Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Pytania i odpowiedzi
 
Precyzja opisu przedmiotu zamwienia
Chcemy wyoni wykonawc, ktry przeprowadzi badania Projektu Programu Operacyjnego Zatrudnienia i Integracji Spoecznej (czyli tzw. ex ante - ocen programu finansowanego z EFS przed rozpoczciem jego realizacji), natomiast na chwil wszczcia postpowania nie jestemy w stanie dokadnie opisa przedmiotu zamwienia. Co w takiej sytuacji ma zrobi Zamawiajcy?
 

Z treci pytania wynika, i istota problemu sprowadza si do trudnoci w precyzyjnym opisaniu przedmiotu powyszego zamwienia na etapie wszczcia postpowania.
 

W takiej sytuacji najlepiej zastosowa tryb negocjacji z ogoszeniem powoujc si przy tym na art. 55 ust. 1 pkt. 3 PZP. Zgodnie z tym przepisem Zamawiajcy moe udzieli zamwienia w trybie negocjacji z ogoszeniem, jeeli nie mona z gry okreli szczegowych cech zamawianych usug w taki sposb, aby umoliwi wybr najkorzystniejszej oferty.
 

Prawidowe okrelenie przedmiotu zamwienia w zakresie jego cech technicznych i jakociowych moe nastpi dopiero po przeprowadzeniu negocjacji, co umoliwi wykonawcom zoenie porwnywalnych ofert.
 
Eliza Krych
 
Zbycie wierzytelnoci zakadu budetowego
Czy zbycie wierzytelnoci zakadu budetowego podlega ustawie Prawo zamwie publicznych?
 

Udzielajc odpowiedzi na tak zadane pytanie zaoy naley, e w omawianym przypadku mamy do czynienia ze zbyciem wierzytelnoci zakadu budetowego na podstawie art. 509 i n. Kodeksu cywilnego. Co do zasady, zbycie wierzytelnoci zakadu budetowego nie bdzie wymagao zastosowania przepisw PZP. Czynno ta nie jest bowiem zamwieniem publicznym w rozumieniu ww. ustawy. Warto przypomnie, i ustaw t stosuje si do udzielania zamwie publicznych przez zamawiajcych (art. 3 ust. 1 PZP), a wic do umw odpatnych zwieranych midzy zamawiajcym a wykonawc, ktrych przedmiotem s usugi, dostawy lub roboty budowlane. Udzielanie zamwie publicznych przez zamawiajcych zakada zatem, e ustaw stosuje si do sytuacji, gdy zamawiajcy na podstawie umowy odpatnej pozyskuje dostaw, usug lub robot budowlan, a nie gdy sam j wiadczy. Tymczasem zbycie wierzytelnoci przez zamawiajcego ma taki skutek, jakby to zamawiajay wiadczy dostaw. Zgodnie z PZP przez „dostaw” naley rozumie nabywanie rzeczy, praw oraz innych dbr, w szczeglnoci na podstawie umowy sprzeday, dostawy, najmu, dzierawy oraz leasingu (art. 2 pkt 2 PZP). Zbycie wierzytelnoci jest zatem zbyciem (a nie nabyciem) praw.Tak wic zbycie wierzytelnoci, co do zasady, nie jest zamwieniem publicznym w rozumieniu art. 2 pkt. 13 PZP, a zatem nie wymaga stosowania jej przepisw.
 

Inaczej naleaoby jednak oceni sytuacj, gdy zamawiajcy korzysta z usug firm windykacyjnych, ktre przejmujc na czas okrelony wierzytelnoci, wiadcz usugi windykacyjne i otrzymuj za nie stosowne wynagrodzenie np. w wysokoci skalkulowanej procentowo do wysokoci odzyskanego dugu. W tym przypadku obowizek stosowania przepisw ustawy PZP jest bezsporny.
 
Edyta Bogusz
 
Potencja ekonomiczno-finansowy
Czy zapis: „Warunkiem przystpienia do zamwienia publicznego powinno by wykazanie przez oferenta obrotw w roku obrotowym poprzedzajcym rok w ktrym realizowany jest audyt projektu w wysokoci co najmniej piciokrotnoci ceny oferowanej za usug przeprowadzenia audytu projektu” jest zgodny z ustaw Prawo Zamwie Publicznych? Jeeli nie - bardzo prosz o zaproponowanie innego zapisu (zgodnego z ustaw Prawo Zamwie Publicznych) dotyczcego wykazania obrotw wykonawcw ubiegajcych si o wykonanie usugi dotyczcej audytu.
 

Powyszy zapis stanowi race naruszenie art. 7 ust. 1 PZP, prowadzi bowiem do sytuacji, w ktrej jedni z wykonawcw, ktrych cena ofertowa bdzie wysoka, bd musieli wykaza si przychodem wikszym, ni ci z wykonawcw ktrzy zaoferuj cen nisz od pozostaych, a w konsekwencji przychd, ktrym bd zobligowani si wykaza bdzie niszy.
 

Jest to zatem naruszenie dwch fundamentalnych zasad PZP, a mianowicie rwnego traktowania wykonawcw oraz uczciwej konkurencji.
 

Prawidowy zapis przedmiotowego warunku winien brzmie nastpujco:
Wykonawca musi wykaza redni roczny przychd za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – za ten okres) w wysokoci nie mniejszej ni ………… zotych.
 

Trzeba przy tym pamita, i wysoko wymaganego przychodu winna by okrelona z uwzgldnieniem wielkoci i czasu trwania zamwienia.
 
Eliza Krych
 
Dalsze informacje...

2006-03-30 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie