Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczestwa dla urzdze cinieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywy Nowego Podejcia

Bezpieczestwo urzdze cinieniowych jest istotne zarwno z uwagi na zapewnienie bezpieczestwa pracownikom i konieczno ochrony rodowiska, jak i z uwagi na ryzyko ekonomiczne zwizane ze stratami, jakie niesie za sob niekontrolowane uwolnienie energii skumulowanej w tych urzdzeniach.

Systemy zapewnienia bezpieczestwa urzdze cinieniowych obowizujce w wikszoci pastw czonkowskich UE nigdy nie rniy si midzy sob w sposb zasadniczy. Pocztki tworzenia przepisw technicznych dotyczcych urzdze cinieniowych zwizane byy z wielkimi wybuchami kotw parowych, ktre miay miejsce w czasach rewolucji przemysowej w drugiej poowie XIX wieku. Przepisy te okrelay wymagania z zakresu projektowania, wytwarzania i bada prowadzonych przed umieszczeniem urzdze na rynku oraz w trakcie ich eksploatacji. Najistotniejsze rnice pomidzy systemami obowizujcymi w poszczeglnych pastwach zwizane byy najczciej z wymogiem dokonywania kontroli urzdze cinieniowych na etapie ich projektowania i wytwarzania przez organy dozoru technicznego z kraju przeznaczenia wyrobu. Wynikajca std konieczno poddawania wyrobw eksportowanych do rnych krajw wielokrotnej procedurze certyfikacji stanowia barier w swobodnym przepywie urzdze na terenie wsplnego rynku europejskiego. Dlatego te od pocztku lat 70-tych trway prace nad ujednoliceniem wymaga dotyczcych urzdze cinieniowych.

W pocztkowym okresie harmonizacja techniczna polegaa na przyjmowaniu tzw. dyrektyw sektorowych, zwanych rwnie dyrektywami starego podejcia do harmonizacji technicznej, dotyczcych wskich grup wyrobw i zawierajcych szczegowe techniczne wymagania prawne stanowice czsto istotny hamulec dla rozwoju nowych rozwiza technologicznych, ktrych nie przewidziano na etapie tworzenia prawa.

Procedury legislacyjne w tym czasie wymagay ponadto, aby dyrektywy przyjmowane byy jednomylnie, co znacznie wyduao czas prac nad kolejnymi dyrektywami, a tym samym byo mao efektywne.

W zakresie urzdze cinieniowych w 1976 roku przyjto dyrektyw ramow Rady 76/767/EWG z 27 lipca 1976 roku, w sprawie dostosowania przepisw pastw czonkowskich zwizanych ze wsplnymi zapisami w zakresie urzdze cinieniowych i metod przeprowadzania ich inspekcji (OJ L 262, 27.09.1976, str. 153). Bya to tzw. dyrektywa ramowa, do ktrej opracowano jedynie trzy dyrektywy sektorowe starego podejcia:
- dyrektywa Rady 84/525/EEC z 17 wrzenia 1984 roku w sprawie dostosowania przepisw pastw czonkowskich w
   zakresie stalowych butli gazowych bez szwu (OJ L 300, 19.11.1984, str. 1),
- dyrektywa Rady 84/526/EEC z 17 wrzenia 1984 roku w sprawie dostosowania przepisw pastw czonkowskich w
   zakresie niestopowych aluminiowych i stopowych aluminiowych butli gazowych bez szwu (OJ L 300, 19.11.1984, str.    20),
- dyrektywa Rady 84/527/EEC z 17 wrzenia 1984 roku w sprawie dostosowania przepisw pastw czonkowskich w
  zakresie spawanych niestopowych aluminiowych butli gazowych (OJ L 300, 19.11.1984, str. 48).

Poniewa, jak wspomniano powyej, prace nad harmonizacj techniczn wymagay duo czasu a utworzenie jednolitego rynku europejskiego odsuwao si w czasie, na poziomie europejskim podjto znaczce decyzje zwizane z wprowadzeniem zasad "Nowego Podejcia".

W tym celu Rada w 1985 roku przyja dokument "Nowe Podejcie do harmonizacji technicznej i normalizacji" (Uchwaa Rady nr 85/C136/01 z dnia 7 maja 1985 r.). By to znaczcy zwrot zmieniajcy podstawowe zasady prowadzenia normalizacji i harmonizacji technicznej.

Przyjto, e w dyrektywach podawane maj by zasadnicze wymagania dotyczce grupy wyrobw objtych dyrektyw, natomiast specyfikacje techniczne dotyczce tych wyrobw zawarte bd w dobrowolnie stosowanych normach europejskich, stanowicych przykadowe uszczegowienie realizacji postanowie dyrektyw. Harmonizacj przepisw prawnych ograniczono zatem do ustalenia zasadniczych wymaga dotyczcych bezpieczestwa, zdrowia, ochrony rodowiska oraz ochrony konsumenta, ktre naley speni przed umieszczeniem wyrobu na rynku. Natomiast w normach (specyfikacjach technicznych), opracowywanych poprzez normalizacj i przyjmowanych na zasadzie konsensu zawarto niezbdne ucilone wymagania techniczne. Szczeglny status przyznano normom zharmonizowanym z dyrektyw, ktrych stosowanie nie jest obowizkowe, ale zapewnia e wyrb wytworzony zgodnie z tak norm jest uwaany za wyrb speniajcy zasadnicze wymagania, ktrych dotyczy ta norma. Wyroby zgodne z normami zharmonizowanymi z dyrektyw maj zapewniony wolny obrt w UE. Naley jednak podkreli, e swobodny przepyw towarw zosta zapewniony take dla wyrobw wyprodukowanych niezgodnie z normami zharmonizowanymi, ale speniajcymi zasadnicze wymagania dotyczce bezpieczestwa, okrelone w dyrektywie. Warunek, jaki musi speni w takim przypadku producent, to konieczno przeprowadzenia postpowania udowadniajcego zgodno z zasadniczymi wymaganiami.

Europejskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC, ETSI) s odpowiedzialne za identyfikowanie, opracowywanie i przedstawianie Komisji Europejskiej listy przyjtych norm zharmonizowanych. Wykazy norm zharmonizowanych, w rozumieniu dyrektyw Nowego Podejcia, s publikowane w Dzienniku Urzdowym UE, o ile Komisja uzna, e norma spenia warunki udzielonego wczeniej mandatu. Krajowe organizacje normalizacyjne zobowizane s do przeniesienia normy zharmonizowanej z dyrektyw na poziom krajowy i do wycofania wszystkich norm sprzecznych. Jest to o tyle istotne, e norma zharmonizowana w powyej opisanym rozumieniu stanowi kluczowy element w caym systemie wprowadzania wyrobu na rynek w przyjtych po 1985 r. zasadach harmonizacji technicznej, albowiem zgodno z norm krajow, wdraajc tak norm zharmonizowan, pociga za sob domniemanie zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej dyrektywy Nowego Podejcia, ktra tej normy dotyczy.

W roku 1987 stworzono prawne podstawy harmonizacji technicznej, zastpujc Artyku 100 Traktatu artykuem 100a, pozwalajcym na przyjmowanie dyrektyw wikszoci kwalifikowan. Pniej za zaczto stosowa tak zwan procedur wspdecydowania ("co-decision"), dziki ktrej wzmocniono pozycj Parlamentu Europejskiego w procesie przyjmowania prawa. W ustalaniu postanowie dyrektyw Nowego Podejcia konieczny jest bowiem udzia nie tylko Rady, ale i Parlamentu Europejskiego.

Wany etap w realizowaniu, doskonaleniu i uatwianiu swobody przepywu towaru rozpocza podjta przez Rad w grudniu 1989 r. uchwaa nr 90/C10/01 w sprawie "globalnego podejcia" do oceny zgodnoci. Dotyczya ona m.in.:
- moduowego podejcia do procedur oceny zgodnoci;
- przyjcia kryteriw oceny jednostek notyfikowanych, wyznaczanych przez pastwa czonkowskie UE do
   prowadzenia oceny zgodnoci w ramach danej dyrektywy;
- ustanowienia jednakowych wymaga dla jednostek certyfikujcych i badawczych;
- stosowania do celw oceny zgodnoci systemw jakoci opartych na normach serii ISO 9000.

Kolejny istotny krok w prowadzeniu polityki jednolitego rynku europejskiego stanowia Decyzja Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie moduw dotyczcych rnych faz procedur oceny zgodnoci oraz zasad nanoszenia i wykorzystywania oznakowania CE. Wskazywaa ona ktre moduy i zasady maj by stosowane w dyrektywach zwizanych z harmonizacj techniczn. Najistotniejsze postanowienia tej dyrektywy dotycz procedur oceny zgodnoci wedug moduw oznaczanych od A do H (osiem moduw), ktre odnosz si zarwno do faz projektowania jak i produkcji oraz zasad nanoszenia oznakowania CE.

Istotny postp w tworzeniu Jednolitego Rynku w zakresie urzdze cinieniowych zosta osignity po przyjciu dyrektyw 87/404/EWG i 97/23/WE opracowanych w oparciu o koncepcj Nowego Podejcia do harmonizacji technicznej. Naley w tym miejscu podkreli, e tym samym nie kontynuowano adnych dziaa zwizanych z opracowywaniem dyrektyw szczegowych dotyczcych urzdze cinieniowych w oparciu o dyrektyw ramow 76/767/EWG. Odpowiednio do jej art. 2, stosowanie tej dyrektywy ograniczone byo w praktyce do urzdze objtych trzema dyrektywami szczegowymi, zwanych dyrektywami "butlowymi": 84/525/EWG, 84/526/EWG i 84/527/EWG. Wyjtek stanowi art. 22 dyrektywy ramowej, okrelajcy procedury uatwiajce swobodny przepyw urzdze cinieniowych, w przypadkach gdy brak byo dyrektyw szczegowych.

Po podjciu, na poziomie europejskim, decyzji o uregulowaniu brany urzdze cinieniowych odpowiednio do przyjtych zasad Nowego Podejcia, wdroono dyrektywy 87/404/EWG dotyczc prostych zbiornikw cinieniowych (SPVD), 97/23/WE dotyczc urzdze cinieniowych i zespow urzdze cinieniowych (PED) oraz 99/36/WE dotyczc transportowych urzdze cinieniowych (TPED). Tym samym, odpowiednio do zasad przyjtych w Nowym Podejciu, art. 22 dyrektywy 76/767/EWG przesta mie zastosowanie. Jednoczenie zapisem art. 19 dyrektywy PED, zniesiono art. 22 dyrektywy ramowej, jedyny ktry mia zastosowanie w odniesieniu do urzdze objtych PED. Natomiast w dyrektywie 99/36/WE zapisem w art. 20 odwoano wszystkie wymagania proceduralne z 76/767/EWG zwizane z dyrektywami szczegowymi, tzw. "butlowymi": 84/525/EWG, 84/526/EWG oraz 84/527/EWG i pozostawiono jedynie postanowienia artykuu 1 oraz czci od 1 do 3 zacznika kadej z dyrektyw butlowych, majce charakter czysto techniczny.

Zatem, po wejciu w ycie dyrektyw Nowego Podejcia regulujcych obszar urzdze cinieniowych, dyrektywa ramowa 76/767/EWG przestaa mie zastosowanie, z uwagi na brak dyrektyw szczegowych oraz brak urzdze cinieniowych, dla ktrych obowizywaby zapis art. 22 tej dyrektywy. Zagadnienia te nie dotycz jednak zakresu przyjtego w niniejszym Przewodniku, bowiem odnosz si do transportowych urzdze cinieniowych (objtych umowami midzynarodowymi ADR, RID).

Wprowadzenie tych dyrektyw oznaczao w praktyce przede wszystkim ograniczenie do minimum interwencji pastwa w procesie wytwarzania, jeszcze przed umieszczaniem urzdze cinieniowych na rynku. Na wytwrcy tych urzdze spocz tym samym obowizek zapewnienia, aby wyroby umieszczone na rynku byy wyrobami bezpiecznymi, tj. takimi, ktre w zwykych lub w innych, ale dajcych si logicznie przewidzie warunkach ich uywania, wczajc w to czas korzystania z produktu, nie stwarzay dla konsumentw adnego zagroenia lub jedynie znikome, dajce si pogodzi ze zwykym ich uywaniem, przy uwzgldnieniu wysokiego poziomu wymaga dotyczcych bezpieczestwa i ochrony ycia i zdrowia ludzkiego.
Zatem, rwnie w odniesieniu do urzdze cinieniowych, wymagania techniczne ograniczone zostay do zasadniczych wymaga sformuowanych w formie wymogw oglnych, ktrych spenienie jest niezbdne dla ochrony interesu publicznego. Wymagania te s obowizkowe do spenienia przed umieszczeniem wyrobu na rynku Unii Europejskiej. W dyrektywach pozostawiono jednak wytwrcy wybr rozwiza technicznych sucych spenieniu zasadniczych wymaga, cho jak ju powiedziano, najwygodniejszym dla wytwrcy, chocia nie obowizkowym sposobem dowodzenia zgodnoci urzdzenia cinieniowego z dyrektyw jest stosowanie norm zharmonizowanych z zasadniczymi wymaganiami.

Wytwrca zawsze musi przeprowadzi analiz ryzyka zwizanego z wyrobem oraz oceni, ktre dyrektywy maj zastosowanie w odniesieniu do jego wyrobu. Bywa, e w stosunku do jednego wyrobu zastosowanie ma kilka dyrektyw, wtedy wytwrca jest zobowizany do spenienia przed umieszczeniem wyrobu na rynku postanowie zawartych we wszystkich tych dyrektywach. Rwnie, jeli dla pewnych zagroe zwizanych z urzdzeniem brak jest wymaga w dyrektywach Nowego Podejcia, wytwrca odpowiada za ich eliminacj lub ograniczenie do dopuszczalnego poziomu wynikajcego z aktualnego stanu techniki. Wybr procedur oceny zgodnoci, spord moliwoci przewidzianych w poszczeglnych dyrektywach, naley do wytwrcy.

Jednostki notyfikowane: W trakcie wytwarzania urzdze (przed umieszczeniem ich na rynku), interwencja stron trzecich, dziaajcych w interesie dobra oglnego, ograniczona jest do dziaa przewidzianych w dyrektywach dla jednostek notyfikowanych wyznaczanych przez pastwa czonkowskie spord jednostek, ktre speniaj wymagania zawarte w dyrektywach. Status prawny jednostek ubiegajcych si o notyfikacj nie ma istotnego znaczenia. Warunkiem koniecznym jest spenianie przez te jednostki kryteriw ustalonych w zaczniku do okrelonej dyrektywy, a pastwa czonkowskie mog notyfikowa wycznie jednostki posiadajce osobowo prawn na ich terytorium. Spenianie przez jednostk wymaga zawartych w odpowiednich normach EN serii 45000 tworzy element domniemania zgodnoci z wymaganiami zawartymi w dyrektywie. Udowodnienie spenienia wymaga zawartych w normie serii PN-EN 45000 moe by oparte na mechanizmach akredytacji, jak ma to miejsce w Polsce. Akt notyfikacji oprcz sprawdzenia kompetencji technicznych jednostki ubiegajcej si o notyfikacj zawiera element decyzji politycznej, std spenienie przez jednostk wymaga zawartych w dyrektywie nie obliguje pastwa czonkowskiego do notyfikacji danej jednostki. Wybr jednostki notyfikowanej naley do wytwrcy.

Oznakowanie CE umieszczone na urzdzeniu oznacza zgodno urzdzenia cinieniowego z dyrektywami dotyczcymi tego urzdzenia. Gdy obok oznakowania CE jest umieszczony na urzdzeniu numer, oznacza to, e w procesie oceny zgodnoci w fazie wytwarzania braa udzia jednostka notyfikowana o podanym numerze (wedug wykazu Komisji Europejskiej, publikowanego w Dzienniku Urzdowym UE).

Deklaracja zgodnoci: W ramach procedur oceny zgodnoci przewidzianych w dyrektywach Nowego Podejcia producent lub jego upowaniony przedstawiciel na terenie Wsplnoty sporzdza deklaracj zgodnoci WE, ktra zawiera co najmniej wszelkie informacje niezbdne do zidentyfikowania dyrektywy, zgodnie z ktr wydano t deklaracj; producenta lub jego upowanionego przedstawiciela na terenie Wsplnoty; jednostki notyfikowanej, jeeli uczestniczya w procesie oceny zgodnoci; wyrobu oraz zastosowanych norm zharmonizowanych lub innych dokumentw normatywnych, jeeli miao to miejsce.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie