Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach UE i rynku Polski
Informacja o stanie prac nad nowelizacją dyrektywy maszynowej

Na forum Grupy Roboczej Rady UE ds. Harmonizacji Prawa trwają prace nad opracowaniem tekstu projektu nowej Dyrektywy Maszynowej. Projekt przedłożony przez Komisję w styczniu 2001 roku i zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 154E/15 z dnia 29 maja 2001 roku noszący sygnaturę COM(2000) 899 final -2001/0004(COD) był przedmiotem poprawek Parlamentu Europejskiego, ponownego opracowania przez Komisję i długotrwałych prac w Grupie Roboczej.

Osiągniecie kompromisu między państwami członkowskimi w sprawie szeregu zapisów projektu wydaje się trudne. Stad też nie można przewidzieć, czy nowa dyrektywa zostanie przedłożona w 2004 roku. Biorąc pod uwagę dalsze kroki legislacyjne, można spodziewać się pełnego wejścia w życie dyrektywy nawet dopiero w 2010 roku.
Niniejsze omówienie opiera się na wersji projektu dyskutowanej w listopadzie 2003 roku.

Dyrektywa Maszynowa w nowej redakcji została zreorganizowana, a śródtytuły rozdziałów wyraźnie odzwierciedlają funkcje zawartych w nich postanowień. Wzbogacono słownik zastosowanych terminów, co pozwoli na jednoznaczną interpretację wielu zapisów. Oprócz tego wprowadzono zmiany merytoryczne, z których główne zostały opisane w skrócie poniżej.

- Do zakresu urządzeń podlegających dyrektywie włączono:
        - dźwigi budowlane osobowe i towarowo-osobowe, dotychczas wykluczone,
        - przenośne urządzenia wykorzystujące naboje z ładunkiem wybuchowym, do mocowania części metalowych,
          uboju zwierząt, znakowania obiektów lub zaciskania kabli (zapisowi temu sprzeciwia się szereg państw).

- Do wykazu urządzeń w załączniku IV dodano przenośne urządzenia wykorzystujące naboje z ładunkiem
   wybuchowym do mocowania części i urządzenia wykrywające obecność ludzi, a usunięto maszyny do produkcji
  materiałów pirotechnicznych.

- Ustalono przykładową listę urządzeń uważanych za elementy bezpieczeństwa (punkt szeroko dyskutowany, szereg
   państw żąda listy zamkniętej).

- Ustalono rodzaje maszyn podlegające wyłącznie dyrektywie niskonapięciowej 73/23/WE

- Nałożono jednoznaczny obowiązek zorganizowania nadzoru rynku przez państwo członkowskie.

- Nałożono obowiązek oznakowania CE na elementach bezpieczeństwa.

- Wprowadzono pojęcie maszyn częściowo ukończonych.

- Wprowadzono nowy zestaw procedur oceny zgodności, uwzględniający wyniki analizy ryzyka:
         - procedurę wewnętrznej kontroli produkcji,
         - dla urządzeń wymienionych w załączniku IV: procedurę zgodności z normami zharmonizowanymi, procedurę
           badania typu WE i procedurę pełnego zapewnienia jakości. Dyskutowane jest wymaganie badania projektu
           przez jednostkę notyfikowaną w przypadku zastosowania systemu zapewnienia jakości i braku zgodności z
           normami zharmonizowanymi.

- Wprowadzono obowiązek dostarczania instrukcji bezpiecznego montażu maszyny częściowo ukończonej i
   zadeklarowania wymagań zasadniczych, które zostały spełnione.

- Jednoznacznie ustalono deklarowanie zgodności z Dyrektywami, a nie innymi aktami normatywnymi.

- Wprowadzono obowiązek zachowania poufności przez zainteresowane strony i współpracy między państwami
   członkowskimi i jednostkami notyfikowanymi..

- Nałożono obowiązek wprowadzenia przez państwa członkowskie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów prawa
   wdrażającego Dyrektywę Maszynową.

Projekt wprowadza także zmiany, głównie o charakterze porządkowym, do dyrektywy dźwigowej 95/16/WE.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie