Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. (+22) 843 27 03, 853 21 76
www.imbigs.org.pl
 
Jednostka notyfikowana
Dyrektywy: Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Wyroby budowlane
Grupy wyrobów: przemysł maszynowy, budownictwo, gospodarka odpadami, przemysł materiałów budowlanych, maszyny i urządzenia do robót budowlanych, ziemnych i transportowych, maszyny i urządzenia do prac wykończeniowych w budownictwie, surowce skalne i maszyny do ich przetwarzania.
Zakres działalności: certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:200, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Dyrektywą 89/106/EEC, certyfikacja wyrobów na znak bezpieczeństwa „B”- obowiązkowa i dobrowolna, weryfikacja deklaracji zgodności producenta, certyfikacja zgodności z Polską Normą, dobrowolna certyfikacja maszyn używanych, certyfikacja maszyn na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.30 października 2002 r.,
 
Eksperci współpracujący z serwisem oznaczenie-ce.pl:
mgr inż. Bożena Bandyra
dr inż. Mirosław Chłosta
inż. Robert Dorociak
dr Stefan Góralczyk
mgr inż. Krzysztof Grajdek
inż. Czesław Ilcewicz
mgr inż. Jacek Kowalski
mgr inż. Wojciech Wójtowicz
 
 
 
„CE – Punkt Informacyjny” dla producentów i dystrybutorów maszyn, urządzeń oraz wyrobów budowlanych
  Tematyka bezpłatnych konsultacji udzielonych na targach Autostrada Polska w Kielcach w dn. 13 maja 2004 r
 1. Informacja ogólna dotycząca zasad wolnego handlu w Unii Europejskiej.
 2. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektywy UE: • maszynową 98/37/EC; • hałasową 2000/14/EC; • niskonapięciową 73/23/EEC; • budowlaną 89/106/EEC; • kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC.
 3. Zasady i tryb postępowania producenta lub dostawcy przy wystawianiu deklaracji zgodności i umieszczaniu oznaczenia „CE” na wyrobach.
 4. Wykorzystanie dotychczasowego procesu certyfikacyjnego na znak bezpieczeństwa „B” jako czynnika ograniczającego koszty przy ocenie zgodności wyrobu z dyrektywami.
 5. Rola systemów zarządzania wg norm serii ISO 9000 oraz zasady ich certyfikacji.
 6. Zasady certyfikacji usług w zakresie gospodarki odpadami.
 7. Udział Ośrodka Certyfikacji IMBiGS w procesach oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw prowadzonymi przez producentów i dostawców.
 8. Porady praktyczne dla producentów i dostawców m.in.:
 • Jakie wyroby podlegają oznaczeniu CE?
 • Co zrobić, aby wyrób trafił na rynek?
 • W jakim przypadku wystawia deklarację zgodności producent, dostawca lub sprzedawca?
 • Jak zakwalifikować wyrób do określonej dyrektywy?
 • Co ze starymi wyrobami i jednostkową produkcją?
 • Jaka jest rola jednostek notyfikowanych?
 • Co to są normy zharmonizowane?
 • Obowiązują nas dyrektywy UE czy polskie rozporządzenia?
 • Które maszyny i urządzenia muszą mieć ograniczony poziom hałasu, a które tylko oznaczony?
 • Dlaczego należy utworzyć Fabryczną Kontrolę Produkcji w zakładzie produkującym materiały budowlane?
 • Jakie skutki prawne niesie podpisanie przez producenta deklaracji zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektyw UE?
  Ośrodek Certyfikacji IMBiGS; Kierownik: Główny Inżynier ds. Jakości i Certyfikacji - inż. Czesław ILCEWICZ; tel.: +22 843 27 03, 843 02 01 wew. 204; fax: +22 843 27 03, 843 59 81, 853 21 80; e-mail: cz.ilcewicz@imbigs.org.pl
  Organizujemy dla większych grup odpłatne konsultacje w siedzibie firmy. Dla naszych przyszłych klientów udzielamy informacji Bezpłatnych.
 
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW KONTROLI JAKOŚCI badających kruszywa i surowce skalne
Uprzejmie informujemy, że Instytut organizuje szkolenia dla pracowników kontroli jakości zajmujących się badaniami kruszyw i surowców skalnych. Kursy odbywają się w siedzibie Instytutu przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz zajęcia praktyczne, ukierunkowane na zapoznanie się z wymaganiami w stosunku do kruszyw oraz metodami ich badań zawartymi w nowych normach PN - EN.
  Program szkolenia obejmuje:
1. Zasady oceny jakości:
 • ciągłą ocena jakości wyrobu,
 • systemy oceny jakości,
 • deklaracja zgodności,
 • oznakowanie CE.
2. Funkcjonowanie laboratorium zakładowego:
 • zakres badań,
 • wyposażenie laboratorium,
 • wzorcowanie i sprawdzanie aparatury badawczej,
 • dokumentacja laboratoryjna,
 • podstawowe czynności laboratoryjne.
3. Praktyczne wykonywanie badań – różnice przed i po wdrożeniu norm europejskich.

Czas trwania szkolenia - 3 dni; Koszt uczestnictwa (w tym hotel – 2 noclegów, śniadania, obiady, materiały szkoleniowe, kawa, herbata) wynosi ok. 800 zł od jednej osoby. Prosimy o zgłaszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu faxem na nr +22 843 59 81 lub poprzez internet na adres e-mail: d.kukielska@imbigs.org.pl.
 
Badania emisji hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami.
Wykonujemy badania maszyn i urządzeń na zgodność dyrektywą 2000/14/EC tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. (z późniejszymi zmianami) dz. U. nr 60 z dn. 21.05.2002. Badaniom podlegają maszyny i urządzenia wymienione w załącznikach 1 i 2 do ww. rozporządzenia. Badania wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu pomiarowego oraz zgodnie z procedurą określoną przepisami. Po wejściu Polski do UE badania te są niezbędne dla ww. grup wyrobów przy wystawianiu deklaracji zgodności.
 
CERTYFIKACJA WYROBÓW NA ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tej daty teren Polski został włączony do obszaru wolnego handlu, na którym obowiązują zasady prawa Unii. Według tego prawa większość wyrobów wprowadzanych na rynek musi spełniać wymagania dyrektyw nowego podejścia lub norm z tymi dyrektywami zharmonizowanych. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest wystawiana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela deklaracja zgodności oraz umieszczenie na wyrobie oznakowania CE. W wielu przypadkach dyrektywy nowego podejścia wymagają udziału w ocenie zgodności niezależnych jednostek certyfikujących – jednostek notyfikowanych w Unii Europejskiej. Według prawa polskiego jednostka certyfikująca jest notyfikowana krajom Unii Europejskiej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej po uprzednim uzyskaniu przez tę jednostkę akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji oraz autoryzacji przez właściwe dla danej dyrektywy Ministerstwo.
  Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego uzyskał stosowne autoryzacje w zakresie następujących dyrektyw nowego podejścia:
 • dyrektywy maszynowej 98/37/EC;
 • dyrektywy hałasowej 2000/14//EC;
 • dyrektywy niskonapięciowej 73/23/EEC;
 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC;
 • dyrektywy wyrobów budowlanych 89/106/EEC.
Dyrektywy te zostały wdrożone odpowiednimi przepisami do polskiego prawa i obowiązują od dnia wejścia Polski do U.E. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do Komisji Unii Europejskiej o przyznanie numeru dla IMBiGS jako jednostki notyfikowanej. Tym samym IMBiGS - Ośrodek Certyfikacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej i stosownej decyzji Komisji Europejskiej stał się jednostką notyfikowaną nr 1454 w zakresie powyższych dyrektyw.
Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przystąpił do certyfikacji zgodności wyrobów z wymaganiami ww. dyrektyw wg następujących zasad:
  1. Warunkiem wydania certyfikatu zgodności z dyrektywą maszynową jest spełnienie przez maszynę lub urządzenie wymagań zasadniczych dyrektywy 98/37/EC lub norm zharmonizowanych z tą dyrektywą odnoszących się do danej maszyny lub urządzenia oraz ponadto:
 • jeżeli maszyna wyposażona jest w silnik spalinowy to dostawca, producent lub importer powinien przedstawić świadectwo homologacji producenta silnika na zgodność z dyrektywą 97/68/EC;
 • jeżeli maszyna emituje hałas to konieczne jest potwierdzenie zgodności z dyrektywą 2000/14/EC, które to potwierdzenie (certyfikat) może być wydane przez nasz Ośrodek Certyfikacji na podstawie wyników badań, których zakres zostanie przez nas określony;
 • jeżeli maszyna lub urządzenie ze względu na cechy konstrukcyjne - np. napędzane jest silnikiem elektrycznym - podlega dyrektywie niskonapięciowej 73/23/EEC w związku z tym konieczne jest potwierdzenie zgodności z tą dyrektywą (potwierdzenie takie może być dokonane przez nasz Ośrodek);
 • w przypadku, gdy maszyna lub urządzenie ze względu na cechy funkcjonalne może podlegać dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej to koniecznym jest też uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z tą dyrektywą, który może być wydany przez nasz Ośrodek na podstawie badań wykonanych przez wskazane przez nas laboratorium lub przedłożonych przez dostawcę tego typu badań wykonanych przez inne wiarygodne laboratorium;
 • jeżeli dostawca występujący o wydanie certyfikatu zgodności z dyrektywą maszynową 89/37/EC posiada wydany przez nasz Ośrodek certyfikat bezpieczeństwa „B”, to wyniki badań oraz dokumentacja techniczna zgromadzona w procesie certyfikacji na znak bezpieczeństwa będzie przez nas uwzględniona, przy czym może wystąpić jedynie konieczność przeprowadzenia badań uzupełniających wynikających z różnicy wymagań na znak bezpieczeństwa oraz wymagań poszczególnych dyrektyw i norm z nimi zharmonizowanych.
  2. W zakresie zgodności z dyrektywą wyrobów budowlanych 89/106/EEC Ośrodek nasz prowadzi następujące rodzaje certyfikacji:
 • certyfikację zgodności surowców skalnych na zgodność z odpowiednimi normami,
 • certyfikację zakładowej kontroli produkcji producentów surowców skalnych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm zharmonizowanych.
  Wydane przez nasz Ośrodek certyfikaty zgodności z powyższymi dyrektywami będą podstawą do wystawienia przez producentów lub importerów deklaracji zgodności oraz oznaczenia swoich wyrobów oznakowaniem CE po to, aby legalnie wprowadzać te wyroby na rynek.
W sprawie szczegółowych zasad certyfikacji, spraw formalnych, kosztów itp. prosimy o kontakt z przedstawicielami naszego Ośrodka Certyfikacji IMBiGS:
inż. Czesław Ilcewicz, tel. +22 843-27-03, e-mail: cz.ilcewicz@imbigs.org.pl, mgr inż. Jacek Kowalski, tel. +22 853-21-76, e-mail: j. kowalski@ imbigs.org.pl, mgr inż. Wojciech Wójtowicz, tel. +22 843-02-01 w. 418, e-mail: w.wojtowicz@imbigs.org.pl
 
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI MASZYNY UŻYWANEJ Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA
Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (OC IMBiGS) prowadzi certyfikację maszyn używanych w ramach certyfikacji dobrowolnej. Wynikiem certyfikacji jest CERTYFIKAT ZGODNOŚCI MASZYNY UŻYWANEJ Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA. Certyfikat ten jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę certyfikującą - OC IMBiGS, że używana maszyna spełnienia wymagania Polskich Norm i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniem Rozdziału IV ustawy Kodeks Pracy i stanowi podstawę wystawienia deklaracji zgodności zgodnie z normą PN-EN 45014 wymaganej w § 1 Art. 217 Kodeksu Pracy. Certyfikacja maszyn używanych jest prowadzona dla każdego ściśle zidentyfikowanego egzemplarza maszyny, dla którego wydawany jest certyfikat. Posiadaczem certyfikatu jest aktualny właściciel/użytkownik maszyny. Do certyfikacji maszynę używaną może zgłosić dostawca tej maszyny na rynek lub jej użytkownik.
Więcej informacji na stronie www.imbigs.org.pl/ośrodek certyfikacji/dział certyfikacji wyrobów.
więcej...
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie