeznaczone do transportu osb, osb i towarw, wcznie towarw, jeli kabina jest dostpna (to znaczy, jeli osoba moe wej do niej bez trudnoci) i wyposaona w urzdzenia sterujce umieszczone wewntrz kabiny lub w zasigu osoby bdcej wewntrz.
  3Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami
  Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do urzdze przeznaczonych do uycia na zewntrz pomieszcze. Dyrektywa ta obejmuje tylko urzdzenia, ktre s wprowadzane do obrotu lub oddawane do uytkowania jako kompletna jednostka waciwa do zamierzonego zastosowania.
  4Jachty (odzie) rekreacyjne
  Recreational craft (boats)
  d rekreacyjna oznacza kad d niezalenie od rodzaju napdu, o dugoci kaduba od 2,5 do 24 metrw, mierzonej wedug odpowiednich norm zharmonizowanych, przeznaczon do celw sportowych i rekreacyjnych. Fakt, e ta sama d mogaby by wynajmowana lub wykorzystywana do celw szkoleniowych nie powoduje wyjcia jej z zakresu niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, e jest wprowadzona na rynek z przeznaczeniem do celw wypoczynkowych.
  5Kompatybilno elektromagnetyczna
  Electromagnetic compatibility (EMC)
  Niniejsza Dyrektywa dotyczy urzdze, ktre mog powodowa zakcenia elektromagnetyczne lub na ktrych dziaanie mog mie wpyw takie zakcenia.
  6Maszyny
  Machinery
  Maszyna oznacza zestaw poczonych wzajemnie czci lub podzespow, z ktrych przynajmniej jeden jest ruchomy, przy czym odpowiednie czony wykonawcze, obwody sterowania i zasilania itp., poczone s w cao dla wykonania konkretnej czynnoci, szczeglnie dla przetwarzania, obrbki, przemieszczania lub pakowania materiaw.
  7Materiay wybuchowe do uytku cywilnego
  Explosives for civil uses
  Materiay wybuchowe oznaczaj materiay i artykuy uwaane za takie przez zalecenia Organizacji Narodw Zjednoczonych dotyczce transportu towarw niebezpiecznych oraz nalece do klasy 1 okrelonej w tych zaleceniach.
  8Nieautomatyczne urzdzenia wace
  Non-automatic weighing instruments
  Waga jest to przyrzd pomiarowy sucy do okrelenia masy ciaa przez wykorzystanie dziaania na to ciao siy grawitacji. Waga moe take suy do okrelania innych, zwizanych z mas wielkoci, iloci, parametrw albo waciwoci. Waga nieautomatyczna jest to waga, wymagajca interwencji operatora podczas waenia.
  9Niskonapiciowe wyroby elektryczne
  Low voltage electrical equipment (LVD)
  Sprzt elektryczny oznacza kady sprzt przeznaczony do uytku przy napiciu w zakresie pomidzy 50 V i 1000 V prdu przemiennego oraz pomidzy 75 V i 1500 V prdu staego
  10Proste zbiorniki cinieniowe
  Simple pressure vessels
  Niniejsza dyrektywa dotyczy prostych zbiornikw cinieniowych wytwarzanych seryjnie. Prosty zbiornik cinieniowy oznacza dowolny zbiornik spawany podlegajcy nadcinieniu wewntrznemu wikszemu ni 0,5 bar, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do ogrzewania pomieniem.
  11Sprawno energetyczna chodziarek i zamraarek
  Energy efficiency for electric refrigerators and freezers
  Dyrektywa "Sprawno energetyczna chodziarek i zamraarek" odnosi si do nowych chodziarek, urzdze przechowalniczych i zamraarek do uytku domowego i ich zestaww, zasilanych z sieci energetycznej.
  12Sprawno energetyczna kotw wodnych
  Energy efficiency of hot water boilers
  Dyrektywa "Sprawno energetyczna kotw wodnych" ustala wymagania w odniesieniu do sprawnoci nowych kotw wodnych grzewczych opalanych paliwami ciekymi lub gazowymi, ktrych moc nominalna jest nie mniejsza ni 4 kW i nie wiksza ni 400 kW.
  13Sprawno energetyczna stabilizatorw do owietlenia jarzeniowego
  Energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zasilanych z sieci elektrycznej stabilizatorw dla rde wiata jarzeniowego (zgodnie z okreleniem podanym w Normie Europejskiej EN 50294 z grudnia 1998 r., punkt 3.4)
  Nie s objte niniejsz dyrektyw nastpujce rodzaje stabilizatorw:
 • stabilizatory wbudowane w lampach,
 • stabilizatory zaprojektowane specjalnie do opraw owietleniowych, przeznaczonych do montau w meblach, stanowice niewymienialn cz oprawy owietleniowej, ktra nie moe by badana oddzielnie od oprawy (zgodnie z Norm Europejsk EN 60920, klauzula 2.1.3), i
 • stabilizatory przeznaczone na eksport poza Wsplnot, albo jako samodzielne elementy, albo wbudowane w oprawy owietleniowe.
 • 14rodki ochrony indywidualnej
  Personal protective equipment (PPE)
  rodki ochrony indywidualnej - urzdzenia lub wyposaenie przeznaczone do noszenia bd trzymania przez uytkownika tych rodkw, w celu jego ochrony przed jednym lub wiksz liczb zagroe, ktre mog mie wpyw na jego bezpieczestwo i zdrowie podczas wykonywania czynnoci, jak rwnie wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
  15Urzdzenia do uytku w atmosferach wybuchowych
  Equipment for use in explosive atmospheres
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do urzdze i systemw ochronnych, przeznaczonych do uytku w przestrzeniach zagroonych wybuchem oraz urzdze zabezpieczajcych, sterujcych i regulacyjnych przeznaczonych do uytku na zewntrz przestrzeni zagroonych wybuchem, lecz ktre s wymagane lub przyczyniaj si do bezpiecznego funkcjonowania urzdze i systemw ochronnych wobec zagroe wybuchowych.
  16Urzdzenia cinieniowe
  Pressure equipment
  Dyrektywa "Urzdzenia cinieniowe" odnosi si do projektowania, wytwarzania i oceny zgodnoci urzdze cinieniowych i ich zespow, dla ktrych najwysze dopuszczalne cinienie PS jest wiksze ni 0,5 bara.
  17Urzdzenia gazowe
  Gas appliances
  W zakresie dyrektywy "Urzdzenia gazowe" znajduj si:
 • urzdzenia spalajce paliwa gazowe uywanych do gotowania, ogrzewania, przygotowywania gorcej wody, chodzenia, owietlenia lub prania, w ktrych - w odpowiednich przypadkach - temperatura wody nie przekracza 105 oC, zwanych dalej "urzdzeniami". Za urzdzenia uwaa si rwnie palniki z wymuszonym cigiem oraz urzdzenia grzewcze przeznaczone do wyposaenia w takie palniki,

 • urzdzenia zabezpieczajce, urzdzenia sterujce lub urzdzenia regulacyjne i podzespoy, oprcz palnikw z wymuszonym cigiem i urzdze grzewczych przeznaczonych do wyposaenia w takie palniki, umieszczanych na rynku oddzielnie w celach handlowych i zaprojektowanych w celu wbudowania do urzdzenia spalajcego paliwo gazowe lub zmontowania w celu stworzenia takiego urzdzenia.

 • 18Urzdzenia medyczne
  Medical devices
  Urzdzenie medyczne oznacza dowolny przyrzd, aparat, urzdzenie, materia lub inny artyku, stosowany samodzielnie lub w poczeniu, obejmujcy oprogramowanie niezbdne do jego waciwego zastosowania zamierzonego przez wytwrc, ktry ma by uywany dla istot ludzkich w celu:
 • diagnozy, prewencji, monitorowania leczenia lub zagodzenia choroby,

 • diagnozy, monitorowania, leczenia, agodzenia lub rekompensaty zranienia albo upoledzenia;

 • badania, wymiany lub zmiany anatomii lub procesu fizjologicznego;

 • kontroli urodzin.

 • 19Urzdzenia diagnostyczne in vitro
  In vitro diagnostic medical devices
  Wyrb medyczny do diagnostyki in vitro - wyrb medyczny bdcy odczynnikiem, produktem odczynnikw, wzorcem odniesienia, materiaem kontrolnym, zestawem, przyrzdem, sprztem lub systemem stosowanym samodzielnie lub w poczeniu, przeznaczonym przez wytwrc do stosowania in vitro, w celu badania prbek pobranych z organizmu ludzkiego, wczajc prbki krwi i tkanek.
  Do wyrobw medycznych do diagnostyki in vitro zalicza si take pojemniki na prbki.
  20Urzdzenia linowe do przewozu osb
  Cableway installations for persons
  Urzdzenia linototorowe do przewozu osb s to wszelkie urzdzenia, ktre s projektowane, wytwarzane, montowane i uytkowane w celu transportu osb. Urzdzenia te wykorzystuj elementy none albo mechanizmy do cignicia, przy czym elementem zapewniajcym zawieszenie i/lub trakcj jest lina uoona w osi ruchu.
  21Wyposaenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
  Radio and telecommunications terminal equipment
  Niniejsza dyrektywa odnosi si do urzdze kocowych. Urzdzenie kocowe oznacza urzdzenie przeznaczone do podczenia do sieci telekomunikacji publicznej, tj.:
 • do podczenia bezporedniego do kocwki sieci telekomunikacji publicznej lub

 • do wsppracy z publiczn sieci telekomunikacyjn doczon bezporednio lub porednio do kocwki sieci telekomunikacji publicznej

 • w celu nadawania, przetwarzania lub odbierania informacji. System pocze moe by kablowy, radiowy, optyczny lub inny elektromagnetyczny,
  22Wyroby budowlane
  Construction products
  Wyrb budowlany oznacza kady wyrb wyprodukowany w celu wbudowania go na stae w obiekty budowlane obejmujce zarwno budynki, jak i budowle inynierskie.
  23Zabawki
  Toys
  Zabawka oznacza dowolny produkt lub materia zaprojektowany lub wyranie przewidziany do uywania w czasie zabawy przez dzieci do 14 lat.
   
  Zobacz rwnie:
  Dyrektywy oparte na zasadach Nowego lub Globalnego Podejcia, ktre nie przewiduj oznaczenia CE
  1Opakowania i odpady opakowaniowe
  Packaging and packaging waste
  Niniejsza dyrektywa obejmuje wszelkie opakowania wprowadzane na rynek Wsplnoty i wszystkie odpady opakowaniowe, powstajce przy uyciu lub emisji na poziomie przemysowym i handlowym, w biurach, sklepach, placwkach usugowych, gospodarstwach domowych lub na innym poziomie, niezalenie od zastosowanego surowca. Opakowanie oznacza wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiaw, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich produktw, od surowcw do towarw przetworzonych i od producenta do uytkownika lub konsumenta.
  Wyroby "niezwrotne" przeznaczone do tych samych celw uwaane s rwnie za opakowania.
  Odpady opakowaniowe oznaczaj wszelkie opakowania lub materiay opakowaniowe objte definicj odpadw podan w dyrektywie 75/442/EWG, z wyjtkiem pozostaoci powstajcych w procesie produkcji opakowa
  2Szybka kolej
  High speed rail system
  Niniejsz dyrektyw stosuje si do przepisw dotyczcych kadego podsystemu, parametrw, czci skadowych interoperacyjnoci, punktw sprzenia i procedur, jak rwnie warunkw oglnej kompatybilnoci oglnoeuropejskiego kolejowego systemu duych prdkoci, wymagajcego osignicia interoperacyjnoci.Interoperacyjno oznacza zdolno oglnoeuropejskiego systemu kolejowego duych prdkoci do prowadzenia bezpiecznego i niezakconego przemieszczania pocigw duych prdkoci, ktry uzyskuje szczeglne wielkoci osigw. Zdolno ta opiera si na wszystkich warunkach sprawowania nadzoru i warunkach techniczno-eksploatacyjnych, ktre musz zosta ustalone;Iteroperacyjno czci skadowych oznacza wszelkie skadniki elementarne, grupy skadnikw, podzespoy lub zespoy wyposaenia wczonego lub ktre maj by wczone do podsystemu, od ktrego zaley bezporednio lub porednio interoperacyjno oglnoeuropejskiego systemu kolejowego duych prdkoci;
  3Wyposaenie morskie
  Marine equipment
  Niniejsza dyrektywa obowizuje w odniesieniu do wyposaenia znajdujcego si na pokadzie - nowego statku wsplnotowego oraz istniejcego statku wsplnotowego, ktry uprzednio nie mia na pokadzie takiego wyposaenia albo jeeli znajdujce si dotychczas na pokadzie wyposaenie jest wymieniane chyba, e konwencje midzynarodowe dopuszczaj co innego - niezalenie od tego, czy statek znajduje si na obszarze Wsplnoty w czasie, kiedy jest zaopatrywany w to wyposaenie.
  4Wspzdolno operacyjna transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
  Interoperability of trans-European conventional rail system
  Transeuropejski system kolei konwencjonalnej oznacza struktur, zoon z linii oraz instalacji nieruchomych, transeuropejskiej sieci transportowej, zbudowan lub zmodernizowan na potrzeby transportu kolej konwencjonaln, wraz z taborem przeznaczonym do podrowania na bazie tej infrastruktury;
  Wspzdolno operacyjna oznacza zdolno transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego biegu pocigw speniajcych wymagany stopie wydajnoci tych linii.
  Podstaw tej zdolnoci s warunki prawne, techniczne oraz operacyjne, ktre musz by spenione celem spenienia najwaniejszych wymogw;


  Dyrektywy oparte na zasadach Globalnego Podejcia
  1Cinieniowe urzdzenia transportowe
  Transportable pressure equipment
  Cinieniowe urzdzenia transportowe oznacza:- wszelkie zbiorniki (butle, tuby, bbny cinieniowe, zbiorniki kriogeniczne, zestawy butli okrelone w Aneksie A Dyrektywy 94/55/EC),- wszelkie zbiorniki, cznie ze zbiornikami wymiennymi, kontenerami zbiornikowymi (zbiorniki przewone), zbiorniki wagonw cystern, cysterny lub zbiorniki pojazdw z zespoem cystern, cysterny pojazdw cystern,stosowane w transporcie gazw Klasy 2 zgodnie z Aneksami do Dyrektyw 94/55/EC oraz 96/49/EC oraz w transporcie okrelonych substancji niebezpiecznych innych klas wskazanych w Aneksie VI do niniejszej Dyrektywy, cznie z ich zaworami i innymi akcesoriami stosowanymi w transporcie.
   
  Moesz rwnie skorzysta z wyszukiwarki produktw.
  Narzdzie to pozwala okreli powizania danego hasa z zawartoci serwisu oznaczenie-ce.pl. Wyszukiwarka moe by pomocna przy identyfikowaniu dyrektyw, ktre powinny zosta zastosowane. Pamitaj jednak, e podpowied jest przybliona.


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pom nam tworzy
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oce serwis i jego
     narzdzia
  podpowiedz co naley
     zmieni, a co warto
     kontynuowa

  Wpisz swoje uwagi
  i przelij je do nas
  Twj e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie