Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji haasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Przedmowa do wydania III-go (uzupenionego)

Przedmiotem dotychczasowych opracowa zwizanych z emisj haasu pracujcych maszyn i urzdze byy gwnie regulacje prawne w tym zakresie, zarwno krajowe, jak i obowizujce aktualnie w Unii Europejskiej. W ostatnim okresie proces legislacji zwizanej z transpozycj prawa UE zosta w Polsce, w zwizku ze zbliajcym si terminem przewidywanego czonkostwa, wyranie przypieszony. Rwnie Parlament Europejski i Rada Wsplnoty Europejskiej wyday szereg aktw prawnych zwizanych z szeroko rozumian ochron rodowiska. Najwaniejszym aktem prawnym, odnoszcym si do maszyn i urzdze jest Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. O zblieniu przepisw Pastw Czonkowskich dotyczcych emisji haasu do otoczenia przez urzdzenia uywane na zewntrz pomieszcze.

W biecym roku zostaa uchwalona przez Sejm RP ustawa "Prawo ochrony rodowiska" (Dz. U. Z 2000 r. Nr 62 poz. 627) regulujca cao spraw zwizanych z ochron rodowiska przed zanieczyszczeniami, w tym sprawy zwizane z emisj haasu do otoczenia (rodowiska).

Zostaa te zweryfikowana pod wzgldem merytorycznym i jzykowym Dyrektywa 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r., co pozwolio na opracowanie projektu Rozporzdzenia Rady Ministrw wdraajcego t Dyrektyw do prawa polskiego.

Wymieniona Dyrektywa WE stanowi nowe podejcie do zagadnie zwizanych z emisja haasu pracujcych urzdze nie tylko z uwagi na swoj konstrukcj (t.zw. "nowe podejcie") lecz rwnie na zmian ukierunkowa badawczo-regulacyjnych w porwnaniu do dotychczasowych dziewiciu t.zw. "dyrektyw haasowych". Gwna zmiana w podejciu do zagadnie emisji haasu polega na rozpatrywaniu wielkoci tej emisji do otoczenia tylko dla urzdze pracujcych na zewntrz pomieszcze. Sprawy zwizane z oddziaywaniem haasu na zatrudnionych przy obsudze urzdze pracujcych w pomieszczeniach zamknitych i na stanowiskach operatora na zewntrz pomieszcze pozostawiono dla oddzielnych uregulowa.

Takie usytuowanie regulacji prawnych wprowadzonych Dyrektyw 2000/14/WE daje niejako priorytet sprawom zwizanym z ochron rodowiska.

Celem niniejszego opracowania jest przyblienie zainteresowanym problemw zwizanych z emisj haasu okrelonych rodzajw urzdze, a gwnie z regulacjami prawnymi w tej dziedzinie oraz przekazanie podstawowych informacji dotyczcych emisji haasu w ogle. Wystpujce rnice w ukadzie tekstw zaczonej Dyrektywy i projektu Rozporzdzenia RM wynikaj z obowizujcej w Polsce techniki legislacyjnej.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie