Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Kiedy, w jakiej wysokoci i formie mona da wadium
Zabezpieczenie interesu zamawiajcego
 
Wadium jest gwarancj wypenienia zobowiza wynikajcych z treci zoonej oferty i zabezpiecza przed uchylaniem si wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego. Jeeli wadium jest warunkiem udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego, wykonawca, ktry nie wnis wadium, w tym rwnie na przeduony okres zwizania ofert, podlega wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.


Wadium w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamwie publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z pn. zm.), dalej Pzp: to forma zabezpieczenia interesu prawnego zamawiajcego, w zwizku z zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamwienia publicznego z wykonawc, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiajcy da od wykonawcw wniesienia wadium, jeeli warto zamwienia przekracza wyraon w zotych rwnowarto kwoty 60 000 euro (art. 45 ust. 1 Pzp). Jeeli warto zamwienia nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 60 000 euro, zamawiajcy fakultatywnie moe da od wykonawcw wniesienia wadium (art. 45 ust. 2 Pzp).
 

Zamawiajcy nie ma obowizku zamieszczania w ogoszeniu o zamwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, informacji o wartoci zamwienia, na podstawie ktrej okreli kwot wadium, oraz informacji, jaki procent wartoci zamwienia stanowi ta kwota. W ogoszeniu o zamwieniu oraz specyfikacji zamawiajcy powinien natomiast poda kwot wadium, a jeeli dopuszcza skadanie ofert czciowych - kwot wadium dla kadej czci zamwienia.
 
Wykonawca jest obowizany wnie wadium w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogoszeniem tylko wtedy, gdy warto zamwienia przekracza wyraon w zotych rwnowarto 60 000 euro. W trybach negocjacji bez ogoszenia i aukcji elektronicznej wadium jest fakultatywne bez wzgldu na warto zamwienia, natomiast w trybach zamwienia z wolnej rki i zapytania o cen wadium nie obowizuje.

Jeeli w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogoszeniem warto zamwienia przekracza wyraon w zotych rwnowarto 60 000 euro, dla kadej dopuszczalnej przez Pzp formy wadium zamawiajcy w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia okrela wymagania dotyczce wadium, a w ogoszeniu o zamwieniu informacj na temat wadium. Pzp nie wyjania, co naley rozumie przez „wymagania dotyczce wadium” i „informacj na temat wadium”. W negocjacjach bez ogoszenia i aukcji elektronicznej zamawiajcy okrela wymagania dotyczce wadium w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia jedynie w postpowaniach, w ktrych da wniesienia wadium.
 


W postpowaniach, ktrych warto nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 60 000 euro, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogoszeniem, specyfikacja istotnych warunkw zamwienia moe nie zawiera wymaga dotyczcych wadium.
 

Zamawiajcy moe nie stosowa przepisw Pzp dotyczcych wadium w postpowaniach o udzielenie zamwienia, ktrych przedmiotem s usugi: w zakresie ochrony, z wyjtkiem zwizanych z konwojowaniem pienidzy i kosztownoci, socjalne, hotelarskie, restauracyjne, transportu kolejowego, transportu morskiego i eglugi rdldowej, prawnicze, w zakresie doradztwa personalnego, w zakresie szkolenia, zdrowotne, w zakresie kultury, w zakresie sportu i rekreacji oraz detektywistyczne. W przypadku udzielania zamwienia sektorowego zamawiajcy moe natomiast odstpi od obowizku dania wadium.
 


Wymagania dotyczce wadium obejmuj:
1) termin wniesienia wadium,
2) kwot wadium,
3) form wnoszonego wadium,
4) informacje o sposobie wnoszenia wadium w pienidzu,
5) informacje o sposobie wnoszenia wadium w pozostaych formach okrelonych w art. 45 ust. 6 Pzp,
6) zasady przechowywania wadium przez zamawiajcego,
7) zasady zwrotu wadium,
8) zasady utraty wadium.
 
Wadium nie przesdza o waciwoci wykonawcy, a w szczeglnoci jego wiarygodnoci ekonomicznej, technicznej lub finansowej, lecz jedynie zabezpiecza konkretn ofert, dlatego te nie ma znaczenia, kto faktycznie wnosi wadium (niekoniecznie musi to by wykonawca). Jeeli wadium wnosi wykonawca, naley ono do wykonawcy, chyba e zachodz okolicznoci stanowice podstaw do zatrzymania wadium przez zamawiajcego.

Przepis art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp okrela formy wadium inne ni forma pienina, jednak niezalenie od tego wadium zawsze wyraane jest w pienidzu.
 
Wniesienie wadium i jego wano

Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert, natomiast w przypadku udzielania zamwienia w trybie aukcji elektronicznej zamawiajcy moe da od wykonawcw wniesienia wadium w terminie przez niego okrelonym, nie pniej jednak ni przed upywem terminu otwarcia aukcji elektronicznej. Przepisy dotyczce wadium (art. 45 i 46 Pzp) w przypadku aukcji elektronicznej stosuje si odpowiednio. Wniesienie wadium przed upywem terminu skadania ofert oznacza, e przed terminem skadania ofert oznaczona kwota powinna znale si na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiajcego lub powinno nastpi ustanowienie zabezpieczenia (wadium) w drodze okrelonej czynnoci prawnej (np. gwarancja ubezpieczeniowa).
 
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upywem terminu zwizania ofert zamawiajcy moe tylko raz zwrci si do wykonawcw o wyraenie zgody na przeduenie tego terminu o oznaczony okres, nie duszy jednak ni 30 dni.

Zgoda wykonawcy na przeduenie okresu zwizania ofert jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedueniem okresu wanoci wadium albo, jeeli nie jest to moliwe, z wniesieniem nowego wadium na przeduony okres zwizania ofert (art. 85 ust. 2, 3 i 4 Pzp). Odmowa wyraenia zgody przez wykonawc nie powoduje utraty wadium, jednak wykonawca taki podlega wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp i przysuguje mu zwrot wadium. W takim przypadku zamawiajcy moe by zmuszony do uniewanienia postpowania z braku wystarczajcej liczby ofert.
 


Przeduenie wanoci wadium lub wniesienie nowego wadium na wyduony okres wystpuje take w sytuacji, gdy wniesienie protestu po upywie terminu skadania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu zwizania ofert do czasu ostatecznego rozstrzygnicia protestu. W takim przypadku o zawieszeniu biegu terminu zwizania ofert zamawiajcy informuje niezwocznie wykonawcw, ktrzy zoyli oferty, wzywajc ich, pod rygorem wykluczenia z postpowania, do przeduenia wanoci wadium lub wniesienia nowego wadium na wyduony okres.
 


Upyw terminu wanoci wadium moe wystpi w przypadku wszczcia przez Prezesa Urzdu Zamwie Publicznych kontroli udzielanych zamwie publicznych przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia) i zawieszenia biegu terminu zwizania ofert do czasu jej zakoczenia. W takim przypadku wykonawca nie podlega jednak wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp (wykluczenie z postpowania w przypadku niewniesienia wadium, w tym na przeduony okres zwizania ofert, lub niewyraenia zgody na przeduenie okresu zwizania ofert).
 
Wysoko i formy

Zamawiajcy okrela kwot wadium w granicach od 0,5% do 3% wartoci zamwienia, a jeeli dopuszcza skadanie ofert czciowych, okrela kwot wadium dla kadej czci zamwienia. Kwota wadium okrelona dla kadej czci zamwienia musi mieci si w granicach od 0,5% do 3% wartoci kadej czci zamwienia, dla ktrej zamawiajcy okreli kwot wadium.
 


Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach:
1) pienidzu,
2) porczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z pn. zm.).
 


Wniesienie wadium w formach okrelonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp, tj. innych ni w pienidzu, powinno umoliwi realizacj gwarantowanych w Pzp uprawnie zamawiajcego tak samo jak wniesienie wadium w pienidzu, np. gwarancja ubezpieczeniowa powinna by dokumentem reprezentujcym bezwarunkow gwarancj, patn na pierwsze danie zamawiajcego (zakad ubezpiecze nieodwoalnie i bezwarunkowo powinien gwarantowa na rzecz zamawiajcego zapat kwoty gwarancji do okrelonej wysokoci sumy gwarancyjnej).
 
O formie wadium decyduje wykonawca, ktry ma prawo wybra najbardziej dla siebie korzystn form wniesienia wadium, a zamawiajcy jest obowizany zaakceptowa taki wybr. Wykonawca moe wnie wadium w jednej lub kilku formach, jednak czna wysoko wadium nie moe by mniejsza ni kwota wadium okrelona przez zamawiajcego. Zamawiajcy nie moe natomiast da wniesienia wadium tylko w jednej formie (np. w pienidzu), a postanowienia specyfikacji istotnych warunkw zamwienia ograniczajce prawo wykonawcw do wyboru formy wadium s niedopuszczalne i mog by podstaw do wniesienia protestu.

Form wadium okrelonych w art. 45 ust. 6 Pzp nie mog zastpi ich substytuty, np. owiadczenia wykonawcw, e maj odpowiedni ilo rodkw pieninych, czy te owiadczenia o posiadaniu przez wykonawcw gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Wykonawca do oferty powinien zatem doczy orygina gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub powiadomienie o zoeniu oryginau takiej gwarancji w miejscu wskazanym przez zamawiajcego. W przeciwnym razie zamawiajcy ma prawo poczytywa, e wykonawca nie dopeni warunkw prawidowego wniesienia wadium.
 

Do czasu skadania ofert, a take po zoeniu oferty oraz po otwarciu ofert, wykonawcy mog zmieni form wniesionego wadium. W takim przypadku jedynym warunkiem jest to, aby oferta nie pozostawaa chociaby przez chwil niezabezpieczona przez wadium, dlatego te wykonawca zmieniajc form wadium, powinien najpierw wnie wadium w innej formie, a nastpnie odzyska wadium wniesione w dotychczasowej formie (wycofanie wadium wniesionego w pierwotnej formie moe nastpi tylko po wniesieniu wadium w innej formie).
 
Wniesienie wadium w formie innej ni formy okrelone w art. 45 ust. 6 Pzp naley utosami z niespenieniem wymogu wniesienia wadium, co skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
 
Wadium w pienidzach

Wadium wnoszone w pienidzu wykonawca wpaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajcego, dlatego te zamawiajcy powinien w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia wskaza numer rachunku bankowego, na ktrym bdzie przechowywa wadium. Pzp nie przewiduje, aby rachunek bankowy, na ktrym zamawiajcy bdzie przechowywa wadium, by oprocentowany. Obowizku przechowywania wadium przez zamawiajcego na oprocentowanym rachunku bankowym nie mona wywodzi z art. 46 ust. 4 i 5 Pzp, gdy przepisy te okrelaj jedynie postpowanie zamawiajcego w przypadku zwrotu lub zatrzymania wadium, ktre byo przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.
 


W przypadku wadium wnoszonego w pienidzu najpniej w terminie skadania ofert powinno nastpi uznanie wskazanego przez zamawiajcego rachunku bankowego o kwot wadium. Uznanie rachunku bankowego zamawiajcego powoduje, e zamawiajcy jest w posiadaniu rodkw pieninych wniesionych przez wykonawc, a zoona oferta jest zabezpieczona wadium. Jeeli po upywie tego terminu nastpi tylko obcienie rachunku bankowego wykonawcy o kwot wadium, a bank nie zdy z przelewem rodkw na rachunek bankowy zamawiajcego, uzna naley, e wadium nie zostao wniesione w terminie.
 


W zwizku z tym, e wadium wnosi si przed terminem skadania ofert, nie jest bdem zamieszczenie w specyfikacji informacji, e w przypadku wnoszenia wadium w pienidzu termin wniesienia wadium jest zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego zamawiajcego nastpi przed upywem terminu skadania ofert. Zamawiajcy moe jednak da od wykonawcw tylko zaczenia do oferty dokumentu potwierdzajcego wniesienie wadium w pienidzu w postaci kopii dokonanego przelewu.

W przypadku wniesienia wadium w pienidzu wykonawca moe wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 
Zwrot wadium

Obowizek niezwocznego zwrotu wadium przez zamawiajcego, bez adnego dziaania ze strony wykonawcw, wystpuje, jeeli: 1) upyn termin zwizania ofert (art. 46 ust. 1 pkt 1 Pzp), 2) zawarto umow w sprawie zamwienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleytego wykonania tej umowy (art. 46 ust. 1 pkt 2 Pzp), 3) zamawiajcy uniewani postpowanie o udzielenie zamwienia, a protesty zostay ostatecznie rozstrzygnite lub upyn termin do ich wnoszenia (art. 46 ust. 1 pkt 3 Pzp).
 


Obowizek niezwocznego zwrotu wadium oznacza, e najpniej nastpnego dnia po ustaniu przyczyny przetrzymywania wadium zamawiajcy musi zwrci wadium wykonawcy.
 

Wykonawca jest zwizany ofert do upywu terminu okrelonego w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, jednak nie duej ni: 1) 30 dni – jeeli warto zamwienia nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 60 000 euro,
2) 90 dni – jeeli warto zamwienia dla robt budowlanych przekracza wyraon w zotych rwnowarto kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usug 5 000 000 euro,
3) 60 dni – jeeli warto zamwienia jest inna ni okrelona w pkt 1 i 2.
 


Art. 46 ust. 1 pkt 2 Pzp przewiduje zwrot wadium w przypadku cznego zaistnienia okolicznoci zwrotu wadium przewidzianych w tym przepisie, tj. zawarcia umowy i wniesienia naleytego zabezpieczenia wykonania tej umowy, jeeli zabezpieczenie takie byo wymagane.
Przesanki uniewanienia postpowania okrela art. 93 ust. 1 Pzp.
 
W przypadku uniewanienia postpowania zwrot wadium nastpuje dopiero po ostatecznym rozstrzygniciu protestw lub upyniciu terminu do ich wnoszenia. Po podjciu decyzji o uniewanieniu postpowania zamawiajcy musi najpierw zawiadomi rwnoczenie wszystkich wykonawcw, ktrzy ubiegali si o udzielenie zamwienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 93 ust. 3 Pzp), a nastpnie musi upyn 7 dni przysugujcych na wniesienie protestu (art. 180 ust. 2 Pzp) i dopiero gdy w tym terminie nie wpynie protest, zamawiajcy niezwocznie zwraca wadium.

Jeeli w terminie 7 dni przysugujcych na wniesienie protestu zostanie wniesiony protest na czynno uniewanienia postpowania, zamawiajcy zwraca niezwocznie wadium, gdy protesty zostay ostatecznie rozstrzygnite.
Protest jest ostatecznie rozstrzygnity:
1) jeeli nie wniesiono odwoania – z upywem terminu do wniesienia odwoania, 2) w przypadku wniesienia odwoania:
a) z dniem dorczenia postanowienia koczcego postpowanie odwoawcze albo wyroku zespou arbitrw, albo
b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia koczcego postpowanie w sprawie przez sd okrgowy waciwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajcego, albo z upywem terminu do wniesienia skargi, jeeli warto zamwienia dla robt budowlanych przekracza wyraon w zotych rwnowarto kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usug – 5 000 000 euro.
 

Zamawiajcy zwraca niezwocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) ktry wycofa ofert przed upywem terminu skadania ofert,
2) ktry zosta wykluczony z postpowania (przesanki wykluczenia wykonawcy z postpowania okrela art. 24 ust. 1 i 2 Pzp), 3) ktrego oferta zostaa odrzucona (przesanki odrzucenia oferty okrela art. 89 ust. 1 Pzp).
 

W tych przypadkach wykonawca powinien zoy na pimie wniosek o zwrot wadium. Zoenie wniosku o zwrot wadium przez wykonawc, ktrego oferta zostaa odrzucona lub wykluczonego z postpowania, jest rwnoznaczne ze zrzeczeniem si przez wykonawc prawa do wniesienia protestu. Prawa do wniesienia protestu pozbawia samo zoenie przez wykonawc wniosku o zwrot wadium, a nie dopiero czynno zwrotu wadium przez zamawiajcego.
 


W przypadku wykonawcy, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza, wadium moe zosta zaliczone na poczet zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. Zaliczenie wadium wraz z odsetkami na poczet zabezpieczenia nastpuje automatycznie w przypadku wadium wniesionego w pienidzu, jeeli wykonawca, ktrego ofert wybrano jako najkorzystniejsz, wystpi do zamawiajcego z takim wnioskiem (wykonawca, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza, musi wyrazi na to zgod). Zamawiajcy nie moe natomiast sam narzuca takiego rozwizania w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.
 
Jeeli zamawiajcy przechowuje wadium wniesione w pienidzu na oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca wadium wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na ktrym byo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc (art. 46 ust. 4 Pzp).
 
Zatrzymanie wadium

Wadium nie jest jedn z kodeksowych postaci naprawienia szkody, lecz jedynie szczeglnym surogatem odszkodowania. Przepadek wadium wraz z odsetkami wniesionego w pienidzu przez wykonawc, ktrego oferta zostaa uznana za najkorzystniejsz, jest sposobem zrekompensowania uszczerbku, powstaego w wyniku odmowy podpisania umowy w sprawie zamwienia publicznego na warunkach okrelonych w ofercie. Zamawiajcy, na rzecz ktrego wykonawca utraci wadium, nie moe natomiast roci sobie pretensji, jeeli powstay na skutek zachowania wykonawcy uszczerbek przewysza kwot wadium.
 

Zatrzymanie wadium oznacza przejcie wadium przez zamawiajcego na swoj rzecz.
Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli wykonawca, ktrego oferta zostaa wybrana:
1) odmwi podpisania umowy w sprawie zamwienia publicznego na warunkach okrelonych w ofercie,
2) nie wnis wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamwienia publicznego stao si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie wykonawcy (np. utrata przez wykonawc uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci niezbdnych do wykonania zamwienia).
 
Jeeli wadium zostao wniesione w formie porcze bankowych, gwarancji bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub porcze udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci, zamawiajcy wzywa porczyciela lub gwaranta do zapaty kwoty wadium, pod rygorem skierowania sprawy na drog sdow. W takim przypadku zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz spord pozostaych ofert, bez dokonywania ponownej oceny ofert, chyba e wystpuj okolicznoci do uniewanienia postpowania.

Utraty wadium nie powoduje natomiast odmowa wyraenia zgody przez wykonawc na przeduenie terminu zwizania ofert.
 
Jzef Edmund Nowicki
 
Dalsze informacje...

2005-01-25 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie