Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji haasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Omwienie nowych, krajowych regulacji prawnych zwizanych z emisj haasu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. "Prawo ochrony rodowiska".

Zmiany po 1989r. warunkw spoeczno-ekonomicznych, konieczno spenienia wymaga dostosowania do prawa wsplnotowego oraz wyranego odzwierciedlenia zobowiza Polski w dziedzinie ochrony rodowiska legy u podstawy opracowania nowej ustawy o ochronie rodowiska - "Prawo ochrony rodowiska". Ustawa ta zostaa uchwalona przez Sejm RP w dniu 27 kwietnia 2001r., podpisana przez Prezydenta RP i zamieszczona w Dzienniku Ustaw Nr 62 poz. 627 z 2001r.

Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym w systemie polskiego prawa ochrony rodowiska i porzdkujcym ten system. Przy dostosowywaniu nowej ustawy do prawa wsplnotowego wzito pod uwag podstawowe i pochodne akty prawne Unii Europejskiej, w tym odnone Dyrektywy, Decyzje, opinie, umowy, Konwencje i Traktaty midzynarodowe. Stworzono rwnie m.in. podstaw do wdroenia poszczeglnych Dyrektyw UE dotyczcych ochrony rodowiska - do prawa polskiego.

Waniejsze zespoy zagadnie regulowanych ustaw "Prawo ochrony rodowiska"

1) Polityka ekologiczna oraz program ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju

Podstawowym dokumentem w ochronie rodowiska bdzie "Polityka ekologiczna pastwa" opracowana przez ministra waciwego do spraw rodowiska, przedkadana raz na cztery lata przez Rad ministrw do zatwierdzenia przez Sejm RP. Z wykonania polityki ekologicznej rwnie co cztery lata waciwy minister przedkada sejmowi odpowiedni raport. Dla realizacji polityki ekologicznej pastwa opracowywane bd programy ochrony rodowiska: wojewdzkie, powiatowe i gminne, z ktrych raporty sporzdzane bd co 2 lata. Ustawa zawiera rwnie wszystkie gwne ustalenia Dyrektywy 90/113/WE w sprawie swobodnego dostpu do informacji o rodowisku oraz Konwencji o dostpie do informacji udziale spoeczestwa w procesach decyzyjnych z zakresu ochrony rodowiska, podpisanej w 1998r. w Aarhus. Zosta zagwarantowany dostp do w/w informacji osobom fizycznym i prawnym bez wzgldu na obywatelstwo lub interes prawny. Ustawa stwarza rwnie podstawy prawne pod pastwowy monitoring rodowiska oparty na podstawie pomiarw, danych statystycznych oraz pomiarw i ewidencji dokonywanych przez odpowiednie podmioty. Pro-spoeczny charakter ustawy przejawia si rwnie w przewidzianej obligatoryjnej procedurze przeprowadzania konsultacji spoecznych w przypadku realizacji przedsiwzi stanowicych potencjaln uciliwo dla rodowiska. Wprowadzono rwnie prawne ograniczenia reklamy propagujcej model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony rodowiska.

Gwnym celem przegldu poszczeglnych rozdziaw ustawy: "Prawo ochrony rodowiska" jest przyblienie zainteresowanym zagadnie zwizanych z emisj (wprowadzeniem do powietrza bezporednio lub porednio) haasu rozumianego, jako dwiki o czstotliwoci od 16 Hz do 16000 Hz generowane w czasie eksploatacji instalacji , urzdze technicznych, rodkw transportu i obiektw budowlanych. Przez oddziaywanie haasu na rodowisko naley rwnie rozumie oddziaywanie na zdrowie ludzi. Przeciwdziaanie zanieczyszczeniom t.j. emisji szkodliwej dla zdrowia ludzi (w tym haasem), podejmowanie dziaa umoliwiajcych zachowanie lub przywracanie rwnowagi przyrodniczej jest podstawowym zadaniem regulacji prawnych ochrony rodowiska.

Poziom haasu w powietrzu znajdujcym si w troposferze (z wyczeniem wntrz budynkw i miejsc pracy) okrela si jako rwnowany poziom dwiku A wyraony w decybelach (dB). Przez standardy emisyjne rozumie si tu dopuszczalne wielkoci emisji.

Ustawa przyja stosowan w Unii Europejskiej generaln zasad, e kto powoduje zanieczyszczenie rodowiska ten ponosi koszty usunicia zanieczyszczenia.

rdem informacji o rodowisku jest gwnie pastwowy monitoring rodowiska, ktry stanowi system pomiarw, ocen i prognoz stanu rodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w rodowisku. Badania monitoringowe, w tym haasu, przeprowadza si w sposb cykliczny. Monitoring przeprowadza Inspekcja Ochrony rodowiska dziaajca na podstawie odrbnej ustawy. Do pomiarw poziomu emisji energii do rodowiska (w tym haasu), oprcz organw administracji, zobowizane s rwnie podmioty korzystajce ze rodowiska na mocy prawa lub decyzji. Bazy danych w zakresie emisji, prowadz organy administracji terenowej - wojewodowie i starostowie. Dostpno do tych danych okreli rozporzdzenie waciwego ministra ds. rodowiska.
Wszelkie decyzje administracyjne dotyczce rodowiska podejmowane s z udziaem spoeczestwa (osb fizycznych i organizacji spoecznych) poprzez publiczn informacj o wnioskach o wydanie i wydaniu decyzji. Wszelkie planowane przedsiwzicia majce znaczco oddziaywa na rodowisko wymagaj przeprowadzenia postpowania dotyczcego oceny tego oddziaywania. przed udzieleniem wskaza i zezwole lokalizacyjnych. Postpowanie w tej sprawie przeprowadza organ administracji waciwy do wydania danej decyzji. Decyzje podejmowane s po uzgodnieniu z organem ochrony rodowiska. Rada Ministrw okreli w drodze rozporzdzenia rodzaj przedsiwzi, dla ktrych do wniosku o lokalizacj niezbdne jest doczenie raportu o przewidywanym oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko.

Zapewnienie warunkw utrzymania rwnowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami rodowiska dokonuje si ju na etapie tworzenia planw zagospodarowania przestrzennego gmin, ktre powinny obejmowa warunki w zakresie ochrony powietrza, wd, gleby, ochrony przed haasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
W granicach administracyjnych miast oraz w obrbie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona budowa zakadw stanowicych zagroenie dla zdrowia i ycia ludzi. Oddanie do uytku nowozbudowanego obiektu budowlanego, zespou obiektw lub instalacji moe zosta dokonane przy spenieniu zgodnoci uzyskanych parametrw dotyczcych emisji z parametrami okrelonymi w pozwoleniu.

Dzia V Ustawy powicony jest wycznie ochronie przed haasem zdefiniowanej jako zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego rodowiska poprzez:
- utrzymanie poziomu haasu poniej dopuszczalnego lub na tym poziomie,
- zmniejszenie poziomu haasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest osignity.

Dopuszczalne poziomy haasu dla rnego charakteru zabudowy rodowiska i terenu oraz pory dnia i nocy zostan okrelone przez ministra waciwego do sprawa ochrony rodowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia - w drodze rozporzdzenia. Dla aglomeracji i terenw na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny prowadzi si pastwowy, obowizkowy (gestia starosty) monitoring rodowiska i sporzdza co 5 lat map stanu akustycznego, w tym map terenw zagroonych haasem. Rada powiatu ustala program dziaa dostosowawczych dla danego terenu w gminnych (miejscowych) planach zagospodarowania biorc pod uwag poziom emisji haasu.

Rada powiatu w drodze uchway moe ograniczy lub zakaza uywania jednostek pywajcych lub niektrych ich rodzajw na zbiornikach powierzchniowych wd stojcych lub pyncych dla zapewnienia odpowiednich warunkw akustycznych na danym terenie.

Waciwy minister do spraw rodowiska okreli w drodze rozporzdzenia wartoci progowe poziomw haasu, ktrych przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na ktrym poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny do kategorii terenu zagroonego haasem. Dla takich terenw tworzy si programy dziaa dostosowawczych (w drodze rozporzdzenia wojewody). Szczegowe wymagania w zakresie programu ochrony rodowiska przed haasem okreli minister waciwy do spraw rodowiska - w drodze rozporzdzenia.

Bardzo wanym postanowieniem Ustawy dotyczcym m.in. obszarw zanieczyszczonych haasem (trasy komunikacyjne, lotniska) jest ustanowienie t.zw. "obszarw ograniczonego uytkowania" i "ograniczonego korzystania z nieruchomoci", dla ktrych to sytuacji przewidziano odpowiedni tryb odszkodowawczy.

W ramach przeciwdziaania zanieczyszczeniom rodowiska (wprowadzanie energii lub substancji) ustawa precyzuje, e eksploatacja instalacji oraz urzdzenia zgodnie z wymogami ochrony rodowiska jest obowizkiem ich waciciela, a w przypadku linii komunikacyjnych i portw lotniczych - zarzdzajcych nimi. Wynikaj z tego okrelone obowizki dla wacicieli i zarzdzajcych w zakresie organizacji pracy tych instalacji i urzdze, odpowiedniej informacji oraz przeciwdziaanie powstajcym szkodom. Przyjmuje si generaln zasad, e eksploatacja instalacji lub urzdzenia nie powinna powodowa przekroczenia okrelonych standardw emisyjnych, a przekroczenie tych standardw powinno wynika z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moe wystpowa duej ni jest to niezbdnie konieczne. Standardy emisyjne z instalacji okrela w drodze rozporzdzenia minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw gospodarki. Standardy w zakresie emisji haasu okrela si jako dopuszczalny poziom mocy akustycznej instalacji.

Prowadzcy instalacj oraz uytkownik urzdzenia s zobowizani do okresowych pomiarw emisji haasu oraz ewidencjonowania otrzymanych wynikw i przechowywania ich przez okres 5 lat.
Wymagania w w/w zakresie zostan okrelone w rozporzdzeniu ministra waciwego do spraw rodowiska. Wyniki otrzymanych pomiarw (w okrelonych przypadkach) prowadzcy instalacj przedkada organowi ochrony rodowiska. W przypadku przekroczenia standardw emisyjnych organ ochrony rodowiska moe naoy obowizek prowadzenia pomiarw emisji o czstotliwoci wikszej ni przewidziano w ustawie i odpowiednim rozporzdzeniu.
Instalacje pod wzgldem emisji (energii i substancji) dziel si na wymagajce w tym zakresie pozwolenia i niewymagajce, zgodnie z odpowiednim rozporzdzeniem ministra waciwego do spraw rodowiska. Wynikaj std okrelone wymagania dla wacicieli lub zarzdzajcych tymi instalacjami. Generalnie ustala si, e pozwolenie na emitowanie haasu do rodowiska jest wymagane, gdy haas w rodowisku przekracza poziomy dopuszczalne, okrelone w odnonym rozporzdzeniu.

Ustawa zakazuje uywania okrelonych instalacji lub urzdze naganiajcych na publicznie dostpnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (poza niektrymi wyjtkami).

W dziale III Ustawy omwione zostay warunki eksploatacji drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk i portw oraz stosowanie rozwiza technicznych i organizacyjnych w celu obnienia poziomw emisji.

Eksploatacja instalacji powodujca emisj (energii i substancji) jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeeli jest ono wymagane. Pozwolenia udziela organ ochrony rodowiska, w okrelonym trybie. Pozwolenia wydawane s na czas okrelony - nie duszy ni 10 lat. Pozwolenie, w okrelonych Ustaw przypadkach moe by cofnite lub ograniczone.
Dla instalacji powodujcej zanieczyszczenie poszczeglnych elementw rodowiska w duej skali - przewidziano udzielenie t.zw. pozwole zintegrowanych (Rozdzia 4).

Dzia III Ustawy ustala tryb wymierzania kar administracyjnych m.in. w przypadkach przekroczenia okrelonych w pozwoleniach, poziomw haasu, a Art. 329 - 361 okrelaj odpowiedzialno karn.

W tytule VII Dziale I zostay okrelone organy administracji do spraw ochrony rodowiska oraz ich uprawnienia i zakres obowizkw. S to:
- wjt, burmistrz lub prezydent miasta,
- starosta,
- wojewoda,
- Minister waciwy do spraw rodowiska.

W Dziale II okrelono instytucje ochrony rodowiska oraz ich zakresy dziaa s to:
- Pastwowa Rada Ochrony rodowiska,
- Komisja do spraw ocen oddziaywania na rodowisko,
- fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,

W tytule VIII omwione zostay warunki i tryb prowadzenia t.zw. "Dziaa dostosowawczych w przypadkach instalacji znaczco oddziaywujcych na rodowisko.

2) Projekt Rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie wymaga zasadniczych dla urzdze uywanych na zewntrz pomieszcze w zakresie emisji haasu do rodowiska

Jednym z gwnych i niezbdnych warunkw funkcjonowania przyszego, krajowego systemu oceny zgodnoci zharmonizowanego z systemem obowizujcym we Wsplnocie Europejskiej jest wdroenie do prawa polskiego Dyrektyw przenoszcych unijne procedury zgodnoci oraz pozostae zespoy t.zw. wymaga zasadniczych. Zgodnie z polskim systemem prawnym odbywa si to w drodze Rozporzdzenia Rady Ministrw.

Odnone Rozporzdzenia Rady Ministrw s opracowywane i podejmowane na podstawie Art. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie oceny zgodnoci, akredytacji oraz zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2001r. Nr 63 poz.636). W ten sposb postanowienia zawarte w Dyrektywach staj si prawem po wdroeniu ich do prawa krajowego.

W/w ustawa w Art. 6 ust. 1 ustala, e ocenie zgodnoci z wymaganiami zasadniczymi podlegaj wprowadzane do obrotu wyroby, ktre mog stwarza zagroenie albo su ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska objte innymi ustawami lub przepisami ustalonymi w Art. 6 ust. 2 i 3. Zgodnie z ust. 2 Rada Ministrw okrela w drodze Rozporzdzenia wymagania zasadnicze (transponowane z odnonych Dyrektyw Unii Europejskiej) dla wyrobw podlegajcych ocenie zgodnoci, warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoci oraz sposb znakowania wyrobw wymienionych w ust. 1 o ile nie zostay okrelone w odrbnych przepisach. W wydawanych Rozporzdzeniach RM okrela si rwnie, w ktrej fazie tworzenia wyrobu nastpuje ocena zgodnoci oraz wybr procedury zgodnoci w zalenoci od stopnia zagroenia stwarzanego przez wyrb.

W przypadku transpozycji do prawa polskiego postanowie Dyrektywy 2000/14/WE Rozporzdzenie Rady Ministrw (projekt) uszeregowuje i systematyzuje jej zasadnicze wymagania zgodnie z reguami polskich opracowa prawnych oraz zapewnienia czytelnoci poszczeglnych postanowie bez naruszania ich rzeczywistych znacze i zakresu uregulowa prawnych.

W zakresie procedur oceny zgodnoci Rozporzdzenie w lad ustale Dyrektywy 2000/14/WE przewiduje nastpujcy tryb postpowa w zalenoci od rodzaju urzdze:

1) dla urzdze podlegajcych ograniczeniom emisji haasu wyszczeglnionych w zaczniku nr 1 do Rozporzdzenia:
- okresow kontrol zgodnoci urzdzenia z dokumentacj techniczn i sprawdzenie urzdzenia w fazie jego produkcji
   przez jednostk notyfikowan (w sposb okrelony w odpowiednim paragrafie Rozporzdzenia),
- ocena zgodnoci urzdzenia z wymaganiami zawartymi w Rozporzdzeniu przez jednostk notyfikowan z wydaniem
   certyfikatu zgodnoci (tryb okrelony odpowiednim paragrafie Rozporzdzenia),
- sprawdzenie systemu zapewnienia jakoci u producenta przez jednostk notyfikowan oraz sprawowanie nadzoru
  przez t jednostk nad prawidowym dziaaniem tego systemu w sposb okrelony w odpowiednim paragrafie
  Rozporzdzenia,

2) Dla urzdze podlegajcych tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej (LVA) wyszczeglnionych w zaczniku nr 2 do Rozporzdzenia:
- przeprowadzenie procedury opartej na deklarowaniu zgodnoci przez producenta lub jego upowanionego przedstawiciela polegajcej na wasnej wewntrznej kontroli projektu, produkcji i dokumentacji i sporzdzeniu

Deklaracji zgodnoci WE oraz oznakowania znakiem zgodnoci CE i umieszczenie oznaczenia gwarantowanej wielkoci mocy akustycznej,

Urzdzenia takie podlegaj podczas ich eksploatacji nadzorowi producenta lub jego upowanionego przedstawiciela w zakresie gwarantowanej wielkoci mocy akustycznej. Zaczniki nr 1 i nr 2 Rozporzdzenia zawieraj jednoczenie identyfikacj (krtkie okrelenia) przedmiotowych urzdze.

Rozporzdzenie ustala ramowy zakres dokumentacji technicznej niezbdny dla procedur oceny zgodnoci oraz zakres niezbdnych informacji, ktre powinna zawiera Deklaracja zgodnoci WE.

Oddzielnie omwione s warunki i sposb umieszczania oznakowa CE oraz oznacze gwarantowanego poziomu mocy akustycznej.

Rozporzdzenie postanawia, e producenci urzdze wyszczeglnionych w zaczniku nr 1 zmniejsz dopuszczalny poziom emisji haasu tych urzdze do poziomw dopuszczalnych (patrz tabela nr 2 lub zacznik nr 5 projektu Rozporzdzenia).
1) w etapie I - od 1 stycznia 2004r.
2) w etapie II - od 1 stycznia 2006r.

Zacznik nr 3 do Rozporzdzenia zawiera metody pomiaru haasu emitowanego przez urzdzenia oparte na przywoywanych normach zharmonizowanych i podanych dla poszczeglnych urzdze uzupenieniach i wyjanieniach.

Zacznik nr 4 do Rozporzdzenia podaje wzr oznakowania urzdze (znak CE) i oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej (LVA).
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie