Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji haasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Wstp

Haas i jego oddziaywanie na rodowisko i ludzi.

Zgodnie z definicj sformuowan przez Z. Engela i J. Maeckiego, w referacie na konferencji powiconej poprawie klimatu akustycznego w Polsce, haasem nazywamy "wszelkie niepodane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne orodka sprystego dziaajce za porednictwem powietrza na organ suchu i inne zmysy oraz elementy organizmu czowieka". Gwnym sprawc haasu, oglnie rzecz biorc, jest technika. Z przeprowadzonych szczegowych bada w rnych krajach wynika, e na pierwszym miejscu pod wzgldem uciliwoci plasuje si haas drogowy (w tym szynowy) oraz kolejno:
- haas lotniczy,
- haas przemysowy,
- haas ssiedzki,
- haas stadionw i innych miejsc imprez masowych.

Zakres szkd, jak wynika z przeprowadzonych bada jest najwikszy w wyniku oddziaywania haasu na ludzi i rodowisko gwnie powodowanego prac rodkw komunikacji (haas komunikacyjny). Na drugim miejscu plasuj si szkody spowodowane haasem pracujcych maszyn i urzdze (oddziaywanie na ludzi i rodowisko naturalne).

Ujemne oddziaywanie haasu na organizm czowieka mona podzieli na dwa rodzaje:
- wpyw haasu na narzd suchu,
- pozasuchowe dziaanie haasu na organizm,

Sporadyczny gony haas o krtkim czasie trwania (impulsowy) moe spowodowa chwilowe zaburzenie suchu. Z reguy such powraca do normalnego poziomu po duszym lub krtszym odpoczynku. Wyduony okres naraenia pracownika na dziaanie gonego haasu moe jednak doprowadzi do uszkodzenia wraliwe rzski ucha rodkowego, powodujc trwae uszkodzenie suchu. Tego typu uszkodzenia suchu s nieuleczalne. Takie uszkodzenie suchu moe by spowodowane wystawieniem pracownika na haas o poziomie dwiku (t.zw. A-waonym) przekraczajcym 100 dB.

Skutki dziaania haasu kumuluj si w czasie i s zalene od dawki energii akustycznej, ktr okrela iloczyn natenia dwiku i czasu trwania ekspozycji.

Nawet stosunkowo niewielkie zaburzenie suchu moe by uciliwe, poniewa powoduje trudnoci w komunikowaniu si. Osoby, u ktrych wystpiy zaburzenia suchu zauwaaj ten fakt z opnieniem z uwagi, e po pewnym czasie przyzwyczajaj si do pogorszajcego si suchu. Pierwszym objawem uszkodzenia suchu jest uciliwy szum w uszach. Ponadto bodce suchowe (podwyszone) poprzez poczenia drogi suchowej z kor mzgow oddziauj na orodkowy ukad nerwowy, a za jego porednictwem na ukad gruczow wydzielania wewntrznego powodujc zaburzenia funkcji wielu narzdw wewntrznych (ukad oddechowy, ukad krenia, przewd pokarmowy i inne).
Silne bodce akustyczne o poziomach cinienia akustycznego 110-120 dB wpywaj na funkcje narzdw zmysw np. zaburzenia wzroku, rwnowagi i dotyku. Infradwik (poddwiki - dwiki o czstotliwoci poniej 20 Hz), wyczuwalne w okrelonym zakresie mog rwnie powodowa zaburzenia reakcji, senno oraz oglne ze samopoczucie pracownikw. Ultradwiki z kolei (dwiki o czstotliwoci powyej 20 000 Hz), przy dugotrwaym oddziaywaniu na narzd suchu mog spowodowa jego uszkodzenie. Ultradwiki mog wystpowa szczeglnie przy zastosowaniu niektrych przyrzdw medycznych i przemysowych wykorzystujcych to zjawisko fizyczne.
Haas jest rwnie specyficznym czynnikiem zanieczyszczajcym rodowisko. Charakteryzuje si on w tym przypadku mnogoci rde i powszechnoci wystpowania we wszystkich rodowiskach biosfery. Jest on w wielu przypadkach przyczyn degradacji rodowiska naturalnego pogarszajc jego jako, a do uniemoliwienia znacznym obszarom biosfery penienia ich normalnych funkcji. Najbardziej jaskrawym zjawiskiem zwikszajcym swoj intensywno na przestrzeni ostatnich lat jest haas od komunikacji drogowej, obiektw komunikacyjnych, zakadw i poszczeglnych urzdze przemysowych generujcych tego typu zanieczyszczenia oraz powodujcych jego emisj do otoczenia.
Pogorszenie jakoci rodowiska naturalnego sprowadza si gwnie do zakcenia ciszy, a tym samym utraty cech rekreacyjnych i leczniczych terenw wypoczynkowych, szpitalnych, sanatoryjnych, miejsc odpoczynku i zamieszkania. Nadmierny haas w danym rodowisku powoduje u osb nim dotknitych uczucie niepokoju, obnia sprawno intelektualn, utrudnia skupienie uwagi, a niekiedy wyzwala agresj.

Bardzo wanym czynnikiem degradujcym rodowisko naturalne jest rwnie wpyw haasu na zachowanie si naturalnej fauny wystpujcej na danym terenie.

Ograniczenie uciliwoci oddziaywania na rodowisko polega gwnie na:
- zmniejszeniu haaliwoci rodkw transportu,
- dyrektywnym obnieniu dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej niektrych urzdze przemysowych, szczeglnie
  uywanych na otwartej przestrzeni (na zewntrz pomieszcze) oraz wprowadzeniu oznacze jej wielkoci na innych
  tego typu urzdzeniach, co umoliwia, w drodze stworzenia warunkw dla konkurencji, wybr wyrobw
  generujcych haas o niszej mocy akustycznej,
- prawidowej wzajemnej lokalizacji rde haasu, szczeglnie wzgldem t.zw. obiektw chronionych,
- stosowaniu zabezpiecze przeciwhaasowych,
- odpowiedniej organizacji funkcjonowania obiektw generujcych haas do rodowiska.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie