Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Powiązania LVD z innymi dyrektywami, Współzależność dyrektyw - niskonapięciowej i maszynowej

Praktycznie wszystkie maszyny zasilane energią elektryczną, zaprojektowane do działania przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego lub 75 V a 1 500 V prądu stałego, muszą spełniać wymagania zarówno dyrektywy maszynowej (MD) jak i dyrektywy niskonapięciowej. Także, w rozumieniu dyrektywy maszynowej, niektóry sprzęt elektryczny może być też "maszyną" i musi spełniać wymagania LVD i MD.

Obie dyrektywy niskonapięciowa i maszynowa obejmują szeroki zakres zagrożeń. Jednakże, w odniesieniu do niektórego sprzętu elektrycznego a także niektórych maszyn, zakres obu dyrektyw pokrywa się, konieczne jest zatem wyjaśnienie, jak w takich przypadkach należy stosować dyrektywy.

Artykuł 1., ust. 5. dyrektywy maszynowej stanowi, że jeżeli zagrożenie, występujące ze strony maszyny jest pochodzenia elektrycznego, maszyna taka może być objęta jedynie dyrektywą Rady 73/23/EWG (niskonapięciową).
Ogólnie rzecz biorąc, producent na własne ryzyko musi dokonać określenia czy dany wyrób należy zaliczyć do zakresu dyrektywy maszynowej, czy też należy go wykluczyć z jej zakresu (na podstawie artykułu 1., ust. 5. MD),. Pomocną w tym może być norma europejska EN 61050 - Bezpieczeństwo Maszyn - Zasady określania zagrożenia, podająca zasady, które mają być stosowane do określania występującego zagrożenia.

Jeżeli w wyniku oceny zagrożeń stwarzanych przez maszynę, producent wykaże, że są one głównie pochodzenia elektrycznego, to maszyny będzie dotyczyła jedynie dyrektywa niskonapięciowa, która zawsze odnosi się do wszystkich aspektów bezpieczeństwa, włączając w to bezpieczeństwo mechaniczne.

W punkcie 1.5.1 załącznika I dyrektywy maszynowej stwierdzono:
"1.5.1 Zasilanie energią elektryczną
Jeżeli maszyna jest zasilana energią elektryczną powinna być zaprojektowana, zbudowana i wyposażona w sposób zapobiegający lub umożliwiający zapobieganie wszelkim zagrożeniom natury elektrycznej.
W odniesieniu do maszyn pracujących w określonych zakresach napięć należy stosować obowiązujące szczegółowe przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w tych zakresach napięć."

Dlatego, w przypadku maszyn z zasilaniem elektrycznym przy napięciu z zakresów, których dotyczy dyrektywa niskonapięciowa:

- powinny być spełnione zasadnicze wymagania dyrektywy niskonapięciowej odnoszące się do zagrożeń elektrycznych
  a zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi z LVD powinna dać domniemanie zgodności z tymi
  wymaganiami;

- do wszystkich takich maszyn, łącznie z wymienionymi w załączniku IV dyrektywy maszynowej , powinny być
  stosowane procedury oceny zgodności określone w artykule 8. MD. Jeżeli jest wymagane badanie typu maszyny,
  jednostka notyfikowana powinna uwzględnić wyniki oceny zgodności według procedury dyrektywy niskonapięciowej,
  odnoszące się do wewnętrznego bezpieczeństwa części elektrycznych maszyny, natomiast badania bezpośrednie,
  wykonywane przez jednostkę notyfikowaną, powinny uwzględnić wszelkie zagrożenia wynikające ze sposobu
  montażu części elektrycznych w maszynie i zapewnienie ich właściwego działania.

Należy przy tym pamiętać o wyłączeniu z zakresu obowiązywania LVD niektórych rodzajów sprzętu elektrycznego projektowanego i produkowanego do użytkowania jako elementy podstawowe z przeznaczeniem do wbudowania ich do innych urządzeń (patrz Zakres dyrektywy)

Należy podkreślić, że w celu osiągnięcia zgodności zastosowania, Komisja, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zobowiązała CEN & CENELEC do zapewnienia zgodności wszystkich zharmonizowanych norm dotyczących sprzętu elektrycznego z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obu dyrektyw: niskonapięciowej i maszynowej.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie