Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Cert Partner sp. z o.o.
 
Cert Partner sp. z o.o.
ul. Katowicka 13/2, 45-061 Opole
tel. 77/442 68 90
www.certpartner.pl
 
Zakres dziaalnoci
Cert Partner to firma z wieloletnim dowiadczeniem, ktre chtnie przekazujemy naszym Klientom. Dziaamy na rynku polskim od 2003 r., wczeniej pod nazw LUC – CE CONSULTING. Nasze dowiadczenie i kompetencje budowane byy na wieloletniej wsppracy z organami nadzoru rynku jak i wiatowymi firmami produkcyjnymi.
 
Eksperci wsppracujcy z serwisem oznaczenie-ce.pl:
mgr in. Mariusz ukaszyski
 
 
 
"Efektywna ocena zgodnoci maszyn i urzdze z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE- oznakowanie CE" - szkolenie i wiczenia 4-dniowe

Szkolenie powicone jest w caoci nowej dyrektywie maszynowej (MD). Skada si z czci teoretycznej popartej przykadami i wskazwkami oraz warsztatowej, gdzie realizujemy caa procedur na wybranej maszynie. Skierowane jest gwnie do producentw maszyn i urzdze (wytwrcy maszyn jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na wasny i obcy uytek), importerw i innych podmiotw uczestniczcych w acuchu dystrybucji maszyn i urzdze.

Czas trwania szkolenia: 4 dni, w godz. 8:30 - 17:00
wicej...
 
"Oznaczenie CE sprztu elektrycznego podlegajcego nowej dyrektywie niskonapiciowej 2014/35/UE (LVD)" - szkolenie i wiczenia 2-dniowe

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest w gwnej mierze dla osb z wyksztaceniem elektrycznym. Nie bdziemy na nim jednak uczy o prdzie ani technice laboratoryjnej w zakresie bada elektrycznych. „Z dyrektywy jeszcze nikt nie nauczy si zawodu” jak mawia jeden z trenerw. Bdzie jednak mowa o tematach, jakich najczciej nie porusza si na uczelniach, ktre jednak maj bezporedni zwizek z zawodem elektryka, elektronika, czy automatyka.

Co o dyrektywie LVD powinny wiedzie osoby, ktre nie s elektrykami?
Szkolenie ma rwnie bardzo du warto poznawcz dla mechanikw i innych osb bez przygotowania elektrycznego. Osoby takie czsto zamawiaj lub odbieraj wyroby podlegajce pod dyrektyw LVD i dlatego powinny mie o niej podstawowe pojcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych tematach prostymi sowami, jasno i zrozumiale..

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 16:30
wicej...
 
"Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 - Performance Level (PL)" - szkolenie i wiczenia 4-dniowe

Szkolenie odpowiada na wiele pyta zwizanych z doborem, projektowaniem i walidacj tej czci ukadu sterowania maszyny, ktra odpowiada za bezpieczestwo. Szkolenie skada si z 3 niezalenych czci tworzcych spjn i logiczn cao wymaga dla ukadu bezpieczestwa maszyny:
Cz 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni);
Cz 2: wiczenia z uyciem programu Sistema (1 dzie);
Cz 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzie).

Czas trwania szkolenia: 3 dni, w godz. 8:30 - 17:00
wicej...
 
"Przystosowanie uytkowanych maszyn do minimalnych wymaga bhp okrelonych w dyrektywie 2009/104/WE" - szkolenie i wiczenia 2-dniowe

Maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003r, i uytkowane przez pracownikw podczas pracy powinny:
- spenia okrelone wymagania bezpieczestwa,
- posiada odpowiednie rozwizania minimalizujce ryzyko,
- posiada odpowiedni dokumentacj.
Czas na doprowadzenie do zgodnoci z odpowiednimi wymaganiami min z kocem 2005r.
Szkolenie to obejmuje zarwno cz teoretyczn, jak i praktyczn realizacj planu dziaa doprowadzajcych rzeczywist maszyn do zgodnoci z wymaganiami bezpieczestwa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 17:00
wicej...
 
"Oznaczenie CE wyrobw podlegajcych nowej dyrektywie o kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC)" - szkolenie i wiczenia 3-dniowe

Nasze szkolenie daje uczestnikom zarwno:
1. niezbdn wiedz o zjawiskach wywoujcych zakcenia w pracy urzdze,
2. sprawdzone metody zapewnienia kompatybilnoci elektromagnetycznej, jak rwnie
3. praktyczne narzdzia umoliwiajce stworzenie niezbdnej dokumentacji technicznej, oraz
4. umiejtnoci wykazania zgodnoci wyrobw z dyrektyw EMC.
Szkolenie zawiera rwnie cz wiczeniow. Ma ona za zadanie przewiczenie cieki dojcia do oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC. Na podstawie wybranych urzdze uczestnicy, pod nadzorem trenerw, przewicz krok po kroku proces zapewnienia zgodnoci z dyrektyw EMC.
Szkolenie ma rwnie bardzo du warto poznawcz dla osb ktre nie maj wyksztacenia elektrycznego. Osoby takie czsto zamawiaj lub odbieraj maszyny/urzdzenia podlegajce pod dyrektyw EMC i dlatego powinny mie o niej podstawowe pojcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi sowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnoci zgodz si z opiniami naszych dotychczasowych klientw, ktrzy stwierdzaj, e w kocu temat zgodnoci z dyrektyw EMC przesta by dla nich tzw. „czarn magi”, wok ktrej naroso wiele mitw.

Czas trwania szkolenia: 3 dni, w godz. 8:30 - 17:00
wicej...
 
"Wyposaenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napicia" - szkolenie i wiczenia 2-dniowe

Szkolenie oparlimy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposaenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe). Ich znajomo i umiejtno zastosowania jest bardzo wana, gdy obejmuj one swoim zakresem zarwno zagadnienia:
• bezpieczestwa elektrycznego (niezbdnego do spenienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapiciowej), jak rwnie
• kompatybilnoci elektromagnetycznej (wynikajcej z dyrektywy EMC).

Czy nasze szkolenie jest przydatne dla osb nie bdcych elektrykami, a w szczeglnoci osb zarzdzajcych projektami?

Wbrew pozorom istniej silne zwizki, pomidzy czci nieelektryczn maszyn i cigw technologicznych, a ich zasilaniem i sterowaniem. W czci nieelektrycznej wystpuje wiele elementw niezbdnych do prawidowego dziaania ukadw elektrycznych, elektronicznych i programowalnych. Natomiast wykonawca szaf elektrycznych musi liczy si z ich funkcjami, ktre su do sterowania czci mechaniczn, nie mwic ju o pneumatyce, czy hydraulice siowej, ktrych powizanie ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym jest oczywiste. Maszyna stanowi spjn cao zarwno w kwestiach prostych (jak np. poczenia wyrwnawcze) jak i skomplikowanych (np. sterowanie numeryczne). Realizujc projekty musimy si liczy z sytuacj, w ktrej poszczeglni specjalici bd musieli opracowywa i realizowa w ramach swoich obszarw dziaania podsystemy i elementy zwizane z innymi obszarami caego systemu. Powizanie tych, z zasady interdyscyplinarnych zagadnie oraz pracy specjalistw z rnych dziedzin - wymaga sprawnego zarzdzania. Trzeba o tym pamita, aby nasze projekty byy prawidowe i optymalne pod kadym wzgldem, a projektowana cao po prostu dziaaa dobrze i bez zastrzee speniaa wymagania prawa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 17:00
wicej...
 
"Praktyczne aspekty odpowiedzialnoci prawnej za produkt" - szkolenie 1-dniowe

Niniejsze szkolenie w syntetycznym ujciu przedstawia rda obowizujcego prawa w zakresie odpowiedzialnoci prawnej producentw za produkty/wyroby wprowadzone do obrotu. Oprcz aspektw natury teoretycznej w postaci wyszczeglnienia poszczeglnych rodzajw odpowiedzialnoci tj. odpowiedzialnoci karnej, administracyjno-prawnej oraz cywilno-prawnej, uczestnikom przedstawione zostan praktyczne uwagi zwizane z omawianym zagadnieniem. Praktyczne aspekty obejmowa bd:
• zachowania stanowice wypenienie znamion przestpstwa,
• sankcje za naruszenie przepisw,
• etapy postpowania karnego,
• orzecznictwo Sdu Najwyszego oraz Sdw Apelacyjnych w przedmiotowym zakresie,
• uprawnienia i obowizki osoby podejrzanej o popenienie przestpstwa, a take
• stosowane linie obrony.

W zakresie odpowiedzialnoci administracyjno-prawnej omwione zostan rda odpowiedzialnoci oraz sposoby formuowania rodkw prawnych mogcych zabezpieczy interesy producenta.

W obszarze odpowiedzialnoci cywilno-prawnej szkolenie obejmie:
• odpowiedzialno kontraktow wobec kupujcego,
• odpowiedzialno z tytuu udzielonej gwarancji,
• odpowiedzialno z tytuu rkojmi oraz niezgodnoci towaru konsumpcyjnego z umow,
• odpowiedzialno deliktow ze szczeglnym uwzgldnieniem odpowiedzialnoci za produkt niebezpieczny.

Biorc pod uwag poczenie aspektu teoretycznego z praktycznym ujciem zagadnienia odpowiedzialnoci prawnej producentw za produkty/wyroby wprowadzone do obrotu, uczestnicy zdobd praktyczn wiedz, jakie obowizki na nich ci oraz jakie maj uprawnienia by ewentualnie toczce si postpowania przyniosy podany skutek.

Czas trwania szkolenia: 1 dzie, w godz. 8:30 - 17:00
wicej...
 
"Bezpieczestwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalnoci Bezpieczestwa SIL (EN 62061)" - szkolenie i wiczenia 2-dniowe

W czym pomoe niniejsze szkolenie?
Przedmiotowe szkolenie dotyczy bezpieczestwa maszyn, zatem oparte jest o norm EN 62061, jednake odwouje si take do normy EN 61508. W szkoleniu przedstawiono algorytm wyznaczania SIL funkcji bezpieczestwa implementowanych w elektrycznych systemach sterowania zwizanych z bezpieczestwem w sytuacji, gdy znane s poziomy SIL CL i parametr PFHd wszystkich elementw skadowych, a take w sytuacji, gdy samodzielnie naley wyznaczy SIL CL ktrego podsystemu. Przedstawiono zatem metody wyznaczania wszystkich czynnikw tj. MTTF, T10, CCF/Beta, DC/SFF, HFT pokazujc ich wpyw na warto wspominanego wczeniej parametru PFHd, a przez to na osignity SIL CL podsystemu w aspekcie nienaruszalnoci bezpieczestwa sprztu. W programie szkolenia znajduj si rwnie wymagania dotyczce oprogramowania bezpieczestwa, nienaruszalnoci bezpieczestwa systematycznej (kontrola i unikanie uszkodze) oraz walidacji i dokumentacji. Poszczeglne czci szkolenia poparte s przykadami obliczeniowymi i analizami majcymi za zadanie przeoenie wiedzy teoretycznej na praktyczn oraz jej ugruntowanie. Szkolenie prowadzone jest prostym jzykiem, a materiay szkoleniowe zawieraj kolorowe ilustracje w myl zasady, aby „obraz przekazywa wicej ni 1000 sw”.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 17:00
wicej...
 
 Doradztwo organizacyjne

W czym moemy pomc? Aby spenienie wymaga oznaczenia CE bd minimalnych nie byo dzieem przypadku, moemy pomc Ci stworzy lub poprawi ju wdroony system dziaania firmy (np. wdroony system ISO 9001 i/lub ISO/TS 16949). Doradztwo to, moe obejmowa rwnie inne dziedziny dziaania organizacji np.:
- bezpieczestwo pracy (PN-N-18001 – OHSAS),
- ochron rodowiska (ISO 14001),
- zarzdzanie bezpieczestwem informacji (ISO 27001),
- itp.
wicej...
 
 Doradztwo techniczne

Indywidualnie dopasowana pomoc W ramach doradztwa technicznego odpowiemy na wiele rnych pyta jakie nasuwaj si w zwizku z oznaczeniem CE, minimalnymi wymaganiami itp. Doradztwo jest bardzo elastyczn form pomocy. Z reguy dotyczy ono wszej grupy osb zainteresowanych ni szkolenie. Moe ono wykorzystywa fragmenty szkole, jak rwnie indywidualnie opracowane zagadnienia, niezbdne do realizacji Twoich celw.

Bezporedni kontakt z ekspertem pozwoli we waciwy i efektywny sposb wykona okrelone zadania, w tym m.in.:
- okreli waciwe dla produktu przepisy i normy techniczne,
- przeprowadzi analiz zagroe i ocen ryzyka,
- dobra rodki ochronne (konstrukcyjne, techniczne oraz informacyjne),
- opracowa dokumentacj techniczn, deklaracj zgodnoci itd.
wicej...
 
 Doradztwo dugoterminowe - outsourcing

W sytuacji, gdy Twoja firma nie dysponuje pracownikiem, ktremu mogaby zleci zadania zwizane z zapewnieniem zgodnoci wyrobw z wymaganiami oznaczenia CE lub minimalnymi, zadania te moemy wykonywa za Ciebie, w ramach dugoterminowej wsppracy. Zapewnimy Ci opiek specjalisty-koordynatora, ktry w uzgodnionych terminach zrealizuje obowizki ustalone z Tob w umowie.

Przedmiotem wsppracy dugoterminowej moe by przykadowo:
- sprawdzanie aktualnoci stosowanych przez Twoj firm przepisw i norm,
- weryfikacja procedur,
- weryfikacja dokumentacji technicznej,
- przegld maszyn i urzdze technicznych, itd.
wicej...
 
 Wdroenia - oznaczenie CE

Klientom, ktrzy szukaj pomocy w zakresie oznaczenia CE, oferujemy nasze usugi.

Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzaj m.in.:
- wsptworzenie norm z zakresu bezpieczestwa maszyn, w ramach czonkostwa w Komitecie Technicznym nr 158 (PKN),
- staa wsppraca z organami nadzoru rynku, jak i
- staa wsppraca ze wiatowymi firmami produkcyjnymi przemysu spoywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, elektronicznego, owietleniowego, motoryzacyjnego, odlewniczego, energetycznego, grniczego i wielu innych.

Skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy, sprawdzonych narzdzi i wieloletniego dowiadczenia. Dooymy wszelkich stara, aby rwnie Ty doczy do grona naszych zadowolonych klientw.
wicej...
 
 Wdroenia - minimalne wymagania BHP

Kiedy warto zleci tego typu prace firmie zewntrznej?
Pracodawcy zlecaj ocen zgodnoci i dostosowanie maszyn podmiotom zewntrznym najczciej z powodu braku czasu, sprawdzonych narzdzi oraz wystarczajcej wiedzy i dowiadczenia w tym temacie. Jako Cert Partner posiadamy wszystkie te atuty. Od 2004 r. prowadzimy na terenie caego kraju specjalistyczne szkolenia i praktyczne warsztaty z zakresu MW oraz dyrektywy maszynowej. Jestemy przekonani, e stanowi to najlepszy dowd potwierdzajcy nasze kompetencje i bogate dowiadczenie. Do dnia dzisiejszego pomoglimy w ocenie i dostosowaniu maszyn kilku tysicom klientw.


W zakres naszych usug wchodzi zarwno audyt MW (forma skrcona/uproszczona), jak rwnie kompleksowa pomoc w dostosowaniu maszyn do minimalnych wymaga obejmujca m.in.:

- Identyfikacj niezgodnoci z minimalnymi wymaganiami;
- Analiz zagroe i ocen ryzyka;
- Propozycj zmian, majcych na celu zapewnienie zgodnoci;
- Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
- Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zalecanych rozwiza oraz
- Przeprowadzenie kocowej walidacji.
wicej...
 
 Wdroenia - certyfikacja

Cert Partner nie jest firm certyfikujc. Pomoemy Ci jednak dobrze przygotowa si do procesu certyfikacji w wybranej przez Ciebie firmie certyfikujcej. Co wicej, moemy rwnie pomc Ci w wyborze odpowiedniej firmy certyfikujcej zarwno w obszarze certyfikacji:

- wyrobw (w zakresie znaku GS, M+T, PN, itd.),
- osb (np. bezpieczestwo funkcjonalne), jak i
- systemw zarzdzania (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, PN-N-18001 – OHSAS, itd.).

Certyfikacja ta nie jest czsto wymagana przez przepisy prawa, ale czsto jest standardem rynkowym, bez ktrego trudno wyobrazi sobie funkcjonowanie nowoczesnej firmy.
wicej...
 
 Pomoc prawna

Zakwestionowano zgodno Twojego produktu?

Miae kontrol organw nadzoru rynku?

Doszo do wypadku z udziaem twojego produktu?


Moemy pomc Ci w trakcie kontroli przeprowadzanej przez:

- Pastwow Inspekcj Pracy,
- pozostae organy prowadzce kontrole i nadzorowane przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw,
- jak rwnie kontrole przeprowadzane przez klienta (np. w trakcie odbiorw technicznych).

Wsppracujemy z kancelariami adwokackimi, biegymi w kwestiach odpowiedzialnoci prawnej za produkt. Dziki temu uzyskasz profesjonaln pomoc prawno-techniczn, dziki ktrej zapewnisz sobie bezpieczestwo prawne zwizane z funkcjonowaniem Twojego produktu na rynku.
wicej...
 
 Oprogramowanie

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy wiele rnych narzdzi – znamy doskonale ich zalety oraz wady. Dziki temu dowiadczeniu pomoemy Ci dobra takie narzdzia, ktre najlepiej speni Twoje oczekiwania i potrzeby odpowiednie do:

- poziomu zaawansowania organizacyjnego i technicznego Twojej firmy, a take
- skali, na jak takie prace wykonujesz.
wicej...
 
 Cert Info - nieodpatny newsletter

Czym jest Cert Info?

W dobie ogromu informacji dostpnych w sieci WWW, coraz wiksze znaczenie ma dostp do sprawdzonych informacji oraz praktycznej wiedzy ekspertw. Moesz z niej skorzysta w ramach Cert Info – nieodpatnego newslettera, ktry pomoe Ci zgbi wiedz oraz „trzyma rk cigle na pulsie” w zakresie spraw zwizanych m.in. z takimi tematami, jak oznaczenie CE, minimalne wymagania BHP, bezpieczestwo techniczne, ocena zgodnoci i certyfikacja produktw. Newsletter ten wysyany jest do osb, ktre chc otrzymywa wiadomoci e-mail o:

- opublikowaniu nowej aktualnoci w dziale „Co nowego”,
- opublikowaniu nowego artykuu w dziale „Artykuy” lub prasie branowej,
- innych ciekawostkach dot. bezpieczestwa technicznego, a take aktualnych terminach naszych szkole itp.
wicej...
 

ZAPRASZAMY DO WSPӣPRACY

Zesp Cert Partner

Kontakt:
Tel./fax. 77 442 68 90
e-mail: biuro@certpartner.pl
www.certpartner.pl
wicej...
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie