Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji haasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Analiza przeprowadzonej w 2001r. ankietyzacji przedsibiorstw w produkujcych wyroby objte Dyrektyw 2000/14/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. o zblieniu przepisw Pastw Czonkowskich dotyczcych emisji haasu do otoczenia przez urzdzenia uywane na zewntrz pomieszcze.

1. Opracowan ankiet rozesano do 48 przedsibiorstw produkujcych urzdzenia wymienione w Art. 12 i Art. 13 Dyrektywy. (Za. Nr 1 i nr 2 projektu Rozporzdzenia RM)

Odpowiedziay na ankiet 22 przedsibiorstwa (48% ankietowanych) , w tym 6 przedsibiorstw negatywnie motywujc to zaprzestaniem przedmiotowej produkcji.

2. Przedsibiorstwa, ktre wypeniy ankiet produkuj aktualnie nastpujcy asortyment wyrobw:

a) urzdzenia podlegajce ograniczeniom emisji haasu (mocy akustycznej) Art. 12 Dyrektywy:
- koparko-adowarki samojezdne,
- spycharko-adowarki
- urawie samojezdne,
- ugniatarki wysypiskowe,
- adowarki,
- przycinarki do trawnikw,
- kosiarki trawnikowe,
- agregaty prdotwrcze,
- sprarki.

b) urzdzenia podlegajce tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej - Art. 13 Dyrektywy.
- budowlane, stoowe piy tarczowe,
- zamiatarki mechaniczne,
- pojazdy z urzdzeniami wysysajcymi,
- pojazdy do zbierania odpadw,
- maszyny do betonu i zaprawy murarskiej,
- betoniarki,
- maszyny tynkarskie,
- agregaty prdotwrcze (>400kW),
- wiertnice,
- przenoniki tamowe.

Wymieniony w p. 2 asortyment urzdze stanowi 40% urzdze, o ktrych mowa w Art. 12 i 24% urzdze (asortymentowo), o ktrych mowa w Art. 13 Dyrektywy.

3. Badania emisji haasu ww. urzdze przeprowadzone byy zgodnie z ustaw o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. i zarzdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Bada i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r., w tym:
30 typw maszyn podlegajcych ograniczeniom mocy akustycznej (Art. 12 Dyrektywy - Za. nr 1 projektu Rozporzdzenia) podlegao badaniom emisji haasu do otoczenia (pomiar mocy akustycznej), przeprowadzanych w ramach certyfikacji na znak bezpieczestwa B przez jednostki certyfikujce krajowe.

Certyfikacj "CE" z udziaem TUV Hanover i TBG Monachium na 21 typach wyrobw przeprowadzi 1 zakad (HSW).

4. Typy wyrobw wystpujce w Art. 13 Dyrektywy (Za. nr 2 projektu Rozporzdzenia) byy poddane badaniom emisji haasu we wasnym zakresie.

5. Wymagania w zakresie dopuszczalnej emisji haasu, okrelone w tabeli Art. 12 dla I-go etapu spenia 21 typw wyrobw, a okrelone wymagania dla II-go etapu - 3 typy wyrobw.

6. Koszty ponoszone na badania omawianych wyrobw ksztatoway si nastpujco:
a) na badania w krajowych jednostkach certyfikujcych: - od 5 do 60 tys. z (rednio 29 tys. z), na 1 typ wyrobu,
b) na badania w zakresie wasnym: rednio 50 tys. z., na 1 typ wyrobu,

7. Z przewidywanych procedur oceny zgodnoci okrelonych w Art. 12 Dyrektywy (Za. nr 1 projektu Rozporzdzenia) dla urzdze o ograniczonym poziomie mocy akustycznej preferowano:
- 9 przedsibiorstw procedur okresowej kontroli zgodnoci dokumentacji technicznej i sprawdzanie w fazie produkcji
  przez jednostk aprobowan (notyfikowan),
- 6 przedsibiorstw ocen zgodnoci urzdzenia przez jednostk aprobowan (notyfikowan), z wydaniem certyfikatu,
- 1 przedsibiorstwo: sprawdzenie systemu zapewnienia jakoci,

8. 7 przedsibiorstw deklaruje znajomo norm zharmonizowanych dotyczcych pomiarw haasu, wystpujcych w za. III Dyrektywy (ok. 32%).

9. Przewidywane nakady finansowe zwizane z wdroeniem Dyrektywy 2000/14/WE wedug respondentw przeznaczone bd:
a) na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i technologicznych zwizanych z obnieniem poziomu emisji haasu przez
    omawiane urzdzenia dla spenienia wymogw Dyrektywy,
b) na wyposaenie przedsibiorstwa w niezbdn aparatur pomiarow,
c) na wykonanie przez jednostki aprobowane (notyfikowane) sprawdze weryfikacyjnych.

10. Wnioski
a) urzdzenia okrelone w Art. 12 Dyrektywy byy w zasadzie badane pod wzgldem emisji haasu w ramach
    certyfikacji na znak bezpieczestwa wedug obowizujcych Polskich Norm. Proces certyfikacji nie by w 100%
    zgodny z procedurami oceny zgodnoci, wymienionymi w Dyrektywie, w tym z metodyk pomiarw emisji haasu
    zamieszczon w za. III,
b) urzdzenia zaliczane w Dyrektywie (Art. 13 - Za. nr 2 projektu Rozporzdzenia) do urzdze, dla ktrych
     przewidziano tylko oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej w wikszoci nie byy badane pod
    wzgldem wielkoci mocy akustycznej,
c) Przedsibiorstwa nie zawsze zdaj sobie spraw, e nowa procedura oceny zgodnoci, przewidziana Dyrektyw,
    zakada, e w ramach deklarowanej zgodnoci producenta lub jego upowanionego przedstawiciela 100%
    urzdze, o ktrych mowa w Art. 12 i Art. 13 podlega bdzie pomiarom emisji haasu u wytwrcy lub na jego
    zlecenie, a jednostki notyfikowane bd peniy rol kontroln. Problemy te powinny by tematem prowadzonych
    szkole,
d) adne z ankietowanych przedsibiorstw nie korzystao i nie przewiduje korzystania z usug jednostek
    notyfikowanych zagranicznych (wyjtek stanowi HSW),
e) Ocena wasna wikszoci respondentw w zakresie speniania przez ich wyroby wymaga w zakresie emisji haasu,
     wielkoci dopuszczalnych norm przewidzianych dla etapu I-go okrelonego w tabeli Art. 12 Dyrektywy jest
    pozytywna, a rodki na przeprowadzenie dostosowawczych zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie s zbyt
    wysokie (biorc pod uwag, e podawane s rwnie dla osignicia poziomw, przewidzianych dla II-go etapu),
f) Znajomo norm zharmonizowanych wystpujcych w metodyce pomiarw emisji haasu jest niewielka. Wie si to
    z brakiem aktualnego wykazu adoptowanych u nas norm ISO i EN i niezadowalajcym stopniem ich adaptacji.
    Sprawa ta powinna by jednym z elementw szkole w zakresie prawa Unii Europejskiej.
g) Nakady niezbdne na modernizacje urzdze dla sprostania wymaganiom Dyrektywy 2000/14/WE, w zakresie
    dopuszczalnych mocy akustycznych, szczeglnie dla II etapu przewidzianego w tabeli Art.12, przekraczaj
    moliwoci przedsibiorstw. W zwizku z tym postuluje si przeprowadzenie niezbdnych przystosowa w ramach     projektw celowych KBN.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie