Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczestwa dla urzdze cinieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Wstp

Niniejszy przewodnik ma uatwi zrozumienie zapisw zawartych w dyrektywie Rady 87/404/EWG z 25 lipca 1987 roku o harmonizacji praw pastw czonkowskich w odniesieniu do prostych zbiornikw cinieniowych i dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku w sprawie zblienia praw pastw czonkowskich dotyczcych urzdze cinieniowych. Dyrektywy te oparte s na koncepcji Nowego Podejcia i w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej su harmonizacji przepisw technicznych w sferze urzdze cinieniowych.

Poradnik kierowany jest do podmiotw zainteresowanych przestrzeganiem przepisw prawa w sektorze urzdze cinieniowych, do ktrych nale przede wszystkim wytwrcy, projektanci, importerzy, dystrybutorzy, eksploatujcy, konsumenci, eksperci, jednostki notyfikowane, organy nadzoru rynku i organy dozoru zajmujce si badaniami eksploatacyjnymi urzdze cinieniowych.

Zadaniem, jakie ma do spenienia ten Przewodnik, nie jest rozwizanie wszystkich problemw zwizanych z podstawami prawnymi dotyczcymi rnych aspektw bezpieczestwa urzdze cinieniowych, ani te odpowiedzenie na wszystkie pytania dotyczce zagadnie zwizanych z postanowieniami dyrektyw 87/404/EWG (zwanej "dyrektyw SPVD") oraz 97/23/WE (zwanej "dyrektyw PED"). Niewtpliwie jednak przewodnik uatwia ich zrozumienie, a tym samym umoliwia podejmowanie waciwych decyzji zwizanych z przestrzeganiem zawartych w nich postanowie.
Przedstawione tu zostay niektre aktualne interpretacje postanowie zawartych w dyrektywach cinieniowych. Naley jednak pamita, e interpretacje te mog zmieni si w czasie.

Przewodnik ten zosta opracowany gwnie w oparciu o tekst dyrektyw oraz wytyczne (materiay interpretacyjne) opracowywane przez grupy robocze powoywane i dziaajce przy Komisji Europejskiej. Tak grup robocz jest Working Group Pressure (WGP) czyli grupa robocza "Cinienie", ktrej zadaniem jest stawianie problemw, dyskutowanie i zatwierdzanie wytycznych. Czonkami WGP s przedstawiciele administracji oraz eksperci pastw czonkowskich. Mniejsz grup stanowi Working Party Guidelines (WPG) - grupa robocza ds. wytycznych, w ktrej pracach uczestnicz eksperci wybrani przez WGP i ktrej zadaniem jest przygotowanie propozycji tekstw wytycznych. Pomocna przy opracowaniu Przewonika bya take wiedza zdobyta podczas spotka w ramach Forum Jednostek Notyfikowanych do dyrektyw SPVD i PED oraz wasna wiedza i dowiadczenie autorw zwizane z wdraaniem i stosowaniem tych dyrektyw. W przypadku jakichkolwiek rnic pomidzy tekstem niniejszego Przewodnika i przepisami dyrektywy, jedynie te ostatnie mog by uznane za prawnie obowizujce.
Wszelkie nowe inicjatywy i dziaania majce na celu opracowanie nowelizowanych tekstw i nowych projektw dyrektyw zwizane s z dziaaniami grup roboczych powoywanych pod egid Rady, co w przypadku omawianych dyrektyw nie ma aktualnie miejsca.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie