Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach UE i rynku Polski
Dyrektywa maszynowa, Procedury oceny zgodności

Celem procedur oceny zgodności jest sprawdzenie i udokumentowanie, że maszyna/element bezpieczeństwa spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie. Schemat możliwych procedur oceny zgodności zawarty jest w załączniku Z2.

W trakcie projektowania maszyny wytwórca powinien:

a) Rozpoznać i określić wszystkie zagrożenia stwarzane przez maszynę,
w szczególności uwzględnić wszystkie mające zastosowanie zasadnicze wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie;

b) Ocenić ryzyko istniejące we wszystkich fazach eksploatacji maszyny w dających się przewidzieć warunkach;

c) W wyniku oceny ryzyka zadecydować, jakie odpowiednie działanie należy podjąć, aby:
    - wyeliminować lub zredukować do minimum ryzyko poprzez całkowicie bezpieczne rozwiązanie projektowe,
    - zredukować do minimum pozostające ryzyko poprzez zastosowanie środków zabezpieczających określonych w
      zasadniczych wymaganiach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
    - przekazać informację o wszelkich pozostających zagrożeniach oraz - w kontekście tych zagrożeń - podać
      wymagania dotyczące obsługi, przeszkolenia obsługujących, nadzoru, osobistego sprzętu ochronnego itp.

Jeśli wytwórca maszyny lub elementu bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku IV, deklaruje pełną zgodność wyrobu z normami zharmonizowanymi, powinien on na etapie projektowania maszyny/elementu bezpieczeństwa:

- przesłać dokumentację techniczną do jednostki notyfikowanej wnioskując o potwierdzenie odbioru przesyłki lub
- przesłać dokumentację techniczną do jednostki notyfikowanej wnioskując o sprawdzenie poprawności zastosowania
  norm i wystawienie tzw. świadectwa odpowiedniości, lub
- przesłać dokumentację techniczną do jednostki notyfikowanej wraz z egzemplarzem maszyny/elementu
   bezpieczeństwa z wnioskiem o zbadanie i wystawienie świadectwa badania typu WE.

Wyboru pomiędzy ostatnimi trzema wariantami dokonuje wytwórca w zależności od tego, czy jest absolutnie pewny własnej oceny zgodności czy też woli mieć potwierdzenie trafności swojej oceny. W każdym przypadku jest on odpowiedzialny za zgodność maszyny/elementu bezpieczeństwa z wymaganiami Dyrektywy.

Jeśli maszyna lub element bezpieczeństwa, wymienione w załączniku IV, będą wytwarzane nie w pełni zgodnie z normami zharmonizowanymi, np. w przypadku braku takich norm, wytwórca musi:

- przesłać dokumentację techniczną do jednostki notyfikowanej wraz z egzemplarzem maszyny/elementu
   bezpieczeństwa z wnioskiem o zbadanie i wystawienie świadectwa badania typu WE.

Jeśli maszyna/element bezpieczeństwa nie są wymienione w załączniku IV, wytwórca powinien móc zagwarantować, że jest i pozostanie dostępna w jego siedzibie dla celów kontrolnych dokumentacja zawierająca:

- dokumentację techniczno-konstrukcyjną obejmującą:
   - rysunek zestawieniowy maszyny wraz ze schematami obwodów sterowania,
   - rysunki szczegółowe wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności
     maszyny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
   - wykaz:
           - zasadniczych wymagań niniejszej Dyrektywy,
           - norm oraz
           - innych specyfikacji technicznych, które zostały zastosowane podczas projektowania maszyny,
   - opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez maszynę,
   - na życzenie wytwórcy - wszelkie raporty techniczne lub świadectwa uzyskane od kompetentnych jednostek lub
      laboratoriów,
   - jeżeli wytwórca deklaruje zgodność z normą zharmonizowaną, która tego wymaga, wszelkie sprawozdania
      techniczne podające wyniki wszystkich badań przeprowadzonych, według wyboru wytwórcy, przez samego
      wytwórcę albo jednostkę kompetentną lub kompetentne laboratorium,
   - egzemplarz instrukcji obsługi maszyny;

W w przypadku maszyn produkowanych seryjnie, opis własnych działań w celu zapewnienia, że maszyny pozostaną zgodne z wymaganiami Dyrektywy. Wytwórca powinien przeprowadzić odpowiednie badania i próby elementów składowych, osprzętu lub gotowych maszyn, aby stwierdzić, że ich konstrukcja oraz wykonanie pozwalają na bezpieczny montaż i eksploatację maszyny. Nieprzedłożenie dokumentacji w odpowiedzi na należycie uzasadnione żądanie kompetentnych władz krajowych może stanowić wystarczającą podstawę do odrzucenia domniemania zgodności z wymaganiami Dyrektywy.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie