Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji hałasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Analiza przeprowadzonej w 2001r. ankietyzacji przedsiębiorstw w produkujących wyroby objęte Dyrektywą 2000/14/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. o zbliżeniu przepisów Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

1. Opracowaną ankietę rozesłano do 48 przedsiębiorstw produkujących urządzenia wymienione w Art. 12 i Art. 13 Dyrektywy. (Zał. Nr 1 i nr 2 projektu Rozporządzenia RM)

Odpowiedziały na ankietę 22 przedsiębiorstwa (48% ankietowanych) , w tym 6 przedsiębiorstw negatywnie motywując to zaprzestaniem przedmiotowej produkcji.

2. Przedsiębiorstwa, które wypełniły ankietę produkują aktualnie następujący asortyment wyrobów:

a) urządzenia podlegające ograniczeniom emisji hałasu (mocy akustycznej) Art. 12 Dyrektywy:
- koparko-ładowarki samojezdne,
- spycharko-ładowarki
- żurawie samojezdne,
- ugniatarki wysypiskowe,
- ładowarki,
- przycinarki do trawników,
- kosiarki trawnikowe,
- agregaty prądotwórcze,
- sprężarki.

b) urządzenia podlegające tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej - Art. 13 Dyrektywy.
- budowlane, stołowe piły tarczowe,
- zamiatarki mechaniczne,
- pojazdy z urządzeniami wysysającymi,
- pojazdy do zbierania odpadów,
- maszyny do betonu i zaprawy murarskiej,
- betoniarki,
- maszyny tynkarskie,
- agregaty prądotwórcze (>400kW),
- wiertnice,
- przenośniki taśmowe.

Wymieniony w p. 2 asortyment urządzeń stanowi 40% urządzeń, o których mowa w Art. 12 i 24% urządzeń (asortymentowo), o których mowa w Art. 13 Dyrektywy.

3. Badania emisji hałasu ww. urządzeń przeprowadzone były zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. i zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r., w tym:
30 typów maszyn podlegających ograniczeniom mocy akustycznej (Art. 12 Dyrektywy - Zał. nr 1 projektu Rozporządzenia) podlegało badaniom emisji hałasu do otoczenia (pomiar mocy akustycznej), przeprowadzanych w ramach certyfikacji na znak bezpieczeństwa B przez jednostki certyfikujące krajowe.

Certyfikację "CE" z udziałem TUV Hanover i TBG Monachium na 21 typach wyrobów przeprowadził 1 zakład (HSW).

4. Typy wyrobów występujące w Art. 13 Dyrektywy (Zał. nr 2 projektu Rozporządzenia) były poddane badaniom emisji hałasu we własnym zakresie.

5. Wymagania w zakresie dopuszczalnej emisji hałasu, określone w tabeli Art. 12 dla I-go etapu spełnia 21 typów wyrobów, a określone wymagania dla II-go etapu - 3 typy wyrobów.

6. Koszty ponoszone na badania omawianych wyrobów kształtowały się następująco:
a) na badania w krajowych jednostkach certyfikujących: - od 5 do 60 tys. zł (średnio 29 tys. zł), na 1 typ wyrobu,
b) na badania w zakresie własnym: średnio 50 tys. zł., na 1 typ wyrobu,

7. Z przewidywanych procedur oceny zgodności określonych w Art. 12 Dyrektywy (Zał. nr 1 projektu Rozporządzenia) dla urządzeń o ograniczonym poziomie mocy akustycznej preferowano:
- 9 przedsiębiorstw procedurę okresowej kontroli zgodności dokumentacji technicznej i sprawdzanie w fazie produkcji
  przez jednostkę aprobowaną (notyfikowaną),
- 6 przedsiębiorstw ocenę zgodności urządzenia przez jednostkę aprobowaną (notyfikowaną), z wydaniem certyfikatu,
- 1 przedsiębiorstwo: sprawdzenie systemu zapewnienia jakości,

8. 7 przedsiębiorstw deklaruje znajomość norm zharmonizowanych dotyczących pomiarów hałasu, występujących w zał. III Dyrektywy (ok. 32%).

9. Przewidywane nakłady finansowe związane z wdrożeniem Dyrektywy 2000/14/WE według respondentów przeznaczone będą:
a) na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i technologicznych związanych z obniżeniem poziomu emisji hałasu przez
    omawiane urządzenia dla spełnienia wymogów Dyrektywy,
b) na wyposażenie przedsiębiorstwa w niezbędną aparaturę pomiarową,
c) na wykonanie przez jednostki aprobowane (notyfikowane) sprawdzeń weryfikacyjnych.

10. Wnioski
a) urządzenia określone w Art. 12 Dyrektywy były w zasadzie badane pod względem emisji hałasu w ramach
    certyfikacji na znak bezpieczeństwa według obowiązujących Polskich Norm. Proces certyfikacji nie był w 100%
    zgodny z procedurami oceny zgodności, wymienionymi w Dyrektywie, w tym z metodyką pomiarów emisji hałasu
    zamieszczoną w zał. III,
b) urządzenia zaliczane w Dyrektywie (Art. 13 - Zał. nr 2 projektu Rozporządzenia) do urządzeń, dla których
     przewidziano tylko oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej w większości nie były badane pod
    względem wielkości mocy akustycznej,
c) Przedsiębiorstwa nie zawsze zdają sobie sprawę, że nowa procedura oceny zgodności, przewidziana Dyrektywą,
    zakłada, że w ramach deklarowanej zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 100%
    urządzeń, o których mowa w Art. 12 i Art. 13 podlegać będzie pomiarom emisji hałasu u wytwórcy lub na jego
    zlecenie, a jednostki notyfikowane będą pełniły rolę kontrolną. Problemy te powinny być tematem prowadzonych
    szkoleń,
d) Żadne z ankietowanych przedsiębiorstw nie korzystało i nie przewiduje korzystania z usług jednostek
    notyfikowanych zagranicznych (wyjątek stanowi HSW),
e) Ocena własna większości respondentów w zakresie spełniania przez ich wyroby wymagań w zakresie emisji hałasu,
     wielkości dopuszczalnych norm przewidzianych dla etapu I-go określonego w tabeli Art. 12 Dyrektywy jest
    pozytywna, a środki na przeprowadzenie dostosowawczych zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie są zbyt
    wysokie (biorąc pod uwagę, że podawane są również dla osiągnięcia poziomów, przewidzianych dla II-go etapu),
f) Znajomość norm zharmonizowanych występujących w metodyce pomiarów emisji hałasu jest niewielka. Wiąże się to
    z brakiem aktualnego wykazu adoptowanych u nas norm ISO i EN i niezadowalającym stopniem ich adaptacji.
    Sprawa ta powinna być jednym z elementów szkoleń w zakresie prawa Unii Europejskiej.
g) Nakłady niezbędne na modernizacje urządzeń dla sprostania wymaganiom Dyrektywy 2000/14/WE, w zakresie
    dopuszczalnych mocy akustycznych, szczególnie dla II etapu przewidzianego w tabeli Art.12, przekraczają
    możliwości przedsiębiorstw. W związku z tym postuluje się przeprowadzenie niezbędnych przystosowań w ramach     projektów celowych KBN.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie