Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji hałasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące ochrony przed hałasem osób i środowiska naturalnego.

a) Ochrona w miejscu pracy

Podstawowym, obowiązującym dotychczas aktem prawnym ustalającym dopuszczalne wartości emisji hałasu na stanowiskach pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zamieszczone w Dz. U. Nr 79 z dnia 27 czerwca 1998 r. Rozporządzenie to określa m.in. dopuszczalne natężenie czynnika fizycznego (NDN) w aspekcie ochrony zdrowia przy narażeniu 8-o i 42-godzinnym pracowników na oddziaływanie hałasu. Określone zostały również: maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom - C oraz dopuszczalne wielkości ciśnienia akustycznego infradźwięków i naddźwięków.

Aktami prawnymi dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio emisji hałasu na stanowiskach pracy są również m.in.:

- Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz. U. z dnia 27 marca 1985r. wraz z dalszymi
   zmianami,
- Ustawa - "Kodeks Pracy" w artykułach dotyczących wymagań w zakresie konstrukcji maszyn, bezpieczeństwa i
  higieny pracy, stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu na pracownika, obowiązków
  pracodawcy w tym zakresie oraz wprowadzania do eksploatacji maszyn po certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B"
  lub złożeniu deklaracji zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

W/w ustawy i rozporządzenia są systematycznie zmieniane wraz z postępem procesu legislacyjnego obejmującego transpozycje prawa Unii Europejskiej, do prawa polskiego.

b) Ochrona środowiska

Podstawowym aktem prawnym do 2001r. była Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy i zarządzenia dotyczące prawa budowlanego, Inspekcji, Ochrony Środowiska, zasad i trybu ustalania lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. nr 66 poz. 436) określało dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (o różnej zabudowie i przeznaczeniu) powodowanego przez poszczególne grupy hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektromagnetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.

Dopuszczalne dotychczas poziomy hałasu w środowisku określone przez w/w Rozporządzenie przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

Lp.

Przeznaczenie terenu

Drogi lub linie kolejowe

Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

 

 

pora dnia

pora nocy

pora dnia

pora nocy

1

2

3

4

5

6

1

a. obszary ochrony uzdrowiskowej

b. tereny szpitali poza miastem

50

40

40

35

2

a. tereny wypoczynkowo rekreacyjne poza miastem

b. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

c. tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

d. tereny domów opieki

e. tereny szpitali w miastach

55

45

45

40

3

a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi

c. tereny zabudowy zagrodowej

60

50

50

40

4

tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych

65

55

55

45


W/w wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przedstawione dla ewentualnych przyszłych porównań, mogą ulec zmianie po opracowaniu i wejściu w życie nowego rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. "Prawo ochrony środowiska".

Polskie Normy

Podstawą polskiego systemu badań i certyfikacji, w tym określania poziomów emisji hałasu są dotychczas Polskie Normy oraz instrukcje i metodyki opracowywane i wydawane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, Instytuty Branżowe i Resortowe, laboratoria i inne jednostki badawcze. W nowych uregulowaniach prawnych system certyfikacji i oceny zgodności ustala ustawa z dnia 28 kwietnia 2000r. "O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw".

Instrukcje zawierają głównie metody pomiarowe i obliczeniowe dotyczące zakresu badań, które aktualnie nie mogą być znormalizowane na podstawie Polskich Norm. W zakresie ochrony przed hałasem występują dwa zespoły Polskich Norm opracowanych w Polskim Komitecie Normalizacji i obejmujące:
- dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zamieszkania i pracy oraz dopuszczalne poziomy hałasu wytwarzanego
  przez pojazdy, maszyny, urządzenia i instalacje,
- wymagania dotyczące metod pomiaru i oceny hałaśliwości źródeł hałasu, właściwości akustycznych materiałów,
  wyrobów i elementów przeciw-hałasowych stosowanych do ochrony ludzi i środowiska przed hałasem.

Podstawowe Polskie Normy były wprowadzane zarządzeniami poszczególnych ministrów do tzw. obligatoryjnego stosowania otrzymując tym samym umocowania prawne. Należy podkreślić, że Polskie Normy od wielu lat uwzględniały w miarę możliwości wymagania norm międzynarodowych i Wspólnoty Europejskiej, a Polska jest członkiem kilku międzynarodowych Komitetów Normalizacyjnych.
 


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie