Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczestwa dla urzdze cinieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Szczeglne wymagania ilociowe dotyczce niektrych urzdze cinieniowych

Zapisy pkt. 7 zacznika I do dyrektywy, jako niezwykle wane z punktu widzenia ich stosowania, przytaczamy w caoci wraz z komentarzami:

"Postanowienia podane poniej stosuje si jako zasady oglne. Jeeli jednak nie s one stosowane, wczajc w to przypadek braku konkretnego okrelenia materiaw oraz niezastosowania norm zharmonizowanych, wytwrca powinien wykaza, e podjto odpowiednie rodki w celu uzyskania rwnowanego oglnego poziomu bezpieczestwa. (...) Postanowienia podane poniej uzupeniaj wymagania zasadnicze podane w rozdziaach 1 do 6 w odniesieniu do urzdze cinieniowych, ktrych dotycz".

Sposb udowodnienia "rwnowanego oglnego poziomu bezpieczestwa" podaje wytyczna 8/6. Szczeglne wymagania ilociowe podane w pkt. 7 zacznika I dotycz okrelonych mechanizmw uszkodze. Jeeli przyjto inne wartoci, naley w dokumentacji technicznej zidentyfikowa odpowiednie mechanizmy uszkodze i ich kombinacje oraz przedstawi rodki, ktre naley podj w celu utrzymania rwnowanego poziomu bezpieczestwa, wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Mona przyj, e uzyskano "rwnowany poziom bezpieczestwa", jeeli podjte rodki zapewniaj w sposb spjny odpowiednie marginesy bezpieczestwa obejmujce wszelkie istotne mechanizmy uszkodze. Marginesy bezpieczestwa s odpowiednie i odstpstwo od okrelonej wartoci jest uzasadnione, jeeli obniono ryzyko w zakresie danego mechanizmu uszkodzenia, lub zastosowano dodatkowe rodki zapewniajce nie zwikszenie ryzyka.

Jeeli do urzdzenia zastosowano norm zharmonizowan, nie potrzeba dalszych uzasadnie dla przyjtych wartoci ilociowych.

Wymaganie wykazania rwnowanego oglnego poziomu bezpieczestwa ma zastosowanie zarwno do samego wyrobu, jak i do rodkw podjtych w celu spenienia zasadniczych wymaga bezpieczestwa. Zastosowanie "uznanych" kodw i specyfikacji nie jest samo w sobie wystarczajce do dowiedzenia rwnowanego oglnego poziomu bezpieczestwa.

Istnieje zatem moliwo stosowania innych uznanych specyfikacji technicznych, gdy stosowanie norm zharmonizowanych nie jest obowizkowe. Dyrektywa nie zawiera jednak postanowie dotyczcych domniemania zgodnoci z dokumentami innymi ni normy zharmonizowane. Wytwrca stosujc inny dokument, w swojej dokumentacji technicznej powinien opisa rozwizania przyjte w celu spenienia zasadniczych wymaga dyrektywy. Jednostka notyfikowana powinna walidowa takie rozwizanie, jeeli jest to wymagane w ramach wybranego moduu. Jeeli w celu spenienia wymaga zacznika I stosowana jest inna specyfikacja ni norma zharmonizowana, istotna jest wycznie zawarto techniczna tej specyfikacji (patrz wytyczna 9/5).
Punkt 7 zacznika I zawiera wymagania ilociowe dla napre dopuszczalnych, wspczynnikw zcz, urzdze ograniczajcych wzrost cinienia, w szczeglnoci w zbiornikach cinieniowych oraz cinienia prby hydraulicznej.

W przypadku przewagi obcie statycznych i temperatur poza zakresem znaczcego pezania, okrelono wartoci dopuszczalnych zredukowanych napre bonowych, ktre w zalenoci od zastosowanego materiau nie mog przekroczy niszej z wartoci podanych w tabeli.

Tabela (Dokument PDF)

Urzdzenia ograniczajce wzrost cinienia, w szczeglnoci w zbiornikach cinieniowych, powinny by tak skonstruowane, aby chwilowy wzrost cinienia podczas ich dziaania nie przekracza 10% najwyszego dopuszczalnego cinienia PS.

W przypadku zbiornikw cinieniowych, cinienie prby hydraulicznej nie powinno by nisze od mniejszej spord dwch podanych wartoci:

- cinienia odpowiadajcego najwyszemu obcieniu, ktremu urzdzenie moe by poddane w czasie eksploatacji, z
  uwzgldnieniem najwyszego dopuszczalnego cinienia oraz najwyszej dopuszczalnej temperatury, pomnoonego
  przez wspczynnik 1,25 albo

- najwyszego dopuszczalnego cinienia pomnoonego przez wspczynnik 1,43

Wasnoci materiau. Jako wymg ilociowy zapewniajcy odpowiedni poziom plastycznoci stali podano wartoci wyduenia nie mniejszego ni 14% dla prby rozcigania przeprowadzonej na prbkach znormalizowanych, oraz udarnoci na prbce ISO V w temperaturze nie wyszej ni 20 st. C (lecz nie wyszej ni najnisza planowana temperatura pracy) nie powinna by mniejsza ni 27 J.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie