Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualno¶ci CE
 
Prawo Zamówień Publicznych, Numer 2
Oddajemy w Państwa ręce drugi numer „Prawa Zamówień Publicznych” - kwartalnika w cało¶ci po¶więconego tematyce zamówień publicznych. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w rozwi±zaniu problemów, które pojawiaj± się w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Tym bardziej teraz – w niedługim czasie po wej¶ciu w życie nowej ustawy.
 


Chcemy, by „Prawo Zamówień Publicznych” jak najlepiej spełniało potrzeby czytelników, dlatego też kwartalnik zmienił nieco swój kształt. Uwzględniaj±c liczne pro¶by rozszerzyli¶my znacznie czę¶ć doradcz±, w której eksperci Instytutu Zamówień Publicznych rozwi±zuj± problemy pojawiaj±ce się przy prowadzeniu b±dĽ uczestnictwie w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Wprowadzili¶my również now± rubrykę,
w której opisywać będziemy wybrane orzecznictwo arbitrów. Tym razem s± to wyroki dotycz±ce dokonywania wyja¶nień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i możliwo¶ci jednoczesnej modyfikacji zapisów siwz.

Coraz większ± rolę na zamówienia udzielane w Polsce zaczyna odgrywać orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo¶ci, dlatego będziemy starali się je Państwu przybliżać. Dr. Aleksandra Sołtysińska opisuje wyrok z marca tego roku, w którym sędziowie wypowiedzieli się w kwestii podwykonawstwa przy udzielaniu
zamówień. Choć orzeczenie to pozostawia pewien niedosyt, gdyż nie przes±dza w jakich warunkach może doj¶ć do ograniczenia tego sposobu wykonywania czę¶ci robót czy usług, to, bez w±tpienia, warto je prze¶ledzić.

Kontynuujemy praktyczny cykl: „Jak prowadzić postępowanie”. W tym numerze kwartalnika znajdziecie Państwo wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym dla zamówień sektorowych
na dostawy.

Choć od wej¶cia w życie Prawa zamówień publicznych zd±żyło już upłyn±ć sporo czasu wci±ż nie cichn± dyskusje o tym kto musi, a kto nie musi stosować ustawę. Mamy nadzieję, że artykuł zamieszczony w pierwszym numerze „Prawa Zamówień Publicznych” rozwiał choć czę¶ć w±tpliwo¶ci. Druga jego czę¶ć dotyczy tzw. zamawiaj±cych sektorowych, prywatnych zamawiaj±cych korzystaj±cy z publicznych Ľródeł finansowania oraz koncesjonariuszy.

Każdy wykonawca wie jak ważne jest prawidłowe sporz±dzenie pełnomocnictwa. Czasem jednak, skupiaj±c się na jego poprawno¶ci pod k±tem prawa cywilnego można zapomnieć
o drobnym szczególe w postaci obowi±zku uiszczenia opłaty skarbowej. A konsekwencje s± poważne, gdyż grozi to wykluczeniem z postępowania. Dlaczego? Piszemy o tym w artykule:
„Pełnomocnictwo tylko ze znaczkami skarbowymi”.

Pojawiaj± się opinie, że wraz z nowelizacj± ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami odszedł obowi±zek zlecania zarz±dzania nieruchomo¶ciami w zgodzie z ustaw± Prawo zamówień publicznych. Nic bardziej mylnego. Mec. Krzysztof Zaj±c w tek¶cie: „Jak wyłonić zarz±dcę” wyja¶nia dlaczego nadal trzeba stosować przepisy
o zamówieniach publicznych.

W poprzednim numerze „Prawa zamówień Publicznych” opublikowali¶my krytyczny artykuł Janusza Wysockiego na temat stawiania nieuprawnionych warunków podmiotowych w przetargach nieograniczonych. Wzbudził on spore emocje zarówno w¶ród wykonawców, jak i zamawiaj±cych. Głos w dyskusji zabrał m.in. Jackek Sadowy, naczelnik Wydziału Opinii Prawnych Urzędu Zamówień Publicznych. Jego polemikę drukujemy w rubryce „Kontrapunkt”.
 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamówień Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2004-12-05 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie