Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczestwa dla urzdze cinieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 87/404/EWG, Procedury certyfikacyjne

Procedury oceny zgodnoci ograniczono jedynie do kilku stosunkowo prostych procedur, takich jak badanie typu WE, wiadectwo odpowiednioci, weryfikacja WE, deklarowanie zgodnoci.

Sposb postpowania opisa mona nastpujco: Wytwrca wykonujc prosty zbiornik cinieniowy dla ktrego iloczyn cinienia i pojemnoci przekracza 50 bar x litr, musi w dowolnej wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej zgosi zamiar podjcia produkcji. Jednostka ta moe przeprowadzi badanie typu WE zbiornika lub - w przypadku gdy zbiornik wykonany jest zgodnie z normami zharmonizowanymi - po zbadaniu dokumentacji projektowej wystawia certyfikat odpowiednioci zawiadczajcy, e dokumentacja jest odpowiednia. W kadym przypadku wybr sposobu oceny zgodnoci - jeeli ten wybr istnieje - naley do wytwrcy.

Podczas badania typu WE jednostka notyfikowana sprawdza, czy dokumentacja projektowo-wykonawcza na podstawie ktrej wykonywany jest zbiornik jest odpowiednia i czy reprezentatywny dla rozpatrywanej produkcji, czy zbiornik jest wykonany zgodnie z t dokumentacj oraz czy zbiornik moe by bezpiecznie uytkowany w przewidzianych warunkach pracy. Ponadto przeprowadza badania i prby majce na celu sprawdzenie, czy zbiornik spenia odnoszce si do niego zasadnicze wymagania bezpieczestwa. Badanie typu koczy si wydaniem przez jednostk notyfikowan certyfikatu badania typu WE. Procedura badania typu moe by zastosowana zarwno w przypadku zastosowania norm zharmonizowanych jak rwnie w przypadku stosowania innych specyfikacji technicznych.

Normy zharmonizowane podaj szczegowe zakresy bada w ramach badania typu urzdze. Wedug wymienionych norm badanie takie odbywa si na podstawie wniosku wytwrcy zoonego w jednostce notyfikowanej wraz z dokumentacj. Dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna zosta zoona wraz z egzemplarzem zbiornika reprezentatywnym dla zamierzonego procesu wytwarzania. W przypadku, zoenia wniosku obejmujcego rne typy zbiornika, dla kadego typu wymagany jest zbiornik.

Jeeli dokumentacja projektowo-wykonawcza oraz prototyp (prototypy) speniaj wymagania, jednostka notyfikowana powinna sporzdzi wiadectwo badania typu WE oraz przekaza je wnioskodawcy. wiadectwo powinno zawiera wyniki bada i wskazywa wszelkie uwarunkowania, pod ktrymi wiadectwo to mogo zosta wydane. Do wiadectwa naley doczy opisy i rysunki niezbdne do zidentyfikowania zatwierdzonego prototypu.

Drugi sposb stosowany jest wycznie wwczas, gdy zbiornik zaprojektowano zgodnie z normami zharmonizowanymi. Wwczas po sprawdzeniu dokumentacji jednostka notyfikowana sporzdza certyfikat odpowiednioci WE. Sprawdzenie to polega na potwierdzeniu poprawnoci zastosowania normy lub norm zharmonizowanych przy projektowaniu. Podobnie, jak w przypadku badania typu, dokumentacja moe obejmowa rne zbiorniki lub typy zbiornikw, ale powinna zawiera wszystkie szczegy dotyczce zbiornika (krce, przycza itp.). Jednostka notyfikowana powinna sprawdzi dokumentacj projektowo- wykonawcz (ktr opisano powyej) w celu zgodnoci projektu z wymaganiami normy zharmonizowanej. Jeeli zgodno zostanie stwierdzona, jednostka notyfikowana powinna sporzdzi wiadectwo odpowiednioci WE i przekaza je wnioskodawcy. Obydwa opisane moduy oceny zgodnoci obejmuj faz projektowania nie obejmuj za fazy wytwarzania.

W fazie wytwarzania wytwrca moe w zalenoci od parametrw zbiornika zastosowa nastpujce drogi postpowania. Zbiorniki przed umieszczeniem ich na rynku powinny by poddane procedurze weryfikacji WE jeeli iloczyn cinienia i pojemnoci przekracza 3000 bar x litr. Jeeli iloczyn ten jest mniejszy do wyboru wytwrcy pozostaje wymieniona procedura weryfikacji lub deklarowanie zgodnoci z typem WE.

Weryfikacja WE to procedura, podczas ktrej jednostka notyfikowana przeprowadza badania i prby jednorodnej partii (skadajcej si z liczby nie wikszej ni 3000 szt.) zbiornikw. Badania te oraz prby maj na celu potwierdzenie poprawnego wykonania zbiornikw zgodnie z dokumentacj, dla ktrej sporzdzono wiadectwo badania typu WE lub wiadectwo odpowiednioci WE. Podczas tych bada jednostka notyfikowana powinna upewni si, e zbiorniki zostay wytworzone i sprawdzone zgodnie z t dokumentacj oraz przeprowadza prb hydrauliczn (prb cinieniow) o wysokoci co najmniej ptora krotnej wartoci cinienia roboczego. Ponadto, podczas weryfikacji jednostka notyfikowana przeprowadza badania na prbkach pobranych z reprezentatywnych prbek produkcyjnych w celu potwierdzenia poprawnoci wykonanych spoin. Badania i weryfikacja mog odbywa si w sposb losowy opisany w dyrektywie. Po zakoczonym z wynikiem pomylnym procesie weryfikacji, partia badanych zbiornikw podlega naniesieniu na tabliczkach fabrycznych oznakowania CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej.

Jednostka ta sporzdza ponadto certyfikat zgodnoci dla zbadanej partii zbiornikw. Wytwrca do zgoszonej partii powinien doczy certyfikat badania typu WE lub certyfikat zatwierdzenia dokumentacji projektowo wykonawczej (wiadectwo odpowiednioci WE) zgoszonych zbiornikw.

Normy zharmonizowane z dyrektyw 87/404/EWG okrelaj szczegowe dane dotyczce zakresu bada w procedurze weryfikacji. W przypadku weryfikacji WE zbiornikw wykonanych zgodnie z normami zharmonizowanymi jednostka notyfikowana przeprowadza weryfikacj kadej zgoszonej przez wytwrc partii zbiornikw.

W ramach weryfikacji jednostka notyfikowana powinna przeprowadzi weryfikacje budowy w nastpujcym zakresie:
- sprawdzenie rejestru wytwarzania,
- kontrola zewntrzna i wewntrzna , sprawdzenie wymiarw,
- kontrola bada nieniszczcych,
- kontrola bada niszczcych,
- wykonanie prby hydraulicznej (lub pneumatycznej),
- badanie prbek z pyty prbnej reprezentatywnej dla produkcji lub ze zbiornika reprezentatywnego dla produkcji.

Alternatywnie w fazie wytwarzania zbiornikw, o iloczynie nie przekraczajcym 3000 bar x litrw, wytwrca moe zastosowa procedur deklaracji zgodnoci WE z typem WE. Dla zbiornikw o parametrach przekraczajcych 200 bar x litrw wytwrca powinien ponadto umoliwi jednostce notyfikowanej przeprowadzenie wizytowania wytwrni zbiornikw w celu przeprowadzenia bada lub pobrania zbiornikw do bada (tzw. nadzr na wytwarzaniem).

Celem nadzoru jest upewnienie si, e wytwrca w naleyty sposb spenia wymagania dyrektywy. W przypadku zbiornikw wytwarzanych zgodnie z zatwierdzonym typem, dla ktrych istnieje certyfikat badania typu WE, za nadzr powinna by odpowiedzialna jednostka notyfikowana ktra wydaa wiadectwo badania typu. W przypadku zbiornikw nie wytwarzanych zgodnie ze wiadectwem badania typu za nadzr powinna by odpowiedzialna jednostka notyfikowana, ktra wydaa wiadectwo odpowiednioci WE.

W ramach realizacji moduu opisywanego jako deklaracja zgodnoci w dyrektywie 87/404/EWG wytwrca powinien wyznaczy przedstawiciela kierownictwa, ktry - niezalenie od innych obowizkw - powinien mie wyznaczony zakres uprawnie i odpowiedzialnoci w celu zapewnienia, wdroenia i utrzymywania wymaga dyrektywy i jeeli zastosowano norm zharmonizowan rwnie wymagania normy. Ponadto wytwrca przed rozpoczciem wytwarzania powinien dostarczy jednostce notyfikowanej ktra sporzdzia certyfikat badania typu WE lub wiadectwo odpowiednioci WE dokument opisujcy procesy wytwarzania oraz wszystkie zaoone i systematyczne dziaania majce na celu zapewnienie zgodnoci zbiornikw z wymaganiami dyrektywy i jeeli zastosowano norm zharmonizowanych. Zawarto te dokumentacji opisano w pkt. 5 niniejszego opracowania.

W przypadku nadzoru nad wytwarzaniem zbiornikw o iloczynie PS i V przekraczajcym 200 bar x l wytwrca powinien umoliwi jednostce notyfikowanej dostp do miejsc skadowania i wytwarzania w celu przeprowadzenia kontroli oraz umoliwi jej wybranie zbiornikw do bada oraz udzieli wszelkich niezbdnych informacji oraz udostpni dokumentacj projektowo-wykonawcz, sprawozdania z kontroli, wiadectwa badania typu WE lub wiadectwo odpowiednioci WE, rejestr wytwarzania (zawierajcy w szczeglnoci protokoy z przeprowadzonych bada).

Tak wic, podczas wytwarzania zbiornikw o parametrach nie przekraczajcych 200 bar x litr wytwrca bez ingerencji jednostki notyfikowanej sporzdza deklaracj zgodnoci WE oraz nanosi oznakowanie CE.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie