Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualno¶ci CE
 
Prawo Zamówień Publicznych, Numer 3
Komisja przetargowa jest dzi¶ całkowicie podporz±dkowana woli kierownika zamawiaj±cego. Nawet gdy wie, że wykonywane przez ni± polecenia s± niezgodne z Prawem zamówień publicznych (Pzp), musi się im podporz±dkować. Czy tak być musi? Takie pytanie stawia Andrzej Polak w naszej stałej rubryce: „Kontrapunkt”. Ja odpowiadam: nie, to można, a nawet trzeba zmienić. Tylko wówczas poprawi się bowiem standard postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Oczywi¶cie nie da się tego zrobić bez wcze¶niejszego powołania nowego zawodu: niezależnego konsultanta zamówień publicznych.
 

Trudno byłoby znaleĽć bardziej niejasny akt prawny niż ustawa o podatku od towarów i usług. Dlatego ciężko się dziwić, że coraz więcej sporów wybucha na temat stawki VAT przy zamówieniach publicznych. Powszechn± praktyk± jest okre¶lanie wysoko¶ci stawki VAT w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Anna Specht w artykule: „Kto odpowiada za zł± stawkę” przekonuje, że to wykonawca powinien decydować, jaki podatek będzie płacony. Teza dyskusyjna, ale bez w±tpienia warto się nad ni± zastanowić.
 

Po prawie roku obowi±zywania Prawa zamówień publicznych pojawia się coraz więcej zastrzeżeń do niektórych przepisów ustawy. Okazuje się np., że polski ustawodawca zaniżył progi, od których powstaje obowi±zek publikowania ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Co więcej, przekazał Prezesowi Rady Ministrów prawo do okre¶lania ¶redniego kursu złotego w stosunku do euro. Tymczasem warto¶ci progowe dla zamawiaj±cych z całej Wspólnoty s± publikowane co dwa lata, ale nie podaje się w nich kursu przeliczeniowego. Wynika z tego, że Pzp przypisuje Prezesowi Rady Ministrów kompetencję, któr± wcze¶niej dyrektywy przyznały Komisji Europejskiej. Pisze o tym Zbigniew Raczkiewicz w tek¶cie: „O warto¶ciach progowych i sposobach ich obliczania”.
 


Krytycznych uwag wobec Pzp jest więcej. Nadawcy publiczni skarż± się, że ustawodawca zapomniał o tym, iż produkuj± własne programy. O ile kupno praw do transmisji programów wył±czono spod ustawy, o tyle przy własnej produkcji telewizja publiczna musi już przestrzegać procedur zamówieniowych. Problem ten porusza Marcin Ożóg w tek¶cie: „Media publiczne na z góry straconej pozycji”.
 


Jak zwykle staramy się, aby „Prawo Zamówień Publicznych” było jak najbliżej problemów, z którymi na co dzień borykaj± się zarówno zamawiaj±cy, jak i wykonawcy. Praktyczny artykuł „Zabezpieczenie interesu zamawiaj±cego” przybliża nie zawsze oczywist± tematykę wadium. Piszemy też o zarz±dzaniu nieruchomo¶ciami gminnymi, dokumentach, jakich zamawiaj±cy może ż±dać od wykonawców, oraz rozwi±zaniach zamiennych przy robotach budowlanych.
 


W stałej rubryce: „Jak prowadzić postępowanie” przedstawiamy wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę. Z kolei w czę¶ci doradczej eksperci Instytutu Zamówień Publicznych odpowiadaj± na Państwa pytania.

 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamówień Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2005-01-19 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie