Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Definicje

Ponieważ w dalszym ciągu Informatora używane będą terminy, które mogą być różnie rozumiane, a ponadto w różnych dokumentach europejskich i krajowych ich określenia, aczkolwiek podobne, ale nie są identyczne, przedstawiono je poniżej, z zaznaczeniem, z jakiego dokumentu dana definicja pochodzi. Zrozumienie tych terminów jest istotne dla właściwego wypełniania postanowień dyrektyw nowego podejścia.

Akredytacja - uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Autoryzacji - zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności, zgłaszającej się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Certyfikacja - działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Deklaracji zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Dyrektywy nowego podejścia -dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Importer - każda osoba importująca wyrób w celu dystrybucji w jakiejkolwiek formie; importer jest uważany za producenta i jest odpowiedzialny jak producent.
[Pośrednio - dyrektywa 85/374/EWG dotycząca odpowiedzialności za wyroby wadliwe i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny].

Jednostka certyfikująca -niezależna od podmiotów wymienionych w definicji terminu wprowadzenie do obrotu jednostkę dokonującą certyfikacji, o której mowa w definicji terminu certyfikacja.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Jednostka kontrolująca - jednostka dokonująca sprawdzenia projektu wyrobu, wyrobu lub procesów jego wytwarzania oraz ustalenia ich zgodności z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Klauzula bezpieczeństwa - warunki podjęcia środków ochrony przed możliwym niebezpieczeństwem.

Konsument - każdy, kto nabywa lub używa wyrobu w celach bezpośrednio nie związanych z działalnością gospodarczą.
[Projekt ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów].
W trakcie procesu legislacyjnego definicję ta wykreślono.

Laboratorium - laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Normy zharmonizowane - normy krajowe wprowadzające normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].
Definicja ta powinna się kończyć sformułowaniem: . jako zharmonizowane z daną dyrektywą i wdrożone do normalizacji krajowej, co najmniej przez jedno państwo członkowskie.

Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].

Producent - przedsiębiorca, który wytwarza, wprowadza do obrotu lub naprawia produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie; za producenta uważa się również importera oraz każdego, kto prowadząc działalność gospodarczą może wpływać na bezpieczeństwo produktu.
[Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów].
Definicja ta jest praktycznie tożsama z definicją podaną w dyrektywie 92/59/EWG o ogólnym bezpieczeństwie produktu.

Za producenta należy również uważać osobę, która zmienia zamierzony sposób użytkowania danego urządzenia, naprawia go, regeneruje itp., gdyż przyjmuje ona odpowiedzialność za dalsze działanie takiego urządzenia.
Za producenta jest również uważana osoba, na którą producent przeniósł odpowiedzialność w formie umowy, np. montujący urządzenie finalne, instalator, osoba modernizująca wyrób, osoba umieszczająca wyrób na rynku.

Producent - wytwórca gotowego wyrobu oraz jakiegokolwiek surowca lub części składowej oraz jakakolwiek osoba, która poprzez umieszczenie swojego nazwiska, znaku handlowego lub innej cechy wyróżniającej przedstawia się jako quasi producent.
[Dyrektywa 85/374/EWG].
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów . nie podaje wprost definicji producenta, tym niemniej, z innych zapisów tej ustawy można odczytać analogiczną definicję.

Produkt (wyrób) - rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.
[Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów .].
W definicji pierwotnej (wg dyrektywy 85/374/EWG) z pojęcia "produkt" wyłączone były "pierwotne wyroby rolne lub łowieckie", oznaczające płody rolne, produkty pochodzące z gospodarstw hodowlanych oraz rybołówstwa, z wyjątkiem tych, które zostały poddane wstępnemu przetworzeniu. W definicji wg dyrektywy 99/34/WE tego wyłączenia nie ma. Powyższa definicja produktu (wg ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów .) jest podobna do definicji wg dyrektywy 99/34/WE, z tym że dopisano w niej ". za produkt uważa się także zwierzęta ." nie precyzując, o jakie zwierzę-odzi.

Produkt - dostarczana przez przedsiębiorcę, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, rzecz ruchoma przeznaczona do użytku konsumentów lub nadająca się do takiego użytku; produktem jest zarówno rzecz nowa, jak i używana lub naprawiana bądź regenerowana, a także energia; produktem nie są jednak rzeczy używane wprowadzane na rynek jako antyki albo jako rzeczy wymagające naprawy lub remontu przed użyciem, jeżeli dostarczający powiadomił konsumenta o właściwościach tych rzeczy.
[Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów].
Definicja ta jest praktycznie tożsama z definicją podaną w dyrektywie 92/59/EWG.

Produkt bezpieczny - produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się rozsądnie przewidzieć, warunkach jego używania, włączając czas korzystania z produktu, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.
[Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów].
Definicja ta jest praktycznie tożsama z definicją podaną w dyrektywie 92/59/EWG.

Produkt niebezpieczny - jakikolwiek wyrób, który nie mieści się w definicji wyrobu bezpiecznego. [Dyrektywa 92/59/EWG].

Produkt niebezpieczny - produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.
[Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów .].

Produkt wadliwy - wyrób nie zapewniający bezpiecznego jego użycia, jakiego ma prawo oczekiwać użytkownik; wyrób nie jest uważany za wadliwy z powodu późniejszego wprowadzenia na rynek wyrobu lepszego.
[Dyrektywa 85/374/EWG].
Definicja ta jest praktycznie taka sama jak definicja produktu niebezpiecznego zamieszczona w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów .

Sprzedawca - przedsiębiorca, który uczestniczy w obrocie handlowym i którego działalność nie wpływa na bezpieczeństwo produktu.
[Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów].
Definicja ta jest praktycznie tożsama z definicją podaną w dyrektywie 92/59/EWG.

Sprzęt elektryczny - każde urządzenie używane w celu wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej, takie jak maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, przewody, akcesoria.
[Międzynarodowy Słownik Elektrotechniczny (IEV) IEC].
Dyrektywa niskonapięciowa nie podaje tej definicji sprzętu elektrycznego.

Sprzęt elektryczny - sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50 V do 1 000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1 500 V prądu stałego.
[Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego].

Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w innych aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej niż dyrektywy nowego podejścia. [Ustawa o systemie oceny zgodności].

Umieszczenie na rynku - praktycznie synonim "wprowadzenia do obrotu".

Upoważniony przedstawiciel - osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej, wyznaczona przez producenta do działania w jego imieniu.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].
W ogólności są to obowiązki o charakterze administracyjnym. Upoważniony przedstawiciel nie może, np. na swą własną odpowiedzialność, wprowadzać zmian do wyrobu.

W przypadku, gdy ani producent, ani jego upoważniony przedstawiciel nie mogą wypełnić zobowiązań wynikających z dyrektyw (np. w przypadku gdy producent jest z innego państwa i nie ma swojego upoważnionego przedstawiciela w państwie, do którego eksportuje swoje wyroby), dotyczących procedury oceny zgodności, wystawiania deklaracji zgodności oraz oznaczania CE, wówczas zobowiązania te powinny zostać zrealizowane przez osobę, umieszczającą dany wyrób na rynku (np. importera).

Wprowadzenie do obrotu - przekazanie wyrobu po raz pierwszy wyrobu użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego przedstawiciela lub importera.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].
"Przekazanie wyrobu" oznacza oddanie go do sprzedaży (dystrybucji) i/lub do użytkowania. "Przekazanie" to dotyczy zarówno wyrobów nowych, jak i używanych, niezależnie od daty i miejsca ich wytworzenia oraz rodzaju produkcji (masowa, seryjna, jednostkowa), przeznaczonych po raz pierwszy do sprzedaży i/lub użytkowania (pierwszego użycia wyrobu).

Wyrób - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do wprowadzania do obrotu, z wyjątkiem artykułów rolno-spożywczych oraz środków żywienia zwierząt. [Ustawa o systemie oceny zgodności].
Definicja ta ogranicza definicje produktu przyjęte w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów i w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. W tym ostatnim przypadku nie uwzględnia zmiany, jaką wprowadzono dyrektywą 99/34/WE, a którą uwzględniono w tej ustawie.

Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spełniać musi wyrób wprowadzany do obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia.
[Ustawa o systemie oceny zgodności].
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie