Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Prawo Zamwie Publicznych
W postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na zamawiajcym spoczywa obowizek okrelenia warunkw udziau wykonawcw w postpowaniu oraz sprawdzenie, czy rzeczywicie speniaj oni te warunki.
 

Ustawa Prawo zamwie publicznych wskazuje w tym zakresie jedynie, i wykonawcy musz posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, posiada niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia oraz nie podlega wykluczeniu z postpowania. Jzef Edmund Nowicki w swym artykule "Warunki udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego" podpowiada jak naley te oglne wymagania doprecyzowa i wyczerpujco omawia obowizujce w tym zakresie przepisy prawa.
 

Problematyka dotyczca zawarcia przez zamawiajcego umowy o zamwienie publiczne jeszcze przed rozpatrzeniem ewentualnych protestw wzbudza ostatnio coraz wicej kontrowersji. Przemysaw Wierzbicki wnikliwie analizuje stan prawny, szczeglny nacisk kadc na kompetencje zespou arbitrw i sdu powszechnego w takich przypadkach. Podkrela, i w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania czy w ten sposb zawarta umowa jest wana, doniose znaczenie ma to, czy umowa zostaa tylko zawarta, czy moe take wykonana.
 

Zwizek midzy jakoci systemu zamwie publicznych i poziomem zjawisk korupcyjnych jest oczywisty. Piotr Winiewski w opracowaniu „Rekomendacje w zakresie przeciwdziaania zjawisku korupcji w Polsce przez wykorzystanie narzdzi elektronicznych w obszarze zamwie publicznych” formuuje kilka wakich postulatw, ktre powinny by uwzgldnione w nowelizacji ustawy Prawo zamwie publicznych. Chodzi przede wszystkim o zmian charakteru aukcji elektronicznej (licytacji), wprowadzenie elektronicznej komunikacji midzy zamawiajcymi a wykonawcami oraz o publikowanie ogosze o zamwieniach publicznych w formie elektronicznej.
 

W czci doradczej Justyna Olszewska i Danuta Myga prezentuj wzory dokumentacji na potrzeby instytucji zarzdzajcych w postpowaniach przetargowych finansowanych ze rodkw Unii Europejskiej.
 

Z kolei Grzegorz Wicik odpowiada na szereg konkretnych pyta, ktre pojawiy si w ostatnim czasie wrd zamawiajcych i wykonawcw. Czy pracownicy finansowi musz skada owiadczenie o okolicznociach wyczajcych z postpowania na drukach ZP-11? Czy zamawiajcy musi czy tylko moe kopiowa dla jednego wykonawcy ofert innego? Czy powierzenie parkingu w nieodpatny zarzd wymaga stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamwie publicznych?
 

Z kolei Grzegorz Wicik odpowiada na szereg konkretnych pyta, ktre pojawiy si w ostatnim czasie wrd zamawiajcych i wykonawcw. Czy pracownicy finansowi musz skada owiadczenie o okolicznociach wyczajcych z postpowania na drukach ZP-11? Czy zamawiajcy musi czy tylko moe kopiowa dla jednego wykonawcy ofert innego? Czy powierzenie parkingu w nieodpatny zarzd wymaga stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamwie publicznych?
 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamwie Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2006-02-01 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie