Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Bibliografia

-  Traktat Rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957) - tekst polski z www.cie.gov.pl

-  Jednolity Akt Europejski (1986) - tekst polski z www.cie.gov.pl

-  Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej (1992) - tekst polski z www.cie.gov.pl

-  Traktat Amsterdamski Zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz
    niektóre związane z nimi akty (1997) - tekst polski z www.cie.gov.pl

-  Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1985 r. o ujednoliceniu w Państwach Członkowskich praw, zarządzeń i przepisów
   administracyjnych dotyczących odpowiedzialności za wyroby wadliwe (85/374/EWG), (Dz.U. WE nr L 210 z
   7.08.1985, str. 29.)

-  Dyrektywa Rady z dnia 10 maja 1999 r. uzupełniająca dyrektywę Rady 85/374/EWG o ujednoliceniu w Państwach
   Członkowskich praw, zarządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących odpowiedzialności za wyroby wadliwe
   (99/34/WE), (Dz.U. WE nr L 141 z 4.06.1999, str. 20.)

-  Dyrektywa Rady 92/59/EWG z dnia 29 czerwca 1992 r. o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu (Dz.U. WE nr L 228 z
   11.08.1992, str. 24.)

-  Decyzja Rady z 22 lipca 1993 r. w sprawie modułów do różnych faz procedur oceny zgodności oraz zasad
   umieszczania i stosowania oznaczenia CE, które mają być używane w dyrektywach dotyczących ujednoliceń
   technicznych , (Dz.U. WE nr L 220 z 30.08.1993, str. 23.)

-  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. nowelizująca dyrektywę Rady 83/189/EWG o
    ustanowieniu procedury informacyjnej w dziedzinie norm i przepisów technicznych (98/34/WE), (Dziennik Urzędowy
   WE nr L 204 z 21.07.1998, str. 37.)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniająca dyrektywę 98/34/WE o ustanowieniu
   procedury informacyjnej w dziedzinie norm i przepisów technicznych (98/48/WE), (Dz.U. WE nr L 217 z 5.08.1998,
   str. 18.)

- Komisja Europejska, Wdrożenie dyrektyw opartych na koncepcji nowego i globalnego podejścia - Przewodnik,
  Wydanie z 1999 r. Bruksela 1999).

-  W drodze do Unii Europejskiej - Sprzęt elektryczny niskiego napięcia ; (Instytut Elektrotechniki i Ministerstwo
   Gospodarki, Warszawa 1998).

-  Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski ; (Ministerstwo
   Gospodarki, Warszawa 1998).

-  Jak sporządzić dokumentację techniczną - Vademecum Programu PHARE, Projekt nr B5-98-045.

-  Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów - tekst z www.sejm.gov.pl

-  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
   wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - tekst z www.sejm.gov.pl

-  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - tekst z www.sejm.gov.pl

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw -
    tekst z www.sejm.gov.pl

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych
    wymagań dla sprzętu elektrycznego - tekst z www.lex.pl

-  Guidelines on the application council directive 73/23/EEC - European Commission. Brussels July 1997.

-  Guide to the implementation of directives based on New Approach and Global Approach " -
    www.eotc.be/News/EC/EC_Guide/NA_Guide99.htm

-  Memorandum N o 3 on the implementation of New Approach directives and Low Voltage directive with respect to the
   EC declaration of conformity - CENELEC edition 2 1997/05.

-  Summary list of titles and references to harmonized standards  under the Council Directive 73/23/EEC   - Official
   Journal No C 106, 06.04.2001, p. 1.

- Internetowe katalogi norm EN, IEC i PN.

- Internetowe programy prac Normalizacyjnych Komisji Problemowych PKN.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie