Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualno¶ci CE
 
Prawo Zamówień Publicznych
W sierpniu 2005 r. weszła w życie względem Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja haska w sprawie zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Konwencja ta zastępuję dotychczas stosowan± legalizację konsularn± tzw. klauzul± apostille tzn. po¶wiadczeniem w specyficznej formie, przewidzianej w zał±czniku do Konwencji. O niektórych skutkach i kłopotach ze stosowaniem nowych przepisów pisz± Magdalena Czajkowska i Paweł Czubik w artykule „O nadużywaniu klauzuli apostille z Konwencji haskiej w zamówieniach publicznych”.
 

Przepisy o zamówieniach publicznych wyróżniaj± wiele rodzajów ogłoszeń, których dokonać musi zamawiaj±cy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła sporo zmian w tym zakresie. Omówieniu tej różnorodno¶ci po¶więcony jest artykuł Józefa Edmunda Nowickiego „Ogłoszenia w zamówieniach publicznych”.
 

Z kolei Zbigniew Raczkiewicz w opracowaniu „Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów” prezentuje, w jaki sposób można dokonać uproszczonej analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów na podstawie danych zawartych w ich bilansie rocznym.
 

Z klasycznego ujęcia prawa cywilnego i stosunku cywilnoprawnego wynika, że podmioty tego prawa s± równorzędne, żaden z nich nie ma prawa władczego, jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej drugiego i każdemu przysługuje równa ochrona prawna. W zamówieniach publicznych zasada ta doznaje jednak w wielu przypadkach ograniczenia. Omawia je Anna Specht-Schampera w artykule „Umowa jako czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
 

Czę¶ć praktyczn± otwiera opracowanie Marka Kole¶nikow „Okiełznanie nowelizacji 2006 r. – zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, które, jak wskazuje tytuł, dotyczy zmian wprowadzonych przez ostatni± nowelizację Prawa zamówień publicznych w zakresie składników i tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Czy dopuszczalne jest zawarcie aneksu do umowy o zarz±dzanie nieruchomo¶ciami przedłużaj±cego termin trwania umowy bez zmiany warto¶ci ofertowej zamówienia? Czy istnieje możliwo¶ć zmniejszenia przez zamawiaj±cego zakresu rzeczowego zamówienia przy równorzędnym proporcjonalnym zmniejszeniu przez zamawiaj±cego wynagrodzenia? Jak zwykle na te i inne pytania nie zabraknie odpowiedzi. Tym razem udziela ich Agnieszka Kurowska.
 

Jednym z głównych założeń, na których oparto nowelizację Prawa zamówień publicznych było uproszczenie i odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień. Dla realizacji tego założenia ustawodawca uznał za konieczne dokonanie zmian w tzw. warto¶ciach progowych stosowania ustawy. Omawia je Barbara Wysocka w opracowaniu „Nowe warto¶ci progowe stosowania przepisów o zamówieniach publicznych”.
 

W dziale orzecznictwo Grzegorz Wicik dokonał bardzo użytecznego w praktyce wyboru orzecznictwo s±dów okręgowych z zakresu zamówień publicznych.
 
Grzegorz Wicik
Redaktor Naczelny "Prawa Zamówień Publicznych"
 
Dalsze informacje...

2006-06-30 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie