Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 87/404/EWG, Procedury certyfikacyjne

Procedury oceny zgodności ograniczono jedynie do kilku stosunkowo prostych procedur, takich jak badanie typu WE, świadectwo odpowiedniości, weryfikacja WE, deklarowanie zgodności.

Sposób postępowania opisać można następująco: Wytwórca wykonując prosty zbiornik ciśnieniowy dla którego iloczyn ciśnienia i pojemności przekracza 50 bar x litr, musi w dowolnej wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej zgłosić zamiar podjęcia produkcji. Jednostka ta może przeprowadzić badanie typu WE zbiornika lub - w przypadku gdy zbiornik wykonany jest zgodnie z normami zharmonizowanymi - po zbadaniu dokumentacji projektowej wystawia certyfikat odpowiedniości zaświadczający, że dokumentacja jest odpowiednia. W każdym przypadku wybór sposobu oceny zgodności - jeżeli ten wybór istnieje - należy do wytwórcy.

Podczas badania typu WE jednostka notyfikowana sprawdza, czy dokumentacja projektowo-wykonawcza na podstawie której wykonywany jest zbiornik jest odpowiednia i czy reprezentatywny dla rozpatrywanej produkcji, czy zbiornik jest wykonany zgodnie z tą dokumentacją oraz czy zbiornik może być bezpiecznie użytkowany w przewidzianych warunkach pracy. Ponadto przeprowadza badania i próby mające na celu sprawdzenie, czy zbiornik spełnia odnoszące się do niego zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Badanie typu kończy się wydaniem przez jednostkę notyfikowaną certyfikatu badania typu WE. Procedura badania typu może być zastosowana zarówno w przypadku zastosowania norm zharmonizowanych jak również w przypadku stosowania innych specyfikacji technicznych.

Normy zharmonizowane podają szczegółowe zakresy badań w ramach badania typu urządzeń. Według wymienionych norm badanie takie odbywa się na podstawie wniosku wytwórcy złożonego w jednostce notyfikowanej wraz z dokumentacją. Dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna zostać złożona wraz z egzemplarzem zbiornika reprezentatywnym dla zamierzonego procesu wytwarzania. W przypadku, złożenia wniosku obejmującego różne typy zbiornika, dla każdego typu wymagany jest zbiornik.

Jeżeli dokumentacja projektowo-wykonawcza oraz prototyp (prototypy) spełniają wymagania, jednostka notyfikowana powinna sporządzić świadectwo badania typu WE oraz przekazać je wnioskodawcy. Świadectwo powinno zawierać wyniki badań i wskazywać wszelkie uwarunkowania, pod którymi świadectwo to mogło zostać wydane. Do świadectwa należy dołączyć opisy i rysunki niezbędne do zidentyfikowania zatwierdzonego prototypu.

Drugi sposób stosowany jest wyłącznie wówczas, gdy zbiornik zaprojektowano zgodnie z normami zharmonizowanymi. Wówczas po sprawdzeniu dokumentacji jednostka notyfikowana sporządza certyfikat odpowiedniości WE. Sprawdzenie to polega na potwierdzeniu poprawności zastosowania normy lub norm zharmonizowanych przy projektowaniu. Podobnie, jak w przypadku badania typu, dokumentacja może obejmować różne zbiorniki lub typy zbiorników, ale powinna zawierać wszystkie szczegóły dotyczące zbiornika (króćce, przyłącza itp.). Jednostka notyfikowana powinna sprawdzić dokumentację projektowo- wykonawczą (którą opisano powyżej) w celu zgodności projektu z wymaganiami normy zharmonizowanej. Jeżeli zgodność zostanie stwierdzona, jednostka notyfikowana powinna sporządzić świadectwo odpowiedniości WE i przekazać je wnioskodawcy. Obydwa opisane moduły oceny zgodności obejmują fazę projektowania nie obejmują zaś fazy wytwarzania.

W fazie wytwarzania wytwórca może w zależności od parametrów zbiornika zastosować następujące drogi postępowania. Zbiorniki przed umieszczeniem ich na rynku powinny być poddane procedurze weryfikacji WE jeżeli iloczyn ciśnienia i pojemności przekracza 3000 bar x litr. Jeżeli iloczyn ten jest mniejszy do wyboru wytwórcy pozostaje wymieniona procedura weryfikacji lub deklarowanie zgodności z typem WE.

Weryfikacja WE to procedura, podczas której jednostka notyfikowana przeprowadza badania i próby jednorodnej partii (składającej się z liczby nie większej niż 3000 szt.) zbiorników. Badania te oraz próby mają na celu potwierdzenie poprawnego wykonania zbiorników zgodnie z dokumentacją, dla której sporządzono świadectwo badania typu WE lub świadectwo odpowiedniości WE. Podczas tych badań jednostka notyfikowana powinna upewnić się, że zbiorniki zostały wytworzone i sprawdzone zgodnie z tą dokumentacją oraz przeprowadzać próbę hydrauliczną (próbę ciśnieniową) o wysokości co najmniej półtora krotnej wartości ciśnienia roboczego. Ponadto, podczas weryfikacji jednostka notyfikowana przeprowadza badania na próbkach pobranych z reprezentatywnych próbek produkcyjnych w celu potwierdzenia poprawności wykonanych spoin. Badania i weryfikacja mogą odbywać się w sposób losowy opisany w dyrektywie. Po zakończonym z wynikiem pomyślnym procesie weryfikacji, partia badanych zbiorników podlega naniesieniu na tabliczkach fabrycznych oznakowania CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej.

Jednostka ta sporządza ponadto certyfikat zgodności dla zbadanej partii zbiorników. Wytwórca do zgłoszonej partii powinien dołączyć certyfikat badania typu WE lub certyfikat zatwierdzenia dokumentacji projektowo wykonawczej (świadectwo odpowiedniości WE) zgłoszonych zbiorników.

Normy zharmonizowane z dyrektywą 87/404/EWG określają szczegółowe dane dotyczące zakresu badań w procedurze weryfikacji. W przypadku weryfikacji WE zbiorników wykonanych zgodnie z normami zharmonizowanymi jednostka notyfikowana przeprowadza weryfikację każdej zgłoszonej przez wytwórcę partii zbiorników.

W ramach weryfikacji jednostka notyfikowana powinna przeprowadzić weryfikacje budowy w następującym zakresie:
- sprawdzenie rejestru wytwarzania,
- kontrola zewnętrzna i wewnętrzna , sprawdzenie wymiarów,
- kontrola badań nieniszczących,
- kontrola badań niszczących,
- wykonanie próby hydraulicznej (lub pneumatycznej),
- badanie próbek z płyty próbnej reprezentatywnej dla produkcji lub ze zbiornika reprezentatywnego dla produkcji.

Alternatywnie w fazie wytwarzania zbiorników, o iloczynie nie przekraczającym 3000 bar x litrów, wytwórca może zastosować procedurę deklaracji zgodności WE z typem WE. Dla zbiorników o parametrach przekraczających 200 bar x litrów wytwórca powinien ponadto umożliwić jednostce notyfikowanej przeprowadzenie wizytowania wytwórni zbiorników w celu przeprowadzenia badań lub pobrania zbiorników do badań (tzw. nadzór na wytwarzaniem).

Celem nadzoru jest upewnienie się, że wytwórca w należyty sposób spełnia wymagania dyrektywy. W przypadku zbiorników wytwarzanych zgodnie z zatwierdzonym typem, dla których istnieje certyfikat badania typu WE, za nadzór powinna być odpowiedzialna jednostka notyfikowana która wydała świadectwo badania typu. W przypadku zbiorników nie wytwarzanych zgodnie ze świadectwem badania typu za nadzór powinna być odpowiedzialna jednostka notyfikowana, która wydała świadectwo odpowiedniości WE.

W ramach realizacji modułu opisywanego jako deklaracja zgodności w dyrektywie 87/404/EWG wytwórca powinien wyznaczyć przedstawiciela kierownictwa, który - niezależnie od innych obowiązków - powinien mieć wyznaczony zakres uprawnień i odpowiedzialności w celu zapewnienia, wdrożenia i utrzymywania wymagań dyrektywy i jeżeli zastosowano normę zharmonizowaną również wymagania normy. Ponadto wytwórca przed rozpoczęciem wytwarzania powinien dostarczyć jednostce notyfikowanej która sporządziła certyfikat badania typu WE lub świadectwo odpowiedniości WE dokument opisujący procesy wytwarzania oraz wszystkie założone i systematyczne działania mające na celu zapewnienie zgodności zbiorników z wymaganiami dyrektywy i jeżeli zastosowano norm zharmonizowanych. Zawartość te dokumentacji opisano w pkt. 5 niniejszego opracowania.

W przypadku nadzoru nad wytwarzaniem zbiorników o iloczynie PS i V przekraczającym 200 bar x l wytwórca powinien umożliwić jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc składowania i wytwarzania w celu przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić jej wybranie zbiorników do badań oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji oraz udostępnić dokumentację projektowo-wykonawczą, sprawozdania z kontroli, świadectwa badania typu WE lub świadectwo odpowiedniości WE, rejestr wytwarzania (zawierający w szczególności protokoły z przeprowadzonych badań).

Tak więc, podczas wytwarzania zbiorników o parametrach nie przekraczających 200 bar x litr wytwórca bez ingerencji jednostki notyfikowanej sporządza deklarację zgodności WE oraz nanosi oznakowanie CE.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie