Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualno¶ci CE
 
Od stycznia atestacja w zamówieniach publicznych
Od stycznia przedsiębiorstwa udzielaj±ce zamówień sektorowych będ± mogły poddać się procesowi atestacji, co pozwoli im uzyskać „¶wiadectwo solidno¶ci” i zwolni je z wielu procedur biurokratycznych.

 

Atestacja dotyczy zamawiaj±cych sektorowych, czyli podmiotów prowadz±cych działalno¶ć w sektorze wydobywczym, gospodarki wodnej, transportu, energetyki oraz telekomunikacji. Jest to rodzaj kontroli zewnętrznej prowadzonej przez niezależnych atestatorów, a więc osoby, które przeszły egzamin weryfikuj±cy ich fachowo¶ć i niezależno¶ć, lub przez niezależne firmy zatrudniaj±ce atestatorów.
 

Przyznanie atestu oznacza, że procedury i praktyki zwi±zane z udzielaniem zamówień przez danego zamawiaj±cego s± zgodne z prawem europejskim i oraz polskim. Dlatego też zamawiaj±cy posiadaj±cy atest, w stosunku do największych zamówień, tych powyżej 5 mln euro na dostawy i usługi oraz powyżej 10 mln na roboty budowlane, będzie zwolniony od:
• obowi±zku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku lub czasopi¶mie o zasięgu ogólnopolskim,
• obowi±zku przekazywania do Prezesa UZP dokumentacji postępowania w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej,
• udziału obserwatora w pracach komisji przetargowej.

 

Tak więc uzyskanie atestu to wymierne oszczędno¶ci, skrócenie czasu postępowania oraz zmniejszenie biurokracji. Wszystko to przemawia za dużym zainteresowaniem atestacj±.
 

17 grudnia 2004r. Urz±d Zamówień Publicznych przeprowadził egzamin z zakresu znajomo¶ci polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych. Spo¶ród 63 kandydatów przystępuj±cych do egzaminu z wynikiem pozytywnym ukończyło go 12 osób. Jeszcze w styczniu 2005 r. Prezes UZP powinien ogłosić listę atestatorów, do których będ± mogli zgłaszać się zamawiaj±cy.
 

Z przyjemno¶ci± informujemy Państwa, iż w gronie 12 osób, które zdały egzamin na atestatorów, znalazł się również ekspert Instytutu Zamówień Publicznych Pan Grzegorz Wicik. Na pocz±tku stycznia 2004 r. Instytut Zamówień Publicznych wyst±pi z wnioskiem o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania atestacji.
 
Dalsze informacje...

2005-01-04 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie