Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji haasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Uregulowania prawne Unii Europejskiej dotyczce haasu.

Sposb dotychczasowych uregulowa prawnych w Polsce zwizanych z emisj haasu w miejscu pracy i w rodowisku nie znajduje odpowiednikw w prawodawstwie Unii Europejskiej, gdzie sprawy haasu w miejscu pracy i w rodowisku, powodowanego przez maszyny i urzdzenia, rozpatrywane s w pierwszej kolejnoci u rde jego emisji. Std uregulowania prawne dotyczce tego problemu skoncentroway si gwnie w t.zw. Dyrektywach UE odnoszcych si do okrelonych wyrobw. Ustanowione przez poszczeglne Komitety Normalizacyjne normy nie s obowizujce, a su gwnie usprawnieniu procedur oceny zgodnoci.

Dyrektywy zwizane z emisj haasu s od wielu lat gwnym narzdziem polityki ekologicznej Wsplnoty. Sprawami ochrony rodowiska zajmuje si utworzone przez jej Rad Ministrw (Rad) Agencja Ochrony rodowiska wraz z sieci informacji i obserwacji stanu rodowiska. Dyrektywy, obejmujce szeroki zakres zagadnie danej dziedziny, s opracowywane w odpowiednich Komitetach i Agencjach i po przedstawieniu przez Rad zatwierdzane przez Parlament Europejski, a nastpnie publikowane w Dzienniku Urzdowym. Pierwotn podstaw prawn Dyrektyw UE jest Art. 95 Traktatu Rzymskiego ustanawiajcego Europejsk Wsplnot Gospodarcz (1957r.) - oraz jego Artykuy100; 100a i 118a. Traktat ten m.in. stanowi podstaw regu swobodnego przepywu towarw pomidzy Pastwami Czonkowskimi.

Problem ochrony rodowiska zosta rozszerzony w Jednolitym Akcie Europejskim z 1987r. gdzie sformuowane zostay nastpujce zasady, na ktrych powinna opiera si ochrona rodowiska:
1) Naley podejmowa dziaania zapobiegawcze.
2) Szkody ekologiczne powinny by usuwane u rda.
3) Zanieczyszczajcy paci.

Zawarte w Dyrektywach ujednolicenie wymagania dotyczce bezpieczestwa, ochrony zdrowia i ochrony rodowiska s podstaw wolnego obrotu towarowego w Pastwach Czonkowskich oraz ochrony rynku wewntrznego Unii Europejskiej przed wyrobami mogcymi stanowi zagroenie dla ycia zdrowia ludzi oraz rodowiska.

Dyrektywy "starego" i "nowego" podejcia

Wydawane do 1985r. Dyrektywy dotyczce haasu byy to t.zw. Dyrektywy "starego podejcia". Opieraj si one w niewielkim stopniu na normach. Zawieraj w sobie szereg ustale, definicji, wymaga technicznych, metodyk badawczych (gwnie pomiarowych), ktre w Dyrektywach "nowego podejcia" zostay przesunite do norm zharmonizowanych. Dyrektywy "nowego podejcia" dotyczce urzdze zawieraj na og kompleksowe oraz wariantowe (moduowe) procedury oceny zgodnoci. Dyrektywy "starego podejcia" s wice jeeli chodzi o zamierzony skutek (osignicie okrelonego stanu) zostawiajc wadzom krajowym pastwa czonkowskiego wybr formy i metody ich wdroenia. Dyrektywy "nowego podejcia" obejmuj szeroki zakres wyrobw i s opracowywane, zatwierdzane i ogaszane, w ten sam sposb, co Dyrektywy poprzednie z tym, e przyjmowane s na zasadzie wikszoci kwalifikowanej, a nie jak wczeniej na zasadzie jednomylnoci.

Podstawa opracowa Dyrektyw "nowego podejcia" jest Uchwaa Rady z dnia 7 maja 1985r. Uchwaa ta wprowadza nastpujce zasady "nowego podejcia":
- harmonizacja ustawodawstwa zostaje ograniczona do zasadniczych wymaga, ktre powinien spenia produkt
  wprowadzany na rynek Wsplnoty,
- w Dyrektywach, w zwizku z powyszym, okrelone s tylko zasadnicze wymagania i odnosz si gwnie do
   zagwarantowania bezpieczestwa osb, mienia i rodowiska podczas uytkowania produktw,
- specyfikacje techniczne dotyczce produktw speniajcych zasadnicze wymagania s uwzgldnione w europejskich
   normach zharmonizowanych,
- stosowanie norm zharmonizowanych lub innych norm jest dobrowolne, a producent moe zawsze zastosowa inne
   specyfikacje techniczne. Zarwno normy zharmonizowane, jak te inne specyfikacje techniczne musz pokrywa
  wszystkie zasadnicze wymagania bezpieczestwa zawarte w Dyrektywach,
- produkty wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystaj z domniemania zgodnoci z wymaganiami
   zasadniczymi,
- producent lub jego upowaniony przedstawiciel ponosi pen odpowiedzialno za swj produkt.

Dyrektywy "nowego podejcia" musz by wdroone do prawa krajowego przez wszystkie kraje czonkowskie w zasadzie w postaci niezmienionej co do formy i treci (przy zachowaniu regu i form ustalonych dla transpozycji aktw prawnych Unii Europejskiej).

Wprowadzenie w/w zasad stanowi kolejny krok w usuwaniu barier technicznych i prawnych ograniczajcych swobodny przepyw towarw. Tak, jak odpowiedzialno za wyprodukowanie bezpiecznych maszyn i urzdze spoczywa na wytwrcach, to okrelona kontrola rynku regulowana oddzielnymi aktami prawnymi - na wadzach krajowych.
Podstawow Dyrektyw "nowego podejcia" w zakresie emisji haasu jest Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000r. o zblianiu przepisw prawa Pastw Czonkowskich dotyczcych emisji haasu do otoczenia przez urzdzenia uywane na zewntrz pomieszcze.

Normy Europejskie

Konkretyzacja wymaga zawartych w Dyrektywach "nowego podejcia" nastpuje za porednictwem norm. Funkcjonujce dotychczas w krajach nie zrzeszonych w UE normy krajowe nie ustalaj w sposb jednolity, dla rnych pastw, wymogw bezpieczestwa, wartoci granicznych, metodyk bada i aparatury pomiarowej. W Unii Europejskiej sprecyzowane zasadnicze wymagania Dyrektyw okrelaj w sposb ujednolicony t.zw. normy zharmonizowane. Normy te opracowywane s w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych CEN, CENELEC i ETSJ, przy uwzgldnieniu norm midzynarodowych Organizacji Normalizacyjnej ISO. Normy te s aktualizowane stosownie do postpu technicznego i rozwoju praktyki inynierskiej. Normy zharmonizowane wyznaczaj akceptowalny poziom bezpieczestwa.

Normy Europejskie (EN) opracowywane s na podstawie mandatu udzielanego okrelonej europejskiej organizacji przez Komisj Europejsk i obejmuj nastpujce, gwne grupy wymaga:
- podstawowe,
- technologiczne,
- dotyczce wyrobw,
- dotyczce bada,
- dotyczce usug,
- dotyczce funkcji.

Wan grup s normy tworzce systemy zapewnienia jakoci wyrobw (np. serii ISO 9000 i EN 29000).
Mandatowa procedura opracowania Norm Europejskich sprowadza si do realizacji nastpujcych etapw:
- Komisja Europejska na bazie oglnych przepisw unijnych i przyjtych preferencji podejmuje decyzj o wszczciu
  prac normalizacyjnych w okrelonym obszarze,
- Odnony stay Komitet UE opracowuje t.zw. formularze mandatowe i przedstawia je europejskim organizacjom
  normalizacyjnym, jako propozycje kontraktu na realizacj okrelonego tematu normalizacyjnego,
- Kraje Czonkowskie s zobowizane do wstrzymania wszystkich samodzielnie realizowanych prac normalizacyjnych w
  danym obszarze,
- Nastpuje opracowanie Normy Europejskiej stanowice wynik realizacji mandatu.

Za norm zharmonizowan uwaa si norm opracowan w w/w trybie, ktra zostaa przyjta przynajmniej przez jedno Pastwo Czonkowskie. Wykaz norm zharmonizowanych jest publikowany w Dzienniku Urzdowym Wsplnot Europejskich. Europejskie kraje czonkowskie wdraaj Norm Europejsk do norm krajowych. Wykaz Polskich Norm transponujcych postanowienia norm zharmonizowanych bdzie z chwil wdroenia danej Dyrektywy, dotyczcej maszyn lub urzdze, do prawa polskiego, publikowany przez Ministra Gospodarki w Monitorze Polskim. Normy krajowe sprzeczne z w/w normami powinny rwnoczenie zosta wycofane. Tak, jak stosowanie norm jest nieobowizkowe, producent moe wykaza zgodno z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw (gwnie dotyczcych bezpieczestwa) w inny sposb ni wykazywanie zgodnoci na podstawie norm zharmonizowanych. Jednak stosowanie norm zharmonizowanych na etapie projektowania, produkcji, bada i eksploatacji wyrobw zasadniczo upraszcza zapewnienie i udowodnienie zgodnoci wyrobu z podstawowymi wymaganiami okrelonymi w Dyrektywach.

Producent wytwarzajcy wyroby w warunkach obowizywania innych przepisw ma obowizek udowodnienia, e jego wyroby speniaj rwnie wymagania odnonych Dyrektyw, co znacznie wydua i podraa proces oceny zgodnoci. Stosujcy normy zharmonizowane producenci korzystajcy z przywileju t.zw. domniemania zgodnoci powinni zwraca szczegln uwag na wymg, aby zastosowane normy pokryway wszystkie zasadnicze wymagania danych Dyrektyw. Niespenienie tego wymogu moe spowodowa zakwestionowanie domniemania zgodnoci z Dyrektyw.

Procedury oceny zgodnoci

Ocena zgodnoci urzdzenia z wymaganiami zasadniczymi jest procedur, przez ktr producent lub jego upowaniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, e urzdzenie spenia wymagania Dyrektywy (Rozporzdzenia).
Procedury oceny zgodnoci maj na celu sprawdzenie i udokumentowanie, e dany wyrb (w stosunku, do ktrego jest to wymagane) spenia wymagania Dyrektywy (Rozporzdzenia).

Zgodnie z Decyzjami Rady 90/683/EWG oraz 93/465/EWG procedura oceny zgodnoci powinna by przeprowadzona w oparciu o t.zw. moduowa ocen zgodnoci (8 moduw), ktre w przypadku oceny emisji haasu do otoczenia, urzdze pracujcych na zewntrz pomieszcze moe by przeprowadzana przy wykorzystaniu ustalonych moduw wg nastpujcych wariantw:

1) Deklarowanie zgodnoci przez producenta. Producent dokonuje wewntrznej kontroli projektu, produkcji i dokumentacji, sporzdza pisemn deklaracj zgodnoci oraz znakuje wyroby znakiem CE i umieszcza oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA. Dokumentacja techniczna jest przechowywana do dyspozycji wadz pastwowych. W tym wariancie oceny zgodnoci wyrobw, dla ktrych niezbdny jest udzia jednostki notyfikowanej przewiduje si okresow kontrole zgodnoci urzdze z dokumentacja techniczn i sprawdzenie urzdze w fazie produkcji.

2) Producent lub jego upowaniony przedstawiciel przed wprowadzeniem do obrotu pierwszej sztuki wyrobu lub oddaniem jej do uytkowania przedstawia jednostce notyfikowanej kopi dokumentacji technicznej oraz (na danie) prototyp wyrobu. Jednostka notyfikowana sprawdza zgodno z zasadniczymi wymaganiami, przeprowadza ewentualne badania i jeeli przewiduje to odnona Dyrektywa (Rozporzdzenie) wystawia certyfikat zgodnoci (certyfikat badania typu). Producent znakuje wyroby znakiem CE, umieszcza oznaczenie LWA i sporzdza w formie pisemnej deklaracj zgodnoci. Jednostka notyfikowana (lub przez ni upowaniona) powinna przeprowadza okresowe kontrole, aby w sposb cigy weryfikowa zgodno produkowanych wyrobw z dokumentacj techniczn i wymaganiami odnonej Dyrektywy (Rozporzdzenia).

3) Demonstrowanie (ocena) zgodnoci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami odnonej Dyrektywy poprzez zatwierdzony i stosowany system jakoci w fazie projektowania, produkcji oraz kontroli i badania wyrobu (oparty gwnie na normach serii EN-ISO 9000).

Producent lub jego upowaniony przedstawiciel znakuje wyroby znakiem CE, umieszcza oznaczenie LWA i sporzdza pisemn deklaracj zgodnoci. W zalenoci od ustale odnonej Dyrektywy (Rozporzdzenia) producent lub jego upowaniony przedstawiciel skada do wybranej jednostki notyfikowanej wystpienie o ocen stosowanego systemu zapewnienia jakoci, przedstawiajc wymagan dokumentacj wyrobu i systemu jakoci. Jednostka notyfikowana oprcz sprawdzenia zasadniczego przeprowadza okresowe audity (w tym niezapowiedziane) dla weryfikacji biecego stosowania zasad systemu zapewnienia jakoci.

System oceny zgodnoci, zgodnie z ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie oceny zgodnoci, akredytacji oraz zmianie niektrych ustaw, stanowi:
1) przepisy okrelajce wymagania oraz specyfikacje techniczne dotyczce wyrobw i procesw ich wytwarzania;
2) podmioty: Polskie Centrum Akredytacji, jednostki certyfikujce, laboratoria, jednostki kontrolujce,
3) Normy regulujce dziaania instytucji wymienionych w pkt.2)
4) przepisy okrelajce wymagania zasadnicze zawarte s w Rozporzdzeniach Rady Ministrw, do ktrych
    transponowane s poszczeglne Dyrektywy Unii Europejskiej.

Podstawowe pojcia stosowane w procesie oceny zgodnoci /wg Ustawy z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie oceny zgodnoci i zmianie niektrych ustaw/

Wyrb - rzecz ruchoma bez wzgldu na stopie jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu, z wyjtkiem nieprzetworzonych produktw rolnych, hodowlanych oraz pochodzcych z rybowstwa lub owiectwa.
Wprowadzenie do obrotu - przekazanie wyrobu po raz pierwszy w kraju uytkownikowi, konsumentowi bd sprzedawcy przez producenta, jego przedstawiciela lub importera.

Znak zgodnoci (CE) - zastrzeony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami oceny zgodnoci, wskazujcy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania oraz e dany wyrb lub proces jego wytwarzania s zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi.

Jednostka kontrolujca - jednostka dokonujca sprawdzenia zgodnoci projektu wyrobu, wyrobu lub procesw jego wytwarzania z wymaganiami zasadniczymi lub specyfikacjami technicznymi.

Notyfikowane jednostki certyfikujce - jednostki certyfikujce, jednostki kontrolujce lub laboratoria, ktrym udzieli notyfikacji waciwy minister ze wzgldu na przedmiot oceny zgodnoci w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostki notyfikowane
- posiadajce uprawnienia udzielone przez ministra waciwego ze wzgldu na przedmiot oceny zgodnoci - akredytowane jednostki certyfikujce, kontrolujce lub laboratoria.

Certyfikat zgodnoci
- dokument wykazujcy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i naleycie zidentyfikowany wyrb lub proces jego wytwarzania s zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi.

Certyfikacja zgodnoci - dziaanie strony trzeciej - jednostki certyfikujcej - niezalenej od producenta, jego przedstawiciela lub importera - zmierzajce do wykazania, e zapewniono pewien stopie zaufania, i wyrb, proces jego wytwarzania s zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. Certyfikacji wyrobw dokonuj notyfikowane jednostki certyfikujce. Podstaw wydania certyfikatu jest pozytywny wynik bada jednostki certyfikujcej.

Zasadnicze wymagania - wymagania, ktre spenia musi wyrb wprowadzony do obrotu lub oddany do uytkowania, ktre to wymagania okrelaj Dyrektywy UE uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Wsplnot Europejskich z dnia 7 maja 1985r. w sprawie nowego podejcia do harmonizacji technicznej i normalizacji zwanych Dyrektywami nowego podejcia. W Polsce zasadnicze wymagania zawarte s w Rozporzdzeniach RM, do ktrych transponowane s postanowienia Dyrektyw.

Wymagania szczegowe - wymagania zharmonizowanych norm lub specyfikacji technicznych, ktrym musi odpowiada wyrb wprowadzany do obrotu. Wymaganiom lub specyfikacjom okrelonym w Dyrektywach UE innych ni Dyrektywy nowego podejcia powinien odpowiada wyrb, ktrego zgodno oceniana jest na ich podstawie.

Specyfikacje techniczne
- dokumenty okrelajce cechy, ktre wyrb powinien posiada w zakresie jakoci, parametrw technicznych, bezpieczestwa lub wymiarw oraz w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, bada i metodologii bada, opakowania, oznakowania i oznaczenia wyrobu.

Deklaracja zgodnoci WE - dokument wydawany przez wytwrc lub jego upowanionego przedstawiciela, w ktrym on owiadcza na swoj wyczn odpowiedzialno, e wprowadzony do obrotu lub oddawany do uytkowania wyrb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub wymaganiami szczegowymi i specyfikacjami technicznymi.
Dyrektywy i Rozporzdzenia RM wdraajce je do prawa polskiego nie narzucaj w szczegach okrelonej formy Deklaracji zgodnoci. Jako podstawa mona przyj formularz zaproponowany w normie PN-EN 45014:1993 oraz zalecenia odnonych Dyrektyw.

Przykadowo:
Deklaracja zgodnoci WE dla wyrobw ocenianych zgodnie z Dyrektyw 2000/14/WE (dot. Haasu urzdze pracujcych na zewntrz pomieszcze) powinna zawiera nastpujce informacje:
- nazw i adres producenta lub jego upowanionego przedstawiciela,
- nazwisko i adres osoby, ktra przechowuje dokumentacje techniczn,
- opis urzdzenia, jego mark, typ i numer,
- uzasadnienie zastosowanej aparatury badawczej,
- zmierzony poziom mocy akustycznej urzdzenia reprezentatywnego dla danego typu,
- gwarantowany poziom mocy akustycznej danego urzdzenia,
- owiadczenie, e urzdzenie spenia wymagania okrelone w Dyrektywie (Rozporzdzeniu),
- owiadczenie, e urzdzenie jest zgodne z wymaganiami, okrelonymi w przepisach (wymaganiach) innych

Rozporzdze wydanych na podstawie Art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie zgodnoci, akredytacji oraz zmianie niektrych ustaw, o ile jest wymagane,
- imi i nazwisko osoby upowanionej do skadania podpisu w imieniu producenta lub jego upowanionego
  przedstawiciela,
- miejsce i dat wystawienia.

Deklaracja zgodnoci WE, powinna by przechowywana przez producenta lub jego upowanionego przedstawiciela przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza urzdzenia. Deklaracj zgodnoci WE naley sporzdzi w jzyku polskim oraz przetumaczy na jzyk Pastwa Czonkowskiego, do ktrego urzdzenie jest eksportowane lub jzyk Pastwa zlecajcego przeprowadzenie oceny zgodnoci.

Dokumentacja techniczna w procesie oceny zgodnoci

Dokumentacja techniczna powinna umoliwi dokonanie oceny zgodnoci urzdzenia z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie (Rozporzdzeniu) i powinna zawiera co najmniej nastpujce informacje:
- nazw i adres producenta lub jego upowanionego przedstawiciela,
- opis urzdzenia i jego mark,
- nazw fabryczn, typ, seri i numer urzdzenia,
- dane techniczne i zmierzony poziom mocy akustycznej LVA - istotne dla identyfikacji urzdzenia,
- sprawozdanie techniczne z pomiarw haasu wykonane zgodnie z wymaganiami zacznikw Dyrektywy
  (Rozporzdzenia),
- nazw i typ zastosowanej aparatury pomiarowej oraz wyniki oszacowania niepewnoci pomiarw wynikajce ze
  zmiennoci produkcji oraz jej wpywu na gwarantowany poziom mocy akustycznej.

Do dokumentacji technicznej producent lub jego upowaniony przedstawiciel docza, jeeli zachodzi taka potrzeba, niezbdne schematy, opisy i wyjanienia. Na og ustala si, e dokumentacja techniczna powinna by przechowywana co najmniej przez 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego typu urzdzenia.

Dobrowolna ocena zgodnoci

Ocenie tej mog by poddane w szczeglnoci:
- wyroby nie objte obowizkow ocen zgodnoci przewidzian w Dyrektywach lub odnonych Rozporzdzeniach
  krajowych,
- systemy zarzdzania jakoci, rodowiskiem, bezpieczestwem,
- usugi,
- kompetencje personelu.

Dotychczasowe Dyrektywy UE dotyczce haasu urzdze

Do koca 2001r. obowizuj nastpujce Dyrektywy dotyczce emisji haasu pracujcych maszyn (gwnie maszyn i sprztu dla celw budowlanych):
- Dyrektywa 79/113/EWG z dnia 19 grudnia 1978r. W sprawie zbliania przepisw prawa pastw czonkowskich
  dotyczcych okrelania emisji haasu ze sprztu i maszyn budowlanych (Dyrektywa ramowa);
- Dyrektywa Rady 84/532/EWG dotyczca zblienia przepisw prawa pastw czonkowskich odnonie postanowie w   kwestii budowy zakadw i wyposaenia (Dyrektywa ramowa);
- Dyrektywa Rady 84/533/EWG z dnia 17 wrzenia 1984r. w sprawie zblienia przepisw prawa pastw czonkowskich   dotyczcych dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej sprarek;
- Dyrektywa Rady 84/534/EWG z dnia 17 wrzenia 1984r. w sprawie zblienia przepisw prawa pastw czonkowskich   dotyczcych dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej urawi wieowych;
- Dyrektywa Rady 84/535/EWG z dnia 17 wrzenia 1984r. w sprawie zblienia przepisw prawa pastw czonkowskich
  dotyczcych dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej agregatw spawalniczych;
- Dyrektywa Rady 84/536/EWG z dnia 17 wrzenia 1984r. w sprawie zblienia przepisw prawa pastw czonkowskich
  dotyczcych dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej agregatw prdotwrczych;
- Dyrektywa Rady 84/537/EWG z dnia 17 wrzenia 1984r. w sprawie zblienia przepisw prawa pastw czonkowskich
  dotyczcych dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej zmechanizowanych, rcznych kruszarek betonw i motw;
- Dyrektywa Rady 84/538/EWG z dnia 17 wrzenia 1984r. w sprawie zblienia przepisw prawa pastw czonkowskich
  dotyczcych dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej kosiarek do trawy;
- Dyrektywa Rady 86/662 z dnia 22 grudnia 1986r.. w sprawie ograniczenia haasu koparek hydraulicznych, koparek
  linowych, spycharek, adowarek i koparko-adowarki.

W/w Dyrektywy oprcz cech wyszczeglnionych w pkt. "Dyrektywy starego i nowego podejcia" niniejszego opracowania charakteryzoway si:
- ustalaniem dla wszystkich wyrobw bdcych przedmiotem danych regulacji prawnych oglnie obowizujcych,
  dopuszczalnych poziomw mocy akustycznej i w niektrych przypadkach dopuszczalnych poziomw dwiku na
  stanowisku operatora. Metody bada emisji haasu skoncentrowano w jednej Dyrektywie (79/113/EWG) z
  uzupenieniami w Dyrektywach szczegowych bez powoywania si na Europejskie Normy zharmonizowane
- procedury oceny zgodnoci ustalane byy oddzielnie dla poszczeglnych grup wyrobw i w wikszoci przypadkw
  zawieray:
      - badania typu, wydanie wiadectwa typu (certyfikatu),
      - kontrol losow zgodnoci produkowanych modeli z badanym typem, przez zaaprobowane w danym kraju
        czonkowskim jednostki badawcze
- nie przewidyway dla omawianych grup wyrobw obszarw oceny zgodnoci polegajcych tylko na wewntrznej
  kontroli projektu, produkcji i dokumentacji przeprowadzonej przez producenta (deklaracja zgodnoci producenta) dla
  maszyn i urzdze w stosunku, do ktrych nie wprowadzone zostay ograniczenia mocy akustycznej i poziomu
  dwiku na stanowisku operatora,
- nie przewidyway wariantu procedury oceny zgodnoci opartej o kontrol przez jednostk notyfikowan
  zatwierdzonego systemu jakoci w przedsibiorstwie,
- nie przewidyway rwnie wyboru wariantw procedury oceny zgodnoci,
- nie przewidyway wyczenia czci wyrobw z ogranicze dopuszczalnej wartoci mocy akustycznej, przy
  zachowaniu oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzdzenia,
- nie przewidyway oznaczenia wyrobw speniajcych wymagania w/w Dyrektyw - znakiem CE.

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000r. o zblieniu przepisw prawnych Pastw Czonkowskich dotyczcych emisji haasu do otoczenia przez urzdzenia uywane na zewntrz pomieszcze.

Opracowanie i opublikowanie tej Dyrektywy jest kolejnym krokiem porzdkujcym regulacje prawne UE w zakresie ujednolicenia metod badawczych, procedur oceny zgodnoci i wymaga dotyczcych emitowanej mocy akustycznej prze szeroki asortyment urzdze pracujcych na zewntrz pomieszcze.

Dyrektywa ta jest oparta na zasadach i koncepcjach zawartych w Uchwale Rady z dnia 7 maja 1985r. dotyczcej nowego podejcia do technicznej harmonizacji i normalizacji oraz dalszym rozwiniciu tych zasad w Decyzji Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993r. dotyczcej moduw dla rnych faz procedury oceny zgodnoci i regu nanoszenia oznakowa.

Oprcz cech Dyrektyw "nowego podejcia", Dyrektywa ta w porwnaniu do dyrektyw poprzednich ("starego podejcia") okrela zawarte wymagania jako minimalne w zakresie poziomu emisji haasu do otoczenia urzdze eksploatowanych na zewntrz pomieszcze, co umoliwia producentom (i Pastwom Czonkowskim w swoich aktach prawnych) wyjcie poza te wymagania minimalne i wyznaczenie wasnych, wyszych standardw krajowych. Dyrektywa dotyczy wyrobw wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu (nowych) oraz wyrobw uywanych wprowadzanych na rynek Wsplnoty Europejskiej z t.zw. "drugiej rki".

Przewiduje rwnie nadzr pastwa na przestrzeganiem zasad gwarantujcych zapewnienie wprowadzania na rynek tylko urzdze speniajcych wymagania Dyrektywy poprzez wyrywkowe kontrole przeprowadzane przez organy nadzoru rynku oraz prowadzenie monitoringu przez producenta i jednostki notyfikowane. Jednoczenie wprowadza zasad zabraniajc Pastwom Czonkowskim ograniczania lub przeszkadzania w dopuszczaniu do obrotu lub dopuszczaniu do uytkowania urzdze, ktre speniaj wymagania Dyrektywy, a ponadto:
- ustala, e odpowiedzialno za zgodno urzdzenia z wymaganiami Dyrektywy ponosi wycznie producent lub jego
  upowaniony przedstawiciel,
- przewiduje, wariantowe procedury oceny zgodnoci wyrobw, dla ktrych wymagany jest udzia jednostki
  notyfikowanej, stwarzajc tym samym moliwo ich wyboru przez producenta lub jego upowanionego
  przedstawiciela,
- wprowadzono wariant oceny zgodnoci polegajcy na kontroli przez jednostk notyfikowan zatwierdzonego i
  stosowanego w procesie projektowania, produkcji i bada wyrobu finalnego zakadowego systemu zapewnienia
  jakoci,
- ustanowiono obszar deklarowanej zgodnoci producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, traktowany jako
  wystarczajcy dla urzdze, ktre zaliczono do podlegajcych tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy
  akustycznej, pozostawiajc jego obnianie mechanizmowi dziaania konkurencji,
- podniesiono rang Dyrektywy, ktra poza oznaczeniem poziomu mocy akustycznej wprowadza dla urzdze
  speniajcych jej wymagania oznakowanie znakiem CE, a spenienie wymaga innych Dyrektyw powinno by, w tym
  przypadku odnotowane w deklaracji zgodnoci WE urzdzenia,
- wprowadzony jest obowizek gromadzenia danych o haasie dla potrzeb dalszych dziaa legislacyjnych poprzez
  wysyanie kopii deklaracji zgodnoci do Pastw Czonkowskich i Komisji,
- Dyrektywa obejmuje aktualnie wyczerpujcy zakres urzdze, ktrych praca na zewntrz pomieszcze powoduje
  emisj haasu do otoczenia z podziaem na urzdzenia podlegajce ograniczeniom emisji haasu (wymagajce udziau
  jednostki notyfikowanej w ocenie zgodnoci) i urzdzenia podlegajce tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu
  mocy akustycznej, gdzie udzia jednostki notyfikowanej jest nieobligatoryjny,
- precyzuje pojcie urzdzenia, jako dotyczce wszystkich maszyn posiadajcych wasny napd lub mogce by
  przemieszczane niezalenie od zespou napdowego, ktre zgodnie z typem mog by przeznaczone do pracy na
  zewntrz pomieszcze i przyczyniaj si do naraenia rodowiska na haas. Dotyczy to rwnie maszyn pracujcych
  w otoczeniu czciowo redukujcym oddziaywanie haasu na rodowisko (namioty, zadaszenia, szkielety budynku i   moty hydrauliczne),
- Dyrektywa nie zawiera wymaga dot. Poziomu dwiku na stanowiskach operatorw urzdze,
- przywouje Europejskie Normy zharmonizowane zalecane do przeprowadzenia pomiarw emisji haasu
  przedmiotowych urzdze (w zaczeniu),
- wprowadza dwuetapowy okres przystosowania urzdze do nowych ogranicze, dopuszczalnych wartoci mocy
  akustycznej urzdze dla ktrych wymagany jest udzia jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodnoci,
- wprowadza t.zw. "domniemanie zgodnoci", z ktrego wynika, e w stosunku do danego urzdzenia oznaczonego
   znakiem CE i oznaczeniem gwarantowanego (dopuszczalnego) poziomu mocy akustycznej, posiadajcego deklaracj
  zgodnoci WE wystawion przez producenta lub jego upowanionego przedstawiciela mona domniemywa, e jest
  ono zgodne z wymaganiami Dyrektywy (lub odpowiedniego Rozporzdzenia),
- przewiduje sankcje dla Pastw Czonkowskich i podmiotw za wprowadzenie do obrotu urzdze nie speniajcych
   wymaga Dyrektywy (m.in. zakaz demonstrowania takich urzdze na targach i wystawach),
- Dyrektywa 2000/14/WE wchodzi w ycie z dniem 2 stycznia 2002r. Z tym te dniem trac moc wymienione
   Dyrektywy szczegowe (9 Dyrektyw).

Porwnanie w zakresie wymaga dotyczcych dopuszczalnych wartoci mocy akustycznej dla rnych typw urzdze (gwnie budowlanych) ustalonych w poprzednich Dyrektywach UE i Dyrektywie 2000/14/WE przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2 Porwnanie dopuszczalnych poziomw mocy akustycznej A w dB dla rnych typw urzdze wg Dyrektyw "haasowych" wanych do dnia 2 stycznia 2002r. i Dyrektywy 2000/14/WE

Lp.

Rodzaj maszyny

Nr Dyrektywy

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej (dB)

Dyrektywa 2000/14/WE

I etap
II etap

1

2

3

4

5

6

1.

A. urawie wieowe
(mechanizm podnonikowy
i zesp napdowy)

B. urawie wieowe, w
ktrych stanowisko
operatora jest
przytwierdzone do
konstrukcji urawia

84/534



87/534

( zmieniajca Dyrektyw 84/534)

100



(80)

( dop. poziom dwiku na stanowisku operatora)

98

96



-

2.

Rczne kruszarki betonu i moty
m < 20 kg
20 kg < m < 35 kg
m > 35 kg

84/537



108
111
114



107
94
96



105
92
94

3.

1) Koparki hydrauliczne,
koparki linowe,
spycharki, adowarki i koparko-adowarki o
mocy zespow napdowych:
a) < 70 kW
b) > 70 kW < 160 kW
c) > 160 kW < 350 kW
    > 350 kW
2) j.w. gsienicowe
    P>55
    P =< 55

86/662








-







106
108
112
118
(85) na stanowisku operatora

P>55

 




85

-
87
104

P>55







82

-
84
101

4.

Sprarki o nominalnym
przepywie powietrza Q:
Q <5
5 < Q < 10
10 < Q < 30
Q >30

84/533



100
100
102
104



P =< 15
99
P>15
97



P =< 15
97
P>15
95

5.

Spawalnicze agregaty prdotwrcze
o nominalnej
maksymalnej wartoci rdu
< 200 A
>200 A

84/535





101
100



2<P =< 10
98
P>10
97



2<P =< 10
96
P>10
95

6.

Kosiarki do trawy o szerokoci cicia L:
L < 50 cm
50 cm < L < 120 cm
L > 120 cm

84/538



96
100
105
(90) na stanowisku pracy operatora
przy L >120 cm



96
100
105



94
98
103

7.

Energetyczne agregaty prdotwrcze o mocy elektr. P:
P < 2 kVA
2 kVA < P < 8 kVA
8 kVA < P < 240 kVA
P > 240 kVA

84/536




104
104
103
105




97
98

97




95
96

95

Uwaga: Dyrektywa 2000/14/WE okrela urzdzenia moc napdow P w kW
 



   Patronat




 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie