Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczestwa dla urzdze cinieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Wymagania techniczne

W konsekwencji podziau urzdze podlegajcych Dyrektywie 97/23/WE, jak to opisano w pkt. 1.1. i w konsekwencji wyodrbnienia grupy stwarzajcej niewielkie zagroenie, pomimo dziaania cinienia wyszego ni 0,5 bar, wymagania techniczne dla projektowania i wytwarzania zrnicowano i podzielono na dwa rodzaje: 1. zasadnicze wymagania bezpieczestwa oraz 2. uznana praktyka inynierska. Wanie uznana praktyka inynierska (ang. sound engineering practice), jako wymagania techniczne ma zastosowanie do urzdze oraz zespow stwarzajcych niewielkie zagroenie, natomiast pozostae urzdzenia powinny spenia zasadnicze wymagania bezpieczestwa.

Zasadnicze wymagania bezpieczestwa

W artykule 3 ustp 1 okrelono za pomoc parametrw granicznych urzdzenia cinieniowe, ktre powinny spenia zasadnicze wymagania podane w zaczniku 1, ktry zatytuowano "Zasadnicze wymagania bezpieczestwa". Parametry graniczne, dla ktrych urzdzenia, w zalenoci od swego rodzaju oraz rodzaju czynnika roboczego, powinny spenia zasadnicze wymagania bezpieczestwa zebrano dla wikszej przejrzystoci i atwiejszego posugiwania w Tabeli 1.

Zasadnicze wymagania bezpieczestwa powinien rwnie spenia osprzt cinieniowy i osprzt zabezpieczajcy stanowicy wyposaenie wyej okrelonych urzdze cinieniowych, take jeeli takie urzdzenia wchodz w skad zespou.

Tabela 1 (Dokument PDF)

W Tabeli 1 podano numery tablic od 1 do 9 zacznika II " Tablice oceny zgodnoci ", w ktrych za pomoc graficznych odwzorowa okrelono parametry graniczne dla rnych kategorii w funkcji wrastajcego zagroenia. Wyjanienia wymaga rwnie pojcie pynu i jego dwch grup, co nastpi w pkt. 3, przy omawianiu sposobw kategoryzowania urzdze.

Zasadnicze wymagania bezpieczestwa powinny take spenia zespoy przeznaczone do wytwarzania pary lub wody przegrzanej o temperaturze wyszej ni 110 o C, zawierajce co najmniej jedno urzdzenie cinieniowe ogrzewane pomieniem lub w inny sposb i stwarzajce ryzyko przegrzania, oraz inne zespoy zawierajce co najmniej jedno urzdzenie cinieniowe wymienione w Tabeli 1, jeeli wytwrca zamierza je umieci na rynku i odda do uytkowania jako zespoy.

Jako odstpstwo, zespoy przeznaczone do wytwarzania wody przegrzanej o temperaturze nie wyszej ni 110 o C, ktre s zasilanie rcznie paliwem staym, dla ktrych iloczyn PS * V jest wikszy ni 50 bar * L, powinny spenia wybrane zasadnicze wymagania zacznika I podane w pkt.: 2.10. 2.11, 3.4, 5(a) i 5(d). Wymagania te dotycz ochrony przed przekroczeniem parametrw granicznych, osprztu zabezpieczajcego, urzdze ograniczajcych cinienie i monitorujcych temperatur, zabezpieczenia przed ryzykiem przegrzania, bezpiecznego odprowadzania ciepa resztkowego oraz instrukcji obsugi.

Jak wida, wybrane zasadnicze wymagania bezpieczestwa nie odnosz si do konstrukcji samych urzdze, ani do stosowanych materiaw, co oznacza swobod wytwrcy w zakresie wyboru specyfikacji dotyczcych projektowania i wytwarzania.

Uznana praktyka inynierska

Urzdzenia cinieniowe o parametrach nie wyszych ni parametry graniczne podane odpowiednio w Tabeli 1 powinny by projektowane i wytwarzane - w celu zapewnienia bezpiecznej ich eksploatacji - zgodnie z uznan praktyk inyniersk stosowan w danym pastwie czonkowskim. Urzdzenia te nie mog nosi oznakowania CE, ale powinny by oznakowane w sposb umoliwiajcy identyfikacj wytwrcy lub jego upowanionego przedstawiciela na terenie Wsplnoty Europejskiej oraz by wyposaone w instrukcje eksploatacji.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie