Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Produkty wymagające CE - akty prawne, dodatkowe informacje
 
Skorzystaj z narzędzi serwisu oznaczenie-ce.pl aby określić, czy twój produkt wymaga oznaczenia CE:

Zapoznaj się z zakresem przedmiotowym poszczególnych Dyrektyw Nowego Podejścia - należy dokładnie przeanalizować teksty tych dyrektyw, które potencjalnie mogą mieć zastosowanie dla danego wyrobu. Należy zwrócić uwagę na definicję wyrobów podlegających dyrektywie oraz ewentualną listę wyjątków.

Poniżej znajduje się wykaz grup wyrobów dla których dyrektywy Nowego Podejścia przewidują oznaczenie CE. Wybierz grupę by otrzymać związane z nią:
 • wszelkie akty prawa polskiego i europejskiego (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia)
 • schemat wdrażania procedur oceny zgodności
 • wykazy polskich i europejskich norm technicznych
 • przewodniki i opracowania dotyczące stosowania poszczególnych dyrektyw
 •  
  1Aktywne implanty medyczne
  Active implantable medical devices
  Aktywny implantowany wyrób medyczny oznacza każdy aktywny wyrób medyczny, przeznaczony do wprowadzania do ciała ludzkiego oraz częściowo wprowadzone do ciała drogą zabiegu chirurgicznego lub poprzez interwencję medyczną do otworu naturalnego i przeznaczony do pozostawania w nim po zakończeniu procedury
  2Dźwigi
  Lifts
  Dźwig oznacza urządzenie obsługujące określone poziomy, posiadające kabinę poruszającą się wzdłuż prowadnic, które są sztywne, nachylone pod kątem większym niż 15o do poziomu i przeznaczone do transportu osób, osób i towarów, włącznie towarów, jeśli kabina jest dostępna (to znaczy, jeśli osoba może wejść do niej bez trudności) i wyposażona w urządzenia sterujące umieszczone wewnątrz kabiny lub w zasięgu osoby będącej wewnątrz.
  3Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami
  Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do użycia na zewnątrz pomieszczeń. Dyrektywa ta obejmuje tylko urządzenia, które są wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytkowania jako kompletna jednostka właściwa do zamierzonego zastosowania.
  4Jachty (łodzie) rekreacyjne
  Recreational craft (boats)
  Łódź rekreacyjna oznacza każdą łódź niezależnie od rodzaju napędu, o długości kadłuba od 2,5 do 24 metrów, mierzonej według odpowiednich norm zharmonizowanych, przeznaczoną do celów sportowych i rekreacyjnych. Fakt, że ta sama łódź mogłaby być wynajmowana lub wykorzystywana do celów szkoleniowych nie powoduje wyjęcia jej z zakresu niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że jest wprowadzona na rynek z przeznaczeniem do celów wypoczynkowych.
  5Kompatybilność elektromagnetyczna
  Electromagnetic compatibility (EMC)
  Niniejsza Dyrektywa dotyczy urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zakłócenia.
  6Maszyny
  Machinery
  Maszyna oznacza zestaw połączonych wzajemnie części lub podzespołów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, przy czym odpowiednie człony wykonawcze, obwody sterowania i zasilania itp., połączone są w całość dla wykonania konkretnej czynności, szczególnie dla przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub pakowania materiałów.
  7Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
  Explosives for civil uses
  Materiały wybuchowe oznaczają materiały i artykuły uważane za takie przez zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące transportu towarów niebezpiecznych oraz należące do klasy 1 określonej w tych zaleceniach.
  8Nieautomatyczne urządzenia ważące
  Non-automatic weighing instruments
  Waga jest to przyrząd pomiarowy służący do określenia masy ciała przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji. Waga może także służyć do określania innych, związanych z masą wielkości, ilości, parametrów albo właściwości. Waga nieautomatyczna jest to waga, wymagająca interwencji operatora podczas ważenia.
  9Niskonapięciowe wyroby elektryczne
  Low voltage electrical equipment (LVD)
  Sprzęt elektryczny oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu w zakresie pomiędzy 50 V i 1000 V prądu przemiennego oraz pomiędzy 75 V i 1500 V prądu stałego
  10Proste zbiorniki ciśnieniowe
  Simple pressure vessels
  Niniejsza dyrektywa dotyczy prostych zbiorników ciśnieniowych wytwarzanych seryjnie. Prosty zbiornik ciśnieniowy oznacza dowolny zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bar, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do ogrzewania płomieniem.
  11Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek
  Energy efficiency for electric refrigerators and freezers
  Dyrektywa "Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek" odnosi się do nowych chłodziarek, urządzeń przechowalniczych i zamrażarek do użytku domowego i ich zestawów, zasilanych z sieci energetycznej.
  12Sprawność energetyczna kotłów wodnych
  Energy efficiency of hot water boilers
  Dyrektywa "Sprawność energetyczna kotłów wodnych" ustala wymagania w odniesieniu do sprawności nowych kotłów wodnych grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi, których moc nominalna jest nie mniejsza niż 4 kW i nie większa niż 400 kW.
  13Sprawność energetyczna stabilizatorów do oświetlenia jarzeniowego
  Energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zasilanych z sieci elektrycznej stabilizatorów dla źródeł światła jarzeniowego (zgodnie z określeniem podanym w Normie Europejskiej EN 50294 z grudnia 1998 r., punkt 3.4)
  Nie są objęte niniejszą dyrektywą następujące rodzaje stabilizatorów:
 • stabilizatory wbudowane w lampach,
 • stabilizatory zaprojektowane specjalnie do opraw oświetleniowych, przeznaczonych do montażu w meblach, stanowiące niewymienialną część oprawy oświetleniowej, która nie może być badana oddzielnie od oprawy (zgodnie z Normą Europejską EN 60920, klauzula 2.1.3), i
 • stabilizatory przeznaczone na eksport poza Wspólnotę, albo jako samodzielne elementy, albo wbudowane w oprawy oświetleniowe.
 • 14Środki ochrony indywidualnej
  Personal protective equipment (PPE)
  Środki ochrony indywidualnej - urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez użytkownika tych środków, w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie podczas wykonywania czynności, jak również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
  15Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych
  Equipment for use in explosive atmospheres
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulacyjnych przeznaczonych do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonych wybuchem, lecz które są wymagane lub przyczyniają się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych.
  16Urządzenia ciśnieniowe
  Pressure equipment
  Dyrektywa "Urządzenia ciśnieniowe" odnosi się do projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest większe niż 0,5 bara.
  17Urządzenia gazowe
  Gas appliances
  W zakresie dyrektywy "Urządzenia gazowe" znajdują się:
 • urządzenia spalające paliwa gazowe używanych do gotowania, ogrzewania, przygotowywania gorącej wody, chłodzenia, oświetlenia lub prania, w których - w odpowiednich przypadkach - temperatura wody nie przekracza 105 oC, zwanych dalej "urządzeniami". Za urządzenia uważa się również palniki z wymuszonym ciągiem oraz urządzenia grzewcze przeznaczone do wyposażenia w takie palniki,

 • urządzenia zabezpieczające, urządzenia sterujące lub urządzenia regulacyjne i podzespoły, oprócz palników z wymuszonym ciągiem i urządzeń grzewczych przeznaczonych do wyposażenia w takie palniki, umieszczanych na rynku oddzielnie w celach handlowych i zaprojektowanych w celu wbudowania do urządzenia spalającego paliwo gazowe lub zmontowania w celu stworzenia takiego urządzenia.

 • 18Urządzenia medyczne
  Medical devices
  Urządzenie medyczne oznacza dowolny przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, obejmujący oprogramowanie niezbędne do jego właściwego zastosowania zamierzonego przez wytwórcę, który ma być używany dla istot ludzkich w celu:
 • diagnozy, prewencji, monitorowania leczenia lub złagodzenia choroby,

 • diagnozy, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rekompensaty zranienia albo upośledzenia;

 • badania, wymiany lub zmiany anatomii lub procesu fizjologicznego;

 • kontroli urodzin.

 • 19Urządzenia diagnostyczne in vitro
  In vitro diagnostic medical devices
  Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro - wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem odczynników, wzorcem odniesienia, materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, sprzętem lub systemem stosowanym samodzielnie lub w połączeniu, przeznaczonym przez wytwórcę do stosowania in vitro, w celu badania próbek pobranych z organizmu ludzkiego, włączając próbki krwi i tkanek.
  Do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro zalicza się także pojemniki na próbki.
  20Urządzenia linowe do przewozu osób
  Cableway installations for persons
  Urządzenia linototorowe do przewozu osób są to wszelkie urządzenia, które są projektowane, wytwarzane, montowane i użytkowane w celu transportu osób. Urządzenia te wykorzystują elementy nośne albo mechanizmy do ciągnięcia, przy czym elementem zapewniającym zawieszenie i/lub trakcję jest lina ułożona w osi ruchu.
  21Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
  Radio and telecommunications terminal equipment
  Niniejsza dyrektywa odnosi się do urządzeń końcowych. Urządzenie końcowe oznacza urządzenie przeznaczone do podłączenia do sieci telekomunikacji publicznej, tj.:
 • do podłączenia bezpośredniego do końcówki sieci telekomunikacji publicznej lub

 • do współpracy z publiczną siecią telekomunikacyjną dołączoną bezpośrednio lub pośrednio do końcówki sieci telekomunikacji publicznej

 • w celu nadawania, przetwarzania lub odbierania informacji. System połączeń może być kablowy, radiowy, optyczny lub inny elektromagnetyczny,
  22Wyroby budowlane
  Construction products
  Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób wyprodukowany w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane obejmujące zarówno budynki, jak i budowle inżynierskie.
  23Zabawki
  Toys
  Zabawka oznacza dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub wyraźnie przewidziany do używania w czasie zabawy przez dzieci do 14 lat.
   
  Zobacz również:
  Dyrektywy oparte na zasadach Nowego lub Globalnego Podejścia, które nie przewidują oznaczenia CE
  1Opakowania i odpady opakowaniowe
  Packaging and packaging waste
  Niniejsza dyrektywa obejmuje wszelkie opakowania wprowadzane na rynek Wspólnoty i wszystkie odpady opakowaniowe, powstające przy użyciu lub emisji na poziomie przemysłowym i handlowym, w biurach, sklepach, placówkach usługowych, gospodarstwach domowych lub na innym poziomie, niezależnie od zastosowanego surowca. Opakowanie oznacza wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych i od producenta do użytkownika lub konsumenta.
  Wyroby "niezwrotne" przeznaczone do tych samych celów uważane są również za opakowania.
  Odpady opakowaniowe oznaczają wszelkie opakowania lub materiały opakowaniowe objęte definicją odpadów podaną w dyrektywie 75/442/EWG, z wyjątkiem pozostałości powstających w procesie produkcji opakowań
  2Szybka kolej
  High speed rail system
  Niniejszą dyrektywę stosuje się do przepisów dotyczących każdego podsystemu, parametrów, części składowych interoperacyjności, punktów sprzężenia i procedur, jak również warunków ogólnej kompatybilności ogólnoeuropejskiego kolejowego systemu dużych prędkości, wymagającego osiągnięcia interoperacyjności.Interoperacyjność oznacza zdolność ogólnoeuropejskiego systemu kolejowego dużych prędkości do prowadzenia bezpiecznego i niezakłóconego przemieszczania pociągów dużych prędkości, który uzyskuje szczególne wielkości osiągów. Zdolność ta opiera się na wszystkich warunkach sprawowania nadzoru i warunkach techniczno-eksploatacyjnych, które muszą zostać ustalone;Iteroperacyjność części składowych oznacza wszelkie składniki elementarne, grupy składników, podzespoły lub zespoły wyposażenia włączonego lub które mają być włączone do podsystemu, od którego zależy bezpośrednio lub pośrednio interoperacyjność ogólnoeuropejskiego systemu kolejowego dużych prędkości;
  3Wyposażenie morskie
  Marine equipment
  Niniejsza dyrektywa obowiązuje w odniesieniu do wyposażenia znajdującego się na pokładzie - nowego statku wspólnotowego oraz istniejącego statku wspólnotowego, który uprzednio nie miał na pokładzie takiego wyposażenia albo jeżeli znajdujące się dotychczas na pokładzie wyposażenie jest wymieniane chyba, że konwencje międzynarodowe dopuszczają co innego - niezależnie od tego, czy statek znajduje się na obszarze Wspólnoty w czasie, kiedy jest zaopatrywany w to wyposażenie.
  4Współzdolność operacyjna transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
  Interoperability of trans-European conventional rail system
  Transeuropejski system kolei konwencjonalnej oznacza strukturę, złożoną z linii oraz instalacji nieruchomych, transeuropejskiej sieci transportowej, zbudowaną lub zmodernizowaną na potrzeby transportu koleją konwencjonalną, wraz z taborem przeznaczonym do podróżowania na bazie tej infrastruktury;
  Współzdolność operacyjna oznacza zdolność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego biegu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych linii.
  Podstawą tej zdolności są warunki prawne, techniczne oraz operacyjne, które muszą być spełnione celem spełnienia najważniejszych wymogów;


  Dyrektywy oparte na zasadach Globalnego Podejścia
  1Ciśnieniowe urządzenia transportowe
  Transportable pressure equipment
  Ciśnieniowe urządzenia transportowe oznacza:- wszelkie zbiorniki (butle, tuby, bębny ciśnieniowe, zbiorniki kriogeniczne, zestawy butli określone w Aneksie A Dyrektywy 94/55/EC),- wszelkie zbiorniki, łącznie ze zbiornikami wymiennymi, kontenerami zbiornikowymi (zbiorniki przewoźne), zbiorniki wagonów cystern, cysterny lub zbiorniki pojazdów z zespołem cystern, cysterny pojazdów cystern,stosowane w transporcie gazów Klasy 2 zgodnie z Aneksami do Dyrektyw 94/55/EC oraz 96/49/EC oraz w transporcie określonych substancji niebezpiecznych innych klas wskazanych w Aneksie VI do niniejszej Dyrektywy, łącznie z ich zaworami i innymi akcesoriami stosowanymi w transporcie.
   
  Możesz również skorzystać z wyszukiwarki produktów.
  Narzędzie to pozwala określić powiązania danego hasła z zawartością serwisu oznaczenie-ce.pl. Wyszukiwarka może być pomocna przy identyfikowaniu dyrektyw, które powinny zostać zastosowane. Pamiętaj jednak, że podpowiedź jest przybliżona.


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pomóż nam tworzyć
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oceń serwis i jego
     narzędzia
  podpowiedz co należy
     zmienić, a co warto
     kontynuować

  Wpisz swoje uwagi
  i prześlij je do nas
  Twój e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie