Szukaj w serwisie
    
   Najwa┐niejsze narzŕdzia
Produkty wymagaj▒ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
AktualnoÂci CE
Prenumerata aktualnoÂci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wa┐ne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz▒ mieŠ oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta˝ i odpowiedzi
Masz pytania - zwrˇŠ siŕ o pomoc do Zespo│u Ekspertˇw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja ha│asu
Sprzŕt niskonapiŕciowy
Urz▒dzenia ciÂnieniowe
Žrodki ochrony indywidualnej
    
   Zamˇwienia publiczne
AktualnoÂci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Produkty wymagaj▒ce CE - akty prawne, dodatkowe informacje
 
Skorzystaj z narzŕdzi serwisu oznaczenie-ce.pl aby okreÂliŠ, czy twˇj produkt wymaga oznaczenia CE:

Zapoznaj siŕ z zakresem przedmiotowym poszczegˇlnych Dyrektyw Nowego PodejÂcia - nale┐y dok│adnie przeanalizowaŠ teksty tych dyrektyw, ktˇre potencjalnie mog▒ mieŠ zastosowanie dla danego wyrobu. Nale┐y zwrˇciŠ uwagŕ na definicjŕ wyrobˇw podlegaj▒cych dyrektywie oraz ewentualn▒ listŕ wyj▒tkˇw.

Poni┐ej znajduje siŕ wykaz grup wyrobˇw dla ktˇrych dyrektywy Nowego PodejÂcia przewiduj▒ oznaczenie CE. Wybierz grupŕ by otrzymaŠ zwi▒zane z ni▒:
 • wszelkie akty prawa polskiego i europejskiego (dyrektywy, ustawy, rozporz▒dzenia)
 • schemat wdra┐ania procedur oceny zgodnoÂci
 • wykazy polskich i europejskich norm technicznych
 • przewodniki i opracowania dotycz▒ce stosowania poszczegˇlnych dyrektyw
 •  
  1Aktywne implanty medyczne
  Active implantable medical devices
  Aktywny implantowany wyrˇb medyczny oznacza ka┐dy aktywny wyrˇb medyczny, przeznaczony do wprowadzania do cia│a ludzkiego oraz czŕÂciowo wprowadzone do cia│a drog▒ zabiegu chirurgicznego lub poprzez interwencjŕ medyczn▒ do otworu naturalnego i przeznaczony do pozostawania w nim po zako˝czeniu procedury
  2D╝wigi
  Lifts
  D╝wig oznacza urz▒dzenie obs│uguj▒ce okreÂlone poziomy, posiadaj▒ce kabinŕ poruszaj▒c▒ siŕ wzd│u┐ prowadnic, ktˇre s▒ sztywne, nachylone pod k▒tem wiŕkszym ni┐ 15o do poziomu i przeznaczone do transportu osˇb, osˇb i towarˇw, w│▒cznie towarˇw, jeÂli kabina jest dostŕpna (to znaczy, jeÂli osoba mo┐e wejŠ do niej bez trudnoÂci) i wyposa┐ona w urz▒dzenia steruj▒ce umieszczone wewn▒trz kabiny lub w zasiŕgu osoby bŕd▒cej wewn▒trz.
  3Emisja ha│asu w Ârodowisku przez urz▒dzenia przeznaczone do u┐ytku poza pomieszczeniami
  Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do urz▒dze˝ przeznaczonych do u┐ycia na zewn▒trz pomieszcze˝. Dyrektywa ta obejmuje tylko urz▒dzenia, ktˇre s▒ wprowadzane do obrotu lub oddawane do u┐ytkowania jako kompletna jednostka w│aÂciwa do zamierzonego zastosowania.
  4Jachty (│odzie) rekreacyjne
  Recreational craft (boats)
  úˇd╝ rekreacyjna oznacza ka┐d▒ │ˇd╝ niezale┐nie od rodzaju napŕdu, o d│ugoÂci kad│uba od 2,5 do 24 metrˇw, mierzonej wed│ug odpowiednich norm zharmonizowanych, przeznaczon▒ do celˇw sportowych i rekreacyjnych. Fakt, ┐e ta sama │ˇd╝ mog│aby byŠ wynajmowana lub wykorzystywana do celˇw szkoleniowych nie powoduje wyjŕcia jej z zakresu niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, ┐e jest wprowadzona na rynek z przeznaczeniem do celˇw wypoczynkowych.
  5KompatybilnoŠ elektromagnetyczna
  Electromagnetic compatibility (EMC)
  Niniejsza Dyrektywa dotyczy urz▒dze˝, ktˇre mog▒ powodowaŠ zak│ˇcenia elektromagnetyczne lub na ktˇrych dzia│anie mog▒ mieŠ wp│yw takie zak│ˇcenia.
  6Maszyny
  Machinery
  Maszyna oznacza zestaw po│▒czonych wzajemnie czŕÂci lub podzespo│ˇw, z ktˇrych przynajmniej jeden jest ruchomy, przy czym odpowiednie cz│ony wykonawcze, obwody sterowania i zasilania itp., po│▒czone s▒ w ca│oŠ dla wykonania konkretnej czynnoÂci, szczegˇlnie dla przetwarzania, obrˇbki, przemieszczania lub pakowania materia│ˇw.
  7Materia│y wybuchowe do u┐ytku cywilnego
  Explosives for civil uses
  Materia│y wybuchowe oznaczaj▒ materia│y i artyku│y uwa┐ane za takie przez zalecenia Organizacji Narodˇw Zjednoczonych dotycz▒ce transportu towarˇw niebezpiecznych oraz nale┐▒ce do klasy 1 okreÂlonej w tych zaleceniach.
  8Nieautomatyczne urz▒dzenia wa┐▒ce
  Non-automatic weighing instruments
  Waga jest to przyrz▒d pomiarowy s│u┐▒cy do okreÂlenia masy cia│a przez wykorzystanie dzia│ania na to cia│o si│y grawitacji. Waga mo┐e tak┐e s│u┐yŠ do okreÂlania innych, zwi▒zanych z mas▒ wielkoÂci, iloÂci, parametrˇw albo w│aÂciwoÂci. Waga nieautomatyczna jest to waga, wymagaj▒ca interwencji operatora podczas wa┐enia.
  9Niskonapiŕciowe wyroby elektryczne
  Low voltage electrical equipment (LVD)
  Sprzŕt elektryczny oznacza ka┐dy sprzŕt przeznaczony do u┐ytku przy napiŕciu w zakresie pomiŕdzy 50 V i 1000 V pr▒du przemiennego oraz pomiŕdzy 75 V i 1500 V pr▒du sta│ego
  10Proste zbiorniki ciÂnieniowe
  Simple pressure vessels
  Niniejsza dyrektywa dotyczy prostych zbiornikˇw ciÂnieniowych wytwarzanych seryjnie. Prosty zbiornik ciÂnieniowy oznacza dowolny zbiornik spawany podlegaj▒cy nadciÂnieniu wewnŕtrznemu wiŕkszemu ni┐ 0,5 bar, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do ogrzewania p│omieniem.
  11SprawnoŠ energetyczna ch│odziarek i zamra┐arek
  Energy efficiency for electric refrigerators and freezers
  Dyrektywa "SprawnoŠ energetyczna ch│odziarek i zamra┐arek" odnosi siŕ do nowych ch│odziarek, urz▒dze˝ przechowalniczych i zamra┐arek do u┐ytku domowego i ich zestawˇw, zasilanych z sieci energetycznej.
  12SprawnoŠ energetyczna kot│ˇw wodnych
  Energy efficiency of hot water boilers
  Dyrektywa "SprawnoŠ energetyczna kot│ˇw wodnych" ustala wymagania w odniesieniu do sprawnoÂci nowych kot│ˇw wodnych grzewczych opalanych paliwami ciek│ymi lub gazowymi, ktˇrych moc nominalna jest nie mniejsza ni┐ 4 kW i nie wiŕksza ni┐ 400 kW.
  13SprawnoŠ energetyczna stabilizatorˇw do oÂwietlenia jarzeniowego
  Energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zasilanych z sieci elektrycznej stabilizatorˇw dla ╝rˇde│ Âwiat│a jarzeniowego (zgodnie z okreÂleniem podanym w Normie Europejskiej EN 50294 z grudnia 1998 r., punkt 3.4)
  Nie s▒ objŕte niniejsz▒ dyrektyw▒ nastŕpuj▒ce rodzaje stabilizatorˇw:
 • stabilizatory wbudowane w lampach,
 • stabilizatory zaprojektowane specjalnie do opraw oÂwietleniowych, przeznaczonych do monta┐u w meblach, stanowi▒ce niewymienialn▒ cz੠oprawy oÂwietleniowej, ktˇra nie mo┐e byŠ badana oddzielnie od oprawy (zgodnie z Norm▒ Europejsk▒ EN 60920, klauzula 2.1.3), i
 • stabilizatory przeznaczone na eksport poza Wspˇlnotŕ, albo jako samodzielne elementy, albo wbudowane w oprawy oÂwietleniowe.
 • 14Žrodki ochrony indywidualnej
  Personal protective equipment (PPE)
  Žrodki ochrony indywidualnej - urz▒dzenia lub wyposa┐enie przeznaczone do noszenia b▒d╝ trzymania przez u┐ytkownika tych Ârodkˇw, w celu jego ochrony przed jednym lub wiŕksz▒ liczb▒ zagro┐e˝, ktˇre mog▒ mieŠ wp│yw na jego bezpiecze˝stwo i zdrowie podczas wykonywania czynnoÂci, jak rˇwnie┐ wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
  15Urz▒dzenia do u┐ytku w atmosferach wybuchowych
  Equipment for use in explosive atmospheres
  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do urz▒dze˝ i systemˇw ochronnych, przeznaczonych do u┐ytku w przestrzeniach zagro┐onych wybuchem oraz urz▒dze˝ zabezpieczaj▒cych, steruj▒cych i regulacyjnych przeznaczonych do u┐ytku na zewn▒trz przestrzeni zagro┐onych wybuchem, lecz ktˇre s▒ wymagane lub przyczyniaj▒ siŕ do bezpiecznego funkcjonowania urz▒dze˝ i systemˇw ochronnych wobec zagro┐e˝ wybuchowych.
  16Urz▒dzenia ciÂnieniowe
  Pressure equipment
  Dyrektywa "Urz▒dzenia ciÂnieniowe" odnosi siŕ do projektowania, wytwarzania i oceny zgodnoÂci urz▒dze˝ ciÂnieniowych i ich zespo│ˇw, dla ktˇrych najwy┐sze dopuszczalne ciÂnienie PS jest wiŕksze ni┐ 0,5 bara.
  17Urz▒dzenia gazowe
  Gas appliances
  W zakresie dyrektywy "Urz▒dzenia gazowe" znajduj▒ siŕ:
 • urz▒dzenia spalaj▒ce paliwa gazowe u┐ywanych do gotowania, ogrzewania, przygotowywania gor▒cej wody, ch│odzenia, oÂwietlenia lub prania, w ktˇrych - w odpowiednich przypadkach - temperatura wody nie przekracza 105 oC, zwanych dalej "urz▒dzeniami". Za urz▒dzenia uwa┐a siŕ rˇwnie┐ palniki z wymuszonym ci▒giem oraz urz▒dzenia grzewcze przeznaczone do wyposa┐enia w takie palniki,

 • urz▒dzenia zabezpieczaj▒ce, urz▒dzenia steruj▒ce lub urz▒dzenia regulacyjne i podzespo│y, oprˇcz palnikˇw z wymuszonym ci▒giem i urz▒dze˝ grzewczych przeznaczonych do wyposa┐enia w takie palniki, umieszczanych na rynku oddzielnie w celach handlowych i zaprojektowanych w celu wbudowania do urz▒dzenia spalaj▒cego paliwo gazowe lub zmontowania w celu stworzenia takiego urz▒dzenia.

 • 18Urz▒dzenia medyczne
  Medical devices
  Urz▒dzenie medyczne oznacza dowolny przyrz▒d, aparat, urz▒dzenie, materia│ lub inny artyku│, stosowany samodzielnie lub w po│▒czeniu, obejmuj▒cy oprogramowanie niezbŕdne do jego w│aÂciwego zastosowania zamierzonego przez wytwˇrcŕ, ktˇry ma byŠ u┐ywany dla istot ludzkich w celu:
 • diagnozy, prewencji, monitorowania leczenia lub z│agodzenia choroby,

 • diagnozy, monitorowania, leczenia, │agodzenia lub rekompensaty zranienia albo upoÂledzenia;

 • badania, wymiany lub zmiany anatomii lub procesu fizjologicznego;

 • kontroli urodzin.

 • 19Urz▒dzenia diagnostyczne in vitro
  In vitro diagnostic medical devices
  Wyrˇb medyczny do diagnostyki in vitro - wyrˇb medyczny bŕd▒cy odczynnikiem, produktem odczynnikˇw, wzorcem odniesienia, materia│em kontrolnym, zestawem, przyrz▒dem, sprzŕtem lub systemem stosowanym samodzielnie lub w po│▒czeniu, przeznaczonym przez wytwˇrcŕ do stosowania in vitro, w celu badania prˇbek pobranych z organizmu ludzkiego, w│▒czaj▒c prˇbki krwi i tkanek.
  Do wyrobˇw medycznych do diagnostyki in vitro zalicza siŕ tak┐e pojemniki na prˇbki.
  20Urz▒dzenia linowe do przewozu osˇb
  Cableway installations for persons
  Urz▒dzenia linototorowe do przewozu osˇb s▒ to wszelkie urz▒dzenia, ktˇre s▒ projektowane, wytwarzane, montowane i u┐ytkowane w celu transportu osˇb. Urz▒dzenia te wykorzystuj▒ elementy noÂne albo mechanizmy do ci▒gniŕcia, przy czym elementem zapewniaj▒cym zawieszenie i/lub trakcjŕ jest lina u│o┐ona w osi ruchu.
  21Wyposa┐enie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
  Radio and telecommunications terminal equipment
  Niniejsza dyrektywa odnosi siŕ do urz▒dze˝ ko˝cowych. Urz▒dzenie ko˝cowe oznacza urz▒dzenie przeznaczone do pod│▒czenia do sieci telekomunikacji publicznej, tj.:
 • do pod│▒czenia bezpoÂredniego do ko˝cˇwki sieci telekomunikacji publicznej lub

 • do wspˇ│pracy z publiczn▒ sieci▒ telekomunikacyjn▒ do│▒czon▒ bezpoÂrednio lub poÂrednio do ko˝cˇwki sieci telekomunikacji publicznej

 • w celu nadawania, przetwarzania lub odbierania informacji. System po│▒cze˝ mo┐e byŠ kablowy, radiowy, optyczny lub inny elektromagnetyczny,
  22Wyroby budowlane
  Construction products
  Wyrˇb budowlany oznacza ka┐dy wyrˇb wyprodukowany w celu wbudowania go na sta│e w obiekty budowlane obejmuj▒ce zarˇwno budynki, jak i budowle in┐ynierskie.
  23Zabawki
  Toys
  Zabawka oznacza dowolny produkt lub materia│ zaprojektowany lub wyra╝nie przewidziany do u┐ywania w czasie zabawy przez dzieci do 14 lat.
   
  Zobacz rˇwnie┐:
  Dyrektywy oparte na zasadach Nowego lub Globalnego PodejÂcia, ktˇre nie przewiduj▒ oznaczenia CE
  1Opakowania i odpady opakowaniowe
  Packaging and packaging waste
  Niniejsza dyrektywa obejmuje wszelkie opakowania wprowadzane na rynek Wspˇlnoty i wszystkie odpady opakowaniowe, powstaj▒ce przy u┐yciu lub emisji na poziomie przemys│owym i handlowym, w biurach, sklepach, placˇwkach us│ugowych, gospodarstwach domowych lub na innym poziomie, niezale┐nie od zastosowanego surowca. Opakowanie oznacza wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materia│ˇw, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich produktˇw, od surowcˇw do towarˇw przetworzonych i od producenta do u┐ytkownika lub konsumenta.
  Wyroby "niezwrotne" przeznaczone do tych samych celˇw uwa┐ane s▒ rˇwnie┐ za opakowania.
  Odpady opakowaniowe oznaczaj▒ wszelkie opakowania lub materia│y opakowaniowe objŕte definicj▒ odpadˇw podan▒ w dyrektywie 75/442/EWG, z wyj▒tkiem pozosta│oÂci powstaj▒cych w procesie produkcji opakowa˝
  2Szybka kolej
  High speed rail system
  Niniejsz▒ dyrektywŕ stosuje siŕ do przepisˇw dotycz▒cych ka┐dego podsystemu, parametrˇw, czŕÂci sk│adowych interoperacyjnoÂci, punktˇw sprzŕ┐enia i procedur, jak rˇwnie┐ warunkˇw ogˇlnej kompatybilnoÂci ogˇlnoeuropejskiego kolejowego systemu du┐ych prŕdkoÂci, wymagaj▒cego osi▒gniŕcia interoperacyjnoÂci.InteroperacyjnoŠ oznacza zdolnoŠ ogˇlnoeuropejskiego systemu kolejowego du┐ych prŕdkoÂci do prowadzenia bezpiecznego i niezak│ˇconego przemieszczania poci▒gˇw du┐ych prŕdkoÂci, ktˇry uzyskuje szczegˇlne wielkoÂci osi▒gˇw. ZdolnoŠ ta opiera siŕ na wszystkich warunkach sprawowania nadzoru i warunkach techniczno-eksploatacyjnych, ktˇre musz▒ zostaŠ ustalone;IteroperacyjnoŠ czŕÂci sk│adowych oznacza wszelkie sk│adniki elementarne, grupy sk│adnikˇw, podzespo│y lub zespo│y wyposa┐enia w│▒czonego lub ktˇre maj▒ byŠ w│▒czone do podsystemu, od ktˇrego zale┐y bezpoÂrednio lub poÂrednio interoperacyjnoŠ ogˇlnoeuropejskiego systemu kolejowego du┐ych prŕdkoÂci;
  3Wyposa┐enie morskie
  Marine equipment
  Niniejsza dyrektywa obowi▒zuje w odniesieniu do wyposa┐enia znajduj▒cego siŕ na pok│adzie - nowego statku wspˇlnotowego oraz istniej▒cego statku wspˇlnotowego, ktˇry uprzednio nie mia│ na pok│adzie takiego wyposa┐enia albo je┐eli znajduj▒ce siŕ dotychczas na pok│adzie wyposa┐enie jest wymieniane chyba, ┐e konwencje miŕdzynarodowe dopuszczaj▒ co innego - niezale┐nie od tego, czy statek znajduje siŕ na obszarze Wspˇlnoty w czasie, kiedy jest zaopatrywany w to wyposa┐enie.
  4Wspˇ│zdolnoŠ operacyjna transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
  Interoperability of trans-European conventional rail system
  Transeuropejski system kolei konwencjonalnej oznacza strukturŕ, z│o┐on▒ z linii oraz instalacji nieruchomych, transeuropejskiej sieci transportowej, zbudowan▒ lub zmodernizowan▒ na potrzeby transportu kolej▒ konwencjonaln▒, wraz z taborem przeznaczonym do podrˇ┐owania na bazie tej infrastruktury;
  Wspˇ│zdolnoŠ operacyjna oznacza zdolnoŠ transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego biegu poci▒gˇw spe│niaj▒cych wymagany stopie˝ wydajnoÂci tych linii.
  Podstaw▒ tej zdolnoÂci s▒ warunki prawne, techniczne oraz operacyjne, ktˇre musz▒ byŠ spe│nione celem spe│nienia najwa┐niejszych wymogˇw;


  Dyrektywy oparte na zasadach Globalnego PodejÂcia
  1CiÂnieniowe urz▒dzenia transportowe
  Transportable pressure equipment
  CiÂnieniowe urz▒dzenia transportowe oznacza:- wszelkie zbiorniki (butle, tuby, bŕbny ciÂnieniowe, zbiorniki kriogeniczne, zestawy butli okreÂlone w Aneksie A Dyrektywy 94/55/EC),- wszelkie zbiorniki, │▒cznie ze zbiornikami wymiennymi, kontenerami zbiornikowymi (zbiorniki przewo╝ne), zbiorniki wagonˇw cystern, cysterny lub zbiorniki pojazdˇw z zespo│em cystern, cysterny pojazdˇw cystern,stosowane w transporcie gazˇw Klasy 2 zgodnie z Aneksami do Dyrektyw 94/55/EC oraz 96/49/EC oraz w transporcie okreÂlonych substancji niebezpiecznych innych klas wskazanych w Aneksie VI do niniejszej Dyrektywy, │▒cznie z ich zaworami i innymi akcesoriami stosowanymi w transporcie.
   
  Mo┐esz rˇwnie┐ skorzystaŠ z wyszukiwarki produktˇw.
  Narzŕdzie to pozwala okreÂliŠ powi▒zania danego has│a z zawartoÂci▒ serwisu oznaczenie-ce.pl. Wyszukiwarka mo┐e byŠ pomocna przy identyfikowaniu dyrektyw, ktˇre powinny zostaŠ zastosowane. Pamiŕtaj jednak, ┐e podpowied╝ jest przybli┐ona.


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pomˇ┐ nam tworzyŠ
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oce˝ serwis i jego
     narzŕdzia
  podpowiedz co nale┐y
     zmieniŠ, a co warto
     kontynuowaŠ

  Wpisz swoje uwagi
  i przeÂlij je do nas
  Twˇj e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtˇw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - »eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtˇw na Mazurach, czarter jachtˇw morskich, rejsy morskie, szkolenia ┐eglarskie