Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Instytut Techniki Budowlanej
 
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel. 22 825-04-71
www.itb.pl
 
Jednostka notyfikowana (1488)
Dyrektywy: Wyroby budowlane
Grupy wyrobw: budowlana
Zakres dziaalnoci: wyroby budowlane i usugi (AC 020), systemy zarzdzania jakoci i zakadowa kontrola produkcji (AC 072), personel
 
Laboratorium badawcze (AB 023)
Zakres bada: budowlane
 
 
 
 
Pocztki dziaania Instytutu sigaj okresu midzywojennego, kiedy to w latach 1929-1939 istniaa samodzielna jednostka badawcza zajmujca si problematyk budowlano-drogow. Po zakoczeniu II wojny wiatowej, 24 maja 1945 r. zosta powoany Instytut Badawczy Budownictwa, ktry od 1947 r. dziaa pod nazw Instytutu Techniki Budowlanej.
wicej...
 
 
Podstawowym celem bada naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od pocztku jego dziaalnoci byo i jest zapewnienie jakoci polskiego budownictwa oraz ochrona interesw uytkownikw obiektw budowlanych.
wicej...
 
 
Instytut posiada Zesp Laboratoriw Badawczych, w skad ktrego wchodzi 14 akredytowanych w PCA laboratoriw badawczych, w ktrych prowadzone s specjalistyczne badania podstawowe materiaw i wyrobw budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobw, stanowice podstaw do oznakowania krajowych wyrobw budowlanych znakiem B oraz wyrobw w obszarze Unii Europejskiej oznakowaniem CE.
wicej...
 
 
Instytut Techniki Budowlanej jest upowaniony na podstawie Ustawy Prawo Budowlane do udzielania aprobat technicznych (AT ITB): dla wikszoci wyrobw budowlanych, dla wyrobw z zakresu inynierii elektrycznej. Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej na podstawie notyfikacji Komisji Europejskiej, jako czonek EOTA, moe udziela europejskich aprobat technicznych (ETA).
wicej...
 
 
Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do wydawania certyfikatw: zgodnoci wyrobw budowlanych z normami oraz aprobatami technicznymi, uprawniajcych do znakowania wyrobw znakiem budowlanym B oraz zgodnoci wyrobw budowlanych, z kryteriami technicznymi ITB, uprawniajcymi do znakowania wyrobw znakami ITB: jakoci Q-ITB, ekologicznym EKO-ITB, akustycznym A-ITB, jakoci akustyki AQ-ITB, cieplnym C-ITB, jakoci cieplnej CQ-ITB, na usugi budowlane, zgodnie z kryteriami usug, na usugi budowlane, zgodnie z kryteriami usug, na systemy zarzdzania: jakoci, zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001, rodowiskiem, zgodnie z PN-EN ISO 14001:1998, bezpieczestwem i higien pracy, zgodnie z PN-EN ISO 18001:2004, zintegrowane. kompetencji personelu, zakadowej kontroli produkcji.
wicej...
 
 
Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej jest jednostk notyfikowan Komisji Europejskiej, nr 1488, do realizacji zada zwizanych z ocen zgodnoci wyrobw budowlanych wedug dyrektywy 89/106/EWG prowadzcych do oznakowania CE wyrobw budowlanych w zakresie: certyfikacji wyrobw, certyfikacji zakadowej kontroli produkcji, bada laboratoryjnych.
wicej...
 
 
Instytut w szerokim zakresie upowszechnia wyniki prac badawczych, a take przekazuje uczestnikom procesu budowlanego pen informacj o wymaganiach zwizanych z wdraaniem dyrektywy 89/106/EWG, wsppracujc z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa oraz organizujc corocznie wiele konferencji, seminariw i szkole.
wicej...
 
 
Instytut aktywnie uczestniczy w dziaalnoci badawczej na forum midzynarodowym m.in. poprzez liczny udzia pracownikw naukowych Instytutu w pracach wielu komitetw technicznych, komisji i grup roboczych midzynarodowych organizacji naukowych (CIB, FIB, ENBRI, EGOLF, RILEM, CICIND, ASSMR), normalizacyjnych (ISO, CEN) oraz oceniajcych wyroby budowlane (UEAtc, EOTA, WFTAO).
wicej...
 
 
Rada Naukowa ITB posiada, od 1967 r., uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo.
wicej...
 
 
Zebrane wieloletnie dowiadczenia, wyksztacona w Instytucie kadra badawcza posiadajca wysok pozycj naukow i zawodow w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa jak rwnie tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza, uzyskane uprawnienia i akredytacje s gwarancj wysokiej jakoci realizowanych prac oraz zapewniaj ITB pozycj dowiadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa, dobrze przygotowanego do konkurencji na europejskim rynku badawczym.
wicej...
 
 
Udostpniamy Pastwu obszerny serwis informacyjny na stronie internetowej ITB, ktry pozwala na szybkie i pene informowanie zarwno wszystkich podmiotw gospodarczych dziaajcych w obszarze budownictwa jak i indywidualnych uytkownikw obiektw budowlanych o wynikach prac i podejmowanych dziaaniach na rzecz polskiego budownictwa.
wicej...
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie