Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD, Zgodność z wymaganiami LVD - normy zharmonizowane

Zakłada się, że wyroby spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli były wyprodukowane zgodnie z normami technicznymi, które dyrektywa akceptuje w następującej kolejności:

1. normy europejskie (EN lub HD), uważane za zharmonizowane z dyrektywą, jeżeli są ustanowione przez
    notyfikowane organizacje normalizacyjne państw członkowskich (faktycznie są to normy opracowane przez
    CENELEC);

2. jeżeli wyżej wymienione normy nie zostały jeszcze ustanowione i opublikowane, wówczas normami tymi mogą być
     normy ustanowione i wydane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC);

3. jeżeli normy europejskie lub normy międzynarodowe, określone wyżej nie istnieją jeszcze, wówczas normami tymi
     mogą być normy krajowe obowiązujące w państwie producenta, pod warunkiem że sprzęt elektryczny zgodny z
     postanowieniami tych norm, zapewnia poziom bezpieczeństwa równy temu, który obowiązuje w państwie, na
     którego rynku ma być on umieszczony.

Zakłada się przy tym, że wyżej określone normy, stosowanie których jest dobrowolne, są właściwe w odniesieniu do wyrobów wyprodukowanych zgodnie z nimi.

Norma EN lub HD nabiera statusu normy zharmonizowanej w rozumieniu dyrektywy, jeżeli jej numer jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym WE w komunikacie Komisji o normach zharmonizowanych związanych z daną dyrektywą i chociaż jedno państwo członkowskie przyjmie ją jako swoją normę krajową.

W przypadku braku norm krajowych transponujących postanowienia odnośnych europejskich norm zharmonizowanych, można się posługiwać normami europejskimi opublikowanymi w trzech (angielskim, francuskim i niemieckim) językach oficjalnych lub normami kraju, który te normy zharmonizowane już przyjął.

Korzystając z norm zharmonizowanych producent powinien nie tylko zapewnić ogólną zgodność wyrobu z normą, ale również szczegółowo udokumentować tę zgodność. Korzystając z przywileju domniemania zgodności, należy zwracać szczególną uwagę na wymóg, aby zastosowane normy pokrywały wszystkie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie. Zastosowanie norm zharmonizowanych nie zwalnia producenta z obowiązku realizacji procedury oceny zgodności określonej w dyrektywie.

Niestosowanie się do powyższego może spowodować zakwestionowanie domniemania zgodności z dyrektywą.
Stosowanie norm zharmonizowanych nie jest obligatoryjne i producent może także skonstruować wyrób zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zasadami bezpieczeństwa) dyrektywy, bez powoływania się na normy zharmonizowane, międzynarodowe czy też krajowe. W takim przypadku producent powinien osiągnąć poziom bezpieczeństwa wyrobu co najmniej równoważny z poziomem ustanowionym w normach zharmonizowanych.

W tym przypadku do wyrobu nie może być stosowany przywilej domniemania zgodności poprzez zastosowanie takich norm, a producent musi załączyć w dokumentacji technicznej opis rozwiązań przyjętych w celu uzyskania, w aspektach bezpieczeństwa zgodności z dyrektywą.

Znajomość norm zharmonizowanych jest więc niezbędna do właściwego wypełnienia wymagań zawartych w dyrektywie.

Ostatni kompletny wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 60 z 14 marca 2003 r. W załączniku Kr 3 zamieszczono wykaz tych norm i ich polskich odpowiedników.

Wykaz norm krajowych - PN-EN - transponujących postanowienia norm zharmonizowanych jest publikowany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Monitorze Polskim.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie