Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD, Dokumentacja techniczna

Pierwszym elementem wymaganym procedurą oceny zgodności wg modułu A jest dokumentacja techniczna, którą musi sporządzić producent. "Dokumentacja techniczna" w rozumieniu dyrektywy nie jest tą dokumentacją, wg której przebiega proces produkcyjny wyrobu. "Dokumentacja techniczna" wymagana dyrektywą LVD, czy innymi dyrektywami jest zbiorem dokumentów, na podstawie których będzie możliwa ocena wyrobu (w tym przypadku sprzętu elektrycznego) pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy. Poniżej przedstawiono minimalną zawartość dokumentacji dotyczącej sprzętu elektrycznego i umożliwiającej spełnienie wyżej podanego warunku.

Dokumentacja techniczna, jako jeden z elementów procedury oceny zgodności sprzętu elektrycznego, powinna zawierać co najmniej:

- Ogólny opis wyrobu:
         - cechy identyfikacyjne;
         - cechy wyrobu;
         - instrukcja obsługi.

- Dokumenty:
         - wykaz norm (zharmonizowanych lub innych w rozumieniu dyrektywy) lub innych specyfikacji technicznych
           zastosowanych przy projektowaniu;
         - koncepcja konstrukcyjna i opis rozwiązań zastosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wymaganego
           dyrektywą, w przypadku gdy nie są stosowane normy w rozumieniu dyrektywy;
         - rysunki, ważnych w odniesieniu do bezpieczeństwa, elementów mechanicznych sprzętu elektrycznego;
         - schematy elektryczne (blokowe, ideowe, montażowe);
         - wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wyżej wymienionych rysunków i schematów oraz działania sprzętu
           elektrycznego (jeżeli są potrzebne);
         - wykaz zawierający najważniejsze w odniesieniu do bezpieczeństwa elementy (podzespoły) i potwierdzenie ich
           zgodności (certyfikaty, deklaracje zgodności z wyszczególnionymi normami, karty katalogowe itp.);
         - tabliczka znamionowa (kopia, rysunek) z nazwą wyrobu i danymi identyfikacyjnymi oraz podstawowymi cechami
           (parametry zasilania, klasa zabezpieczenia itd.), uwagami lub symbolami bezpieczeństwa;
         - opis środków gwarantujących, że proces produkcji wyrobów jest zgodny z dokumentacją techniczną i
           wymaganiami dyrektywy (stabilny).

- Wyniki badań:
         - sprawozdania z badań wykonywanych w laboratorium notyfikowanym (jeżeli takowe były wykonywane);
         - sprawozdania z badań wyrobu i innych, wykonywanych przez producenta;
         - wyniki obliczeń konstrukcyjnych i innych (jeżeli są potrzebne).

Wskazane jest, aby do dokumentacji technicznej było załączone (jakkolwiek nie jest to obligatoryjne) sprawozdanie z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. W przypadku, gdy władze zobowiązane do nadzorowania rynku zakwestionują zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy, sprawozdanie takie jest uznawane jako element dowodowy.

Procedura oceny zgodności wg modułu A dotyczy zarówno fazy projektowania wyrobu, jak i fazy produkcji. Dyrektywa niskonapięciowa nie mówi wyraźnie o postępowaniu w fazie projektowania sprzętu elektrycznego, z wyjątkiem tego, że niektóre dokumenty wchodzące w skład wymaganej dokumentacji technicznej odnoszą się do tej fazy.

Tym nie mniej, jest pośrednio zalecane, aby producent w trakcie projektowania:

- rozpoznał i określił wszystkie zagrożenia stwarzane przez sprzęt elektryczny; w szczególności uwzględnił wszystkie
   mające zastosowanie zasadnicze wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zawarte w dyrektywie;

- ocenił ryzyko istniejące podczas użytkowania sprzętu elektrycznego w dających się przewidzieć warunkach;

- w wyniku oceny ryzyka zadecydował, jakie odpowiednie działanie należy podjąć, aby:
         - wyeliminować lub zredukować do minimum ryzyko poprzez całkowicie bezpieczne rozwiązanie projektowe,
         - zredukować do minimum pozostające ryzyko poprzez zastosowanie środków zabezpieczających, określonych w
           zasadniczych wymaganiach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
         - przekazać informację o wszelkich pozostających zagrożeniach oraz - w kontekście tych zagrożeń - podać
           wymagania dotyczące użytkowania, obsługi, przeszkolenia obsługujących, nadzoru, osobistego sprzętu
          ochronnego itp.

Dokumenty powstałe w trakcie wyżej przedstawionych działań powinny być również dołączone do dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna powinna być przechowywana przez producenta lub jego upełnomocnionego przedstawiciela przez dziesięć lat od momentu zakończenia produkcji danego wyrobu.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie