Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywy nowego podejścia

Adresatami dyrektyw Wspólnoty Europejskiej są jej państwa członkowskie, dla których są one wiążące w zakresie celów i zadań. Forma i środki ich realizacji wynikają z prawa krajowego poszczególnych państw, które musi być doprowadzone do zgodności z postanowieniami dyrektyw. Oznacza to, że postanowienia zawarte w dyrektywach stają się prawem w państwach członkowskich po wdrożeniu ich do prawa wewnętrznego.

Celem dyrektyw nowego podejścia jest ochrona interesów publicznych - zdrowia i bezpieczeństwa osób, ochrona konsumenta, ochrona środowiska, ochrona transakcji handlowych. Dotyczą one wyrobów, które mają być po raz pierwszy wprowadzone do obrotu. Zgodnie z tym odnoszą się do wyrobów nowych, wyprodukowanych w państwach członkowskich oraz do wyrobów nowych, używanych i wyrobów z drugiej ręki, wprowadzanych na rynek WE przez państwa trzecie.

Cała filozofia zawarta w dyrektywach nowego podejścia jest uszczegółowieniem (w stosunku do danego obszaru wyrobów) zasad nowego podejścia i zasad globalnego podejścia. "Konstrukcja" wszystkich dyrektyw nowego podejścia jest w zasadzie jednakowa i składa się z następujących zagadnień ujętych w poszczególnych artykułach:


- zakres dyrektywy określa asortyment wyrobów, których ona dotyczy lub charakter niebezpieczeństwa, któremu
  stosowanie przepisów dyrektywy ma zapobiec. Zazwyczaj zakres obejmuje ryzyko wynikające z użytkowania wyrobu
  lub/i ryzyko dotyczące zjawisk. Producent musi sam dokonać oceny czy jego wyrób jest z obszaru danej dyrektywy i
  czy tylko dotyczy go jedna dyrektywa, czy dwie, trzy itd. W przypadku wyrobu, którego dotyczy kilka dyrektyw,   wyrób ten, aby mógł być wprowadzony na rynek musi spełniać wymagania wszystkich dotyczących go dyrektyw;

- warunki wprowadzenia wyrobu na rynek i do użytku zobowiązują państwa członkowskie do podjęcia koniecznych
  działań w celu zagwarantowania wprowadzania do obrotu tylko wyrobów nie zagrażających bezpieczeństwu i
  zdrowiu osób ani innym interesom publicznym, które dana dyrektywa chroni, pod warunkiem, że wyroby te zostały
  prawidłowo zainstalowane i są prawidłowo obsługiwane i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zobowiązanie to
  pociąga za sobą konieczność prowadzenia przez państwo nadzoru rynku;

- wymagania zasadnicze dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które powinny zostać spełnione, aby wyrób
  objęty daną dyrektywą można było uznać za bezpieczny;

- warunki swobodnego przepływu są w zasadzie analogiczne jak warunki wprowadzenia wyrobu na rynek;

- domniemanie zgodności wyrobu z "wymaganiami zasadniczymi" jest oparte na zgodności wyrobu z europejskimi
  normami, uszczegółowiającymi wymagania zawarte w dyrektywach. Pomimo, że stosowanie norm nie jest
  obowiązkowe, stanowią one główne narzędzie do sprawdzenia zgodności z postanowieniami dyrektyw;

- klauzula bezpieczeństwa zobowiązująca państwa członkowskie do ograniczenia lub zakazania wprowadzenia na rynek
  wyrobów niebezpiecznych lub (zgodnie z niektórymi dyrektywami) w inny sposób niezgodnych z zasadniczymi
  wymaganiami, włącznie z dopilnowaniem usunięcia takich wyrobów z rynku, jeżeli się na nim prawnie, czy nieprawnie
  znalazły;

- ocena zgodności. Każda dyrektywa nowego podejścia podaje zakres możliwych procedur oceny zgodności, które
  uważa się za zapewniające należyty poziom ochrony;

- oznaczenie CE. Wyroby spełniające wymagania dyrektyw nowego podejścia powinny nosić oznaczenie CE,
  gwarantujące im swobodny dostęp na wszystkie rynki państw Wspólnoty Europejskiej;

- jednostki notyfikowane. W dyrektywach wymagających zaangażowania strony trzeciej (jednostek notyfikowanych)
  do przeprowadzenia oceny zgodności są podawane warunki, jakie musi spełniać organizacja pretendująca do
  notyfikacji;

- koordynacja działań wdrożeniowych;

- przeniesienie dyrektywy do praw państwowych i przepisy przejściowe. Niezależnie od stosowania przepisów
   dyrektyw, koniecznie wprowadzonych do prawodawstwa krajowego prawem wewnętrznym danego państwa,
   państwa członkowskie mogą zastosować dodatkowe przepisy krajowe chroniące przede wszystkim pracowników,
   konsumentów i środowisko. Przepisy te nie mogą jednak wymagać modyfikacji wyrobu ani też ograniczać swobody
   dostępu do rynku.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie